Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η περαιτέρω πρόοδος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης απαιτεί επιπλέον πόρους  
Η αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ που αφορά τις ανατολικές γειτονικές χώρες θα πρέπει να συμβάλει περισσότερο στην ενθάρρυνση των κοινωνικών και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και της μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έξι χώρες στα ανατολικά της σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, θα πρέπει να λαμβάνει πιο υψηλή χρηματοδότηση την επόμενη δεκαετία, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 5 Δεκεμβρίου σε μια σειρά συστάσεων, στο πλαίσιο των οποίων ζήτησε επίσης από την ΕΕ να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να επεκταθούν τα οφέλη της συνεργασίας πέραν των εθνικών πρωτευουσών. Μεταξύ πολλών άλλων ειδικών προτάσεων, η ΕτΠ ζητεί τη δημιουργία ακαδημίας για την κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στα τοπικά διασυνοριακά έργα.

Η γνωμοδότηση της ΕτΠ έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η ΕΕ αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της για την περίοδο 2021-2027 και επανεξετάζει τη συνεργασία με τα έξι μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης –Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία. Στη γνωμοδότησή της η ΕτΠ επικροτεί τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΕΕ την τελευταία δεκαετία για να στηρίξει τις απτές αλλαγές όσον αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την ενίσχυση της οικονομίας, τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση των δεσμών. Στηρίζει επίσης την προσέγγιση της ΕΕ να επενδύσει περισσότερο χρόνο, χρήμα και προσπάθεια στις χώρες που επιζητούν τις μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης Tadeuš Andžejevski (LT/ECR), δημοτικός σύμβουλος του Βίλνιους, δήλωσε: «Την περασμένη δεκαετία, βιώσαμε τη μερική ανακατανομή των εξουσιών στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, ιδίως στην Ουκρανία. Πολύ θετικά κρίνεται επίσης η επιθυμία των δήμων και των περιφερειών για πραγματικές μεταρρυθμίσεις και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες της ΕΕ από τη βάση προς την κορυφή, όπως είναι για παράδειγμα το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων , το οποίο εστιάζει στη δράση για το κλίμα, καθώς και η νέα πρωτοβουλία Δήμαρχοι για την οικονομική ανάπτυξη που δημιουργήθηκε ειδικά για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Βλέπουμε τις υποεθνικές κυβερνήσεις με τη στήριξη της ΕΕ να συνεργάζονται με ομοτίμους στις περιφέρειες και δοκιμάσαμε με επιτυχία έργα εταιρικής σχέσεις μεταξύ των δήμων και των περιφερειών στην ΕΕ και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις αλλαγές σε τοπικό επίπεδο, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική και τεχνική άποψη. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την επανεξισορρόπηση των σχέσεων, δίνοντας στους δήμους και τις περιφέρειες πιο σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση των έργων στην περιοχή τους.»

Ο κ. Andžejevski πρόσθεσε επίσης: «Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι και εμείς θεωρούμε την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 25% δικαιολογημένη. Η ΕΕ μπορεί σαφώς να κάνει πολλά για να βελτιώσει τη νομοθεσία, να ενισχύσει την οικονομία, να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών και να ενισχύσει τους δεσμούς. Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους η πραγματοποίηση αλλαγών θα μπορούσε να έχει σημαντικά και μακροπρόθεσμα οφέλη. Ο πρώτος τομέας είναι η αύξηση των επενδύσεων στη χρηστή διακυβέρνηση, για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας ακαδημίας για την κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Μπορούμε να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη συμβάλλοντας στη βελτίωση των στατιστικών, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα προγράμματα της ΕΕ και στηρίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις. Μέσω της πείρας που αποκτήθηκε στην ΕΕ, γνωρίζουμε ότι η αύξηση των επαφών μεταξύ των λαών και η ανάπτυξη διασυνοριακών προγραμμάτων αποφέρει πλούσια κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη. Χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο και να επεκτείνουμε αυτά τα πρότυπα συνεργασίας με τις ανατολικές γειτονικές χώρες.»

«Αυτές οι φιλόδοξες, αλλά συνάμα ταπεινές, προτάσεις είναι προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, της δημόσιας διοίκησης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε αυτές τις έξι χώρες. Είναι, όμως, επίσης επωφελείς για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και συνάδουν με την επιθυμία της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προάγει περισσότερο την γεωπολιτική της διάσταση», ολοκλήρωσε ο κ. Andžejevski.

Η γνωμοδότηση της ΕτΠ με τίτλο «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαμορφώνουν τη μελλοντική Ανατολική Εταιρική Σχέση» θα τροφοδοτήσει τις διακυβερνητικές διαβουλεύσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής στα μέσα του 2020. Η ΕτΠ έχει ήδη υποβάλει προτάσεις σε διαβούλευση, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, που πραγματοποίησε η ΕΕ με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η τρέχουσα στρατηγική επικεντρώθηκε στα «20 παραδοτέα για το 2020» με τέσσερις στόχους: πιο εύρωστη οικονομία, καλύτερη διακυβέρνηση, μεγαλύτερη συνδεσιμότητα και ισχυρότερη κοινωνία.

Στις συστάσεις της ΕτΠ περιλαμβάνονται πολλές λεπτομερέστερες ιδέες τις οποίες προωθούν ή υποστηρίζουν τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, μέσω της Διάσκεψης των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΠΤΑΑΕΣ) που δημιουργήθηκε από την ΕτΠ το 2011. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκθέσεις σχετικά με την τοπική δημοκρατία , την οικονομική ανάπτυξη , την ενεργειακή αποδοτικότητα , τη διασυνοριακή συνεργασία , την ικανότητα της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ περιφερειών και μεταξύ δήμων .

Βάσει των συστάσεων της ΕτΠ, η ΔΠΤΑΑΕΣ θα ενισχυθεί προκειμένου να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την αποκέντρωση στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να συμβάλει στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των ενώσεων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από την ΕΕ και από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023