Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η οικονομία της πλατφόρμας: χρειάζονται ενωσιακοί κανόνες για να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και τα δικαιώματα των εργαζομένων  

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες επισήμαναν στον κ. Nicolas Schmit, τον νέο Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει σαφείς κανόνες για την οικονομία της πλατφόρμας, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός διαδικτύου στην ενιαία αγορά.

Στις δύο γνωμοδοτήσεις που υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζεται ότι πολλοί κανονισμοί της ΕΕ είναι παρωχημένοι υπό το πρίσμα νέων επιχειρηματικών μοντέλων και άτυπων μορφών απασχόλησης που αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ειδικότερα, η εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο , η οποία χρονολογείται από το 2000, οδήγησε σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιρειών, όπως η Uber και η Airbnb.

Ομιλώντας στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο Nicolas Schmit δήλωσε τα εξής: «Με το νέο θεματολόγιο της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις που θέτουν και τις ευκαιρίες που δημιουργούν ο νέος κόσμος της εργασίας, η παγκοσμιοποίηση, η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τη μετάβαση προς μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο ανθρακούχων εκπομπών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις μεταβάσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και τα μέσα βιοπορισμού τους. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις και διοικήσεις μας θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του κοινού σκοπού.»

Ο κ. Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, υπογράμμισε τα ακόλουθα: «Τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του μέλλοντος της ΕΕ και θα πρέπει να προστατεύουν τους πολίτες παράλληλα με την αποδοχή των τεχνολογικών αλλαγών. Η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει ένα σαφές σχέδιο το οποίο έτσι ώστε οι αλλαγές στις βιομηχανίες μας να αποτρέπουν την περαιτέρω πόλωση των μισθών και την όξυνση των ανισοτήτων. Με το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, η εργασία σε πλατφόρμες αποτελεί μία ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι όλοι επωφελούνται από την ψηφιοποίηση, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο.»

Οι δύο γνωμοδοτήσεις εστιάζονται σε διάφορες πτυχές της συνεργατικής οικονομίας και της εργασίας σε πλατφόρμες. Στην πρώτη σχετική γνωμοδότηση , την οποία εκπόνησε ο κ. Δημήτριος Μπίρμπας ( EL/PES), δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω, τονίζεται ότι είναι απαραίτητο ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε διαδικτυακές πλατφόρμες έναντι πρακτικών όπως η σκόπιμη εσφαλμένη δήλωση εργαζομένων ως αυτοαπασχολουμένων από εργοδότες που επιδιώκουν να παρακάμψουν την εργατική νομοθεσία, τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

«Η εργασία σε πλατφόρμα δημιουργεί πληθώρα ευκαιριών στην αγορά εργασίας διότι είναι ευπρόσιτη και ευέλικτη. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στους εργαζομένους σε πλατφόρμες. Οι θεμελιώδεις εργασιακές και κοινωνικές νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να επεκταθούν στην οικονομία της πλατφόρμας και στους εργαζομένους της, πολλοί εκ των οποίων είναι νέοι. Δεδομένου του διακρατικού χαρακτήρα της ψηφιακής οικονομίας, είναι απαραίτητο ένα σαφές ενωσιακό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων ρυθμιστικών προκλήσεων που προκύπτουν από την εργασία σε πλατφόρμες – μεταξύ άλλων το πώς μπορεί να καθοριστεί η ύπαρξη σχέσης εργασίας», υποστηρίζει ο εισηγητής, ο οποίος επικροτεί την πρόθεση του Επιτρόπου κ. Schmit να επικεντρώσει τις δραστηριότητές του στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες και στις νέες μορφές επισφάλειας.

Στη δεύτερη συναφή γνωμοδότηση διατυπώνεται η προτροπή προς την ΕΕ να ορίσει σαφώς το καθεστώς των πλατφορμών συνεργατικής οικονομίας, σύμφωνα με τον ακριβή βαθμό ελέγχου που ασκείται από την πλατφόρμα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιοι κανόνες διέπουν τις δραστηριότητές τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η συνεργατική οικονομία καθιστά αδιόρατη τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ιδιωτικών και επαγγελματικών φορέων, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια του «παρόχου υπηρεσίας» με τη θέσπιση κατώτατων ορίων σε επίπεδο ΕΕ. Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ θα πρέπει επίσης να υποχρεώνουν τις πλατφόρμες να παρέχουν στις δημόσιες αρχές τα αναγκαία δεδομένα για την επιβολή των κανόνων και τους προμηθευτές της συνεργατικής οικονομίας αποδίδουν τους φόρους που τους αναλογούν.

Ο εισηγητής κ. Peter Florianschütz (AT/PES), μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Βιέννης και δημοτικός σύμβουλος Βιέννης, ανέφερε: «Χρειαζόμαστε σαφείς και δίκαιους κανόνες στην ΕΕ για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους και η ΕΕ πρέπει να μεριμνά για τα συμφέροντα των πολιτών της στους δήμους, τις κοινότητες και τις περιφέρειες. Επί του παρόντος, έχουμε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις, τα οποία εκτείνονται από φορολογικά θέματα και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις στον τομέα της στέγασης έως δυσκολίες στον τομέα της αστικής κινητικότητας αλλά και στον δημόσιο τομέα. Η ΕΕ πρέπει να αφουγκράζεται καλύτερα τις πόλεις της».

Στην εν λόγω γνωμοδότηση εκφράζονται επίσης ανησυχίες σχετικά με τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, καθότι τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες για τους παράγοντες της συνεργατικής οικονομίας της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πιστεύει ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες θα ευνοήσουν την ανάπτυξη μικρότερων επιχειρήσεων της συνεργατικής οικονομίας έναντι των υφιστάμενων μεγάλων και πολυεθνικών πλατφορμών, οι οποίες μπορούν να αντεπεξέρχονται καλύτερα στη ρυθμιστική πολυπλοκότητα.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Tηλ. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :