Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πιλοτική δράση «Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία»: Η περιφέρειά σας μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα τώρα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) εγκαινίασαν την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για μια νέα πιλοτική δράση με τίτλο «Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία». Η πιλοτική δράση θα έχει 24 Ευρωπαίους συμμετέχοντες (κράτη μέλη, περιφέρειες ή ομάδες περιφερειών), οι οποίοι επιθυμούν να μετατρέψουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους και θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω το δικό τους πλαίσιο στρατηγικής που έχει να κάνει με την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη)· Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Απριλίου 2022.

Οι Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία αποτελούν συμπληρωματική προσέγγιση, που βασίζεται στις θετικές εμπειρίες από τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του συντονισμού και της κατευθυντικότητας των περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών πολιτικών Ε&Κ για την υλοποίηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και την αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας στην ΕΕ.

Οι Συμπράξεις θα είναι αγκυρωμένες στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ, στηρίζοντας την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη , της Πολιτικής Συνοχής και του μέσου NextGenerationEU . Ειδική προσοχή θα δοθεί στα εργαλεία και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης που κινητοποιούν πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης και πολιτικές για την ενίσχυση του αντικτύπου και που μπορούν να συμβάλουν στη σύνδεση των περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών με τις ενωσιακές πρωτοβουλίες για τη διττή μετάβαση.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: « Η εμπειρία, οι επαφές, η συνεργασία, τα κοινά ενδιαφέροντα και η τεχνογνωσία που με την πρωτοβουλία αυτή επιδιώκεται να τεθούν στη διάθεση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ θα τις βοηθήσει ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μακροπρόθεσμα, η δράση αυτή θα συμβάλει στην προσέλκυση των αναγκαίων επενδύσεων και στην κινητοποίηση με συνεκτικό τρόπο όλων των σχετικών πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων».

Η Elisa Ferreira , Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, δήλωσε: « Η προώθηση και η διάδοση της καινοτομίας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Όλες οι περιφέρειες διαθέτουν δυναμικό καινοτομίας το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως προκειμένου να μη μείνει κανείς στο περιθώριο. Χρειαζόμαστε ισχυρές συμπράξεις καινοτομίας αγκυρωμένες σε στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης που θα είναι προσαρμοσμένες στα προτερήματα και τις προκλήσεις κάθε περιοχής και θα ενσωματώνουν διαφορετικά ταμεία και πολιτικές. Οι περιφέρειες πρέπει να αποτελούν κεντρικής σημασίας παράγοντες στη διαμόρφωση του μοντέλου καινοτόμου ανάπτυξης στην Ευρώπη».

Η Mariya Gabriel , Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: « Οι ισχυρές συνδέσεις μεταξύ των φορέων καινοτομίας αποτελούν τα θεμέλια για σφριγηλά περιφερειακά συστήματα καινοτομίας. Οι «Συμπράξεις για την Περιφερειακή Καινοτομία» θα παράσχουν βήμα προκειμένου οι δημόσιοι και ιδιωτικοί παράγοντες να επενδύουν στην καινοτομία και στις νεοφυείς επιχειρήσεις για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.  Οι Συμπράξεις θα ενσωματώσουν όλα τα διαθέσιμα ενωσιακά μέσα με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Χρειαζόμαστε πρωτοπόρους και επενδυτές σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα. Οι Συμπράξεις για την Περιφερειακή Καινοτομία θα τους συνδέσουν όλους προκειμένου να οικοδομηθεί ένα πραγματικό πανευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Σύστημα Καινοτομίας».

Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική δράση θα κληθούν να προσδιορίσουν, σε στενή συνεργασία με το ΚΚΕρ και την ΕτΠ, τους τομείς όπου επιθυμούν να επικεντρωθεί η πιλοτική δράση. Αυτοί μπορεί να αφορούν κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις ή προκλήσεις πολιτικής, συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς και/ή τομείς και μέσα πολιτικής. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης θα είναι προσαρμοσμένες στους τομείς ενδιαφέροντος κάθε συμμετέχοντα.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Απριλίου 2022 . Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής υποψηφιοτήτων στην επιστολή του Προέδρου κ. Τζιτζικώστα και στο παράρτημά της . Οι επιλεγείσες περιοχές θα ανακοινωθούν το Μάιο και η επίσημη τελετή εγκαινίων είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαΐου.

Επικοινωνία:

Γραμματεία της επιτροπής SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023