Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν να διασφαλιστεί η ανοδική σύγκλιση των κατώτατων μισθών σε όλη την Ευρώπη και να καταπολεμηθεί η εργασιακή φτώχεια, καθώς η κρίση COVID-19 πλήττει τα εισοδήματα των εργαζομένων  

Η ΕτΠ επιδοκιμάζει το σχέδιο οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

Οι δήμοι και οι περιφέρειες φρονούν πως η καταπολέμηση της εργασιακής φτώχειας και η διασφάλιση της ανοδική σύγκλισης των κατώτατων μισθών αποτελούν προαπαιτούμενα για μια κοινωνική, δίκαιη και βιώσιμη οικονομία της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επιδοκίμασε συνεπώς την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην παροχή πλαισίου για τον καθορισμό επαρκών κατώτατων μισθών , με ταυτόχρονο σεβασμό της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ , την οποία κατήρτισε ο Peter Kaiser (AT/PES), Κυβερνήτης Καρινθίας, εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα μετά από συζήτηση με εκπρόσωπο της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε αύξηση της μισθολογικής ανισότητας σε πολλά κράτη μέλη: το ποσοστό των εργαζομένων που κινδυνεύουν από φτώχεια αυξήθηκε από 8,3% το 2010 σε 9,3% το 2018. Επίσης, η έξαρση της νόσου COVID-19 επέδρασε αρνητικά στους μισθούς των εργαζομένων, ιδίως εκείνων με το χαμηλότερο εισόδημα. Συνεπώς, η ΕτΠ ζητεί τη δρομολόγηση διαδικασίας σύγκλισης προκειμένου να επιτευχθεί κατώτατο όριο τουλάχιστον 60% του εθνικού ακαθάριστου διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης και 50% του εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη που διαθέτουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό. Καλεί επίσης την Επιτροπή να υποστηρίξει τη μελλοντική οικοδόμηση ικανότητας και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ο A΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Cordeiro δήλωσε: «Με επαρκείς κατώτατους μισθούς την ΕΕ, κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την εξάλειψη της εργασιακής φτώχειας και τη μείωση της φτώχειας εν γένει. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται σε ιδανική θέση για την επιβολή, την προώθηση και την παρακολούθηση της προτεινόμενης οδηγίας Μαζί με το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την κοινωνική διάσκεψη κορυφής του Πόρτο, η οδηγία θα επιβεβαιώσει ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται πραγματικά για τους πολίτες της, για την κοινωνική της διάσταση και για την ανάκαμψη από την πανδημία».

Ο Miguel Cabrita , Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης της Πορτογαλίας, δήλωσε: «Όλοι πιστεύουμε ότι η εξασφάλιση επαρκών μισθών για τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, καθώς και για την οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών. Οι επαρκείς μισθοί είναι αναπόσπαστη συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Όλοι υπερασπιζόμαστε την ιδέα ότι η εργασία πρέπει να αμείβεται και μοιραζόμαστε τους στόχους της διασφάλισης επαρκών κατώτατων μισθών σε όλη την ΕΕ, είτε διά νόμου είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων, με σεβασμό των εθνικών συστημάτων και της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων».

Παρότι ελάχιστες περιφέρειες της ΕΕ διαθέτουν νομοθετική εξουσία για τον καθορισμό κατώτατων μισθών, επιτελούν καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων, με την ιδιότητα του εργοδότη και με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, πράγμα που πρέπει να εξασφαλίζει τόσο τη συμμόρφωση των οικονομικών παραγόντων με τους ισχύοντες όρους όσον αφορά τις αμοιβές όσο και τον σεβασμό του δικαιώματος σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα, η γνωμοδότηση της ΕτΠ ζητεί την αντιμετώπιση της εργασιακής φτώχειας με πολύπλευρη προσέγγιση που θα συνεκτιμά και άλλους παράγοντες, όπως το φορολογικό σύστημα, τις πρωτοβουλίες κατάρτισης, το επίπεδο των κοινωνικών παροχών και τις πολιτικές απασχόλησης.

Ο εισηγητής Peter Kaiser (AT/PES), Κυβερνήτης Καρινθίας, δήλωσε: «Οι αξιοπρεπείς κατώτατοι μισθοί αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η συνεισφορά των χαμηλών εισοδημάτων στις κοινωνίες μας κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 αξίζει να τύχει αναγνώρισης, αλλά πάνω από όλα, αξίζει την ανάληψη απτών δράσεων. Είναι επείγουσα η ανάγκη αντιμετώπισης της εργασιακής φτώχειας και της καθοδικής πορείας του αθέμιτου ανταγωνισμού όσον αφορά το κόστος εργασίας. Αν θέλουμε η εργασία στην ΕΕ να είναι αποδοτική για όλους, χρειαζόμαστε δεσμευτικό στόχο για έναν κατώτατο μισθό ίσο τουλάχιστον με το 60% του εθνικού ακαθάριστου διάμεσου μισθού και με το 50% του εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού. Αυτή η διαδικασία σύγκλισης πρέπει να σέβεται τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα καθορισμού των μισθών και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων».

Περισσότερες πληροφορίες:

Η εξασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών για όλους τους εργαζομένους αποτελεί μία από τις 20 αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων . Στις 4 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Σχέδιο Δράσης για την επιτάχυνση της εφαρμογής του και για να ανοίξει το δρόμο ενόψει της Κοινωνικής διάσκεψης κορυφής της ΕΕ στο Πόρτο στις 7-8 Μαΐου.

Αυτή την εβδομάδα η ΕτΠ δημοσίευσε νέα μελέτη που αναλύει την τοπική και περιφερειακή διάσταση των κατώτατων μισθών στην Ευρώπη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών ενδέχεται να ακυρώσουν τις καλές προθέσεις των πολιτικών θέσπισης κατώτατου μισθού. Για παράδειγμα, σε πολλές περιφέρειες πρωτευουσών με υψηλό κόστος διαβίωσης, ο εθνικός κατώτατος μισθός δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα. Επιπλέον, εντός της ΕΕ υφίστανται παραμεθόριες περιφέρειες όπου οι κατώτατοι μισθοί διαφέρουν σημαντικά, πράγμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην αγορά εργασίας στις δύο πλευρές των συνόρων. Η μελέτη συνιστά την ανάπτυξη περιφερειακών αξιολογήσεων των «αποδοχών διαβίωσης» ως βάση τιμών αναφοράς και τονίζει τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην παρακολούθηση και την προώθηση των στόχων της νέας οδηγίας.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023