Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία: έναρξη διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη  

Η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα την κυκλική οικονομία είναι ανοικτή σε όλες τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη έως την 1η Μαΐου 2020.

Οι πόροι του πλανήτη μας εξαντλούνται. Ενόψει του αναμενόμενου διπλασιασμού της παγκόσμιας κατανάλωσης κατά τις επόμενες δεκαετίες και ελλείψει οποιασδήποτε ένδειξης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο εγγύς μέλλον, υπάρχει επιτακτική ανάγκη αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων χάρη στην κατασκευή ανθεκτικών, επαναχρησιμοποιούμενων και επισκευάσιμων προϊόντων. Η ενίσχυση της κυκλικότητας θα είναι όχι μόνον επωφελής για το περιβάλλον, αλλά και ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη μετά την πάροδο της κρίσης COVID-19. Με την επικείμενη γνωμοδότηση του Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , περιφερειακού υπουργού της επαρχίας Drenthe, η ΕτΠ επιδιώκει την ενίσχυση του τοπικού και του περιφερειακού πυλώνα του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα του.

Η ετήσια παραγωγή αποβλήτων από το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια τόνους, δηλαδή σε 5 τόνους κατά κεφαλήν ετησίως. Επί του παρόντος, απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο νομικών και πολιτικών απαιτήσεων το οποίο να διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ καθίστανται ολοένα και πιο βιώσιμα και ανθεκτικά στην κυκλικότητα. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του νέου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία που υποβλήθηκε στις 11 Μαρτίου 2020.

Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνει ευρύ φάσμα προτάσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα εξής: η επέκταση του πλαισίου για τον οικολογικό σχεδιασμό στο ευρύτερο δυνατό φάσμα προϊόντων· η τόνωση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων· η επιβολή περιορισμών στη χρήση υλικών συσκευασίας· ο καθορισμός στόχων για τη μείωση συγκεκριμένων ροών αποβλήτων· η εναρμόνιση των συστημάτων χωριστής συλλογής· και η διάθεση στην αγορά της ΕΕ του πολυαναμενόμενου κοινού τηλεφωνικού φορτιστή. Τα κυριότερα στοχευόμενα προϊόντα είναι τα ηλεκτρονικά είδη, τα οικοδομικά και κατασκευαστικά υλικά, τα οχήματα και οι συσσωρευτές, οι συσκευασίες, τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα τρόφιμα, το νερό και τα θρεπτικά συστατικά.

Μέσω γραπτής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη η οποία θα είναι ανοικτή έως την 1η Μαΐου 2020 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών καλεί τώρα όλες τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές της ΕΕ, καθώς και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.

Το έγγραφο εργασίας της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ .

«Η κυκλική οικονομία αποτελεί μείζον ζήτημα αυτής της δεκαετίας. Οφείλουμε να μετουσιώσουμε επειγόντως την πολιτική για τα βιώσιμα προϊόντα σε ειδική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα προϊόντα και να δοθεί ένα τέλος στην πρόωρη αχρήστευση και την καταστροφή μη πωληθέντων διαρκών αγαθών. Απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων» , δήλωσε ο εισηγητής Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Drenthe.

Ο κύριος στόχος της επικείμενης γνωμοδότησης της ΕτΠ είναι η ανάπτυξη του εδαφικού πυλώνα του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και ο καθορισμός των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ σε όλες τις αναμενόμενες δράσεις πολιτικής.

«Επιδοκιμάζουμε προφανώς τη συνολική δέσμη νομοθετικών και πολιτικών μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρούμε ότι το νέο πρόγραμμα δράσης για την κυκλική οικονομία δεν επαρκεί για την προβολή και την αξιοποίηση του πολιτικού δυναμικού των δήμων και των περιφερειών όσον αφορά την επιτόπια υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε επίσης ειδικά μηνύματα και κίνητρα για τις τιμές με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης συμπεριφοράς των παραγωγών, των χρηστών και των καταναλωτών» , πρόσθεσε ο εισηγητής Tjisse Stelpstra .

Εν μέσω της επιδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στην οικονομία, ο εισηγητής Tjisse Stelpstra εφιστά την προσοχή στην εξάρτηση της ΕΕ από τους πόρους, και ερωτά ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε και τι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας κατά την κατάρτιση των σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης. «Η καταστροφική κατάσταση που προκάλεσε η νόσος COVID-19 πρέπει να επιφέρει τη συνένωση των δυνάμεων όλων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και να αποτελέσει μήνυμα αφύπνισης προς όφελος ενός νέου οικονομικού μοντέλου το οποίο θα θέτει την κοινωνική ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο επίκεντρο της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ» , πρόσθεσε ο εισηγητής Tjisse Stelpstra .

Η δυνητική συμβολή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία μετά την πάροδο της κρίσης COVID-19 δεν πρέπει να υποτιμηθεί, δεδομένου ότι η κυκλική οικονομία παρέχει ένα ευρύ φάσμα νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5%, πλησιάζοντας τα 4 εκατομμύρια μεταξύ του 2012 και του 2018 ( Ευρωπαϊκή Επιτροπή ).

Παρατηρήσεις:

Ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης COVID-19, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της ΕτΠ όσον αφορά τη γνωμοδότηση με θέμα το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία διαμορφώνεται ως εξής: το έγγραφο εργασίας έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE στις 8 Ιουνίου. Το σχέδιο γνωμοδότησης προβλέπεται να υιοθετηθεί κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE στις 9 Σεπτεμβρίου και η τελική ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 13-14 Οκτωβρίου 2020.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη παρακαλούνται να μοιραστούν γραπτώς τις απόψεις τους αποστέλλοντας τη συμβολή τους στις ακόλουθες ηλ. διευθύνσεις: Aliona.Fornea@cor.europa.eu και enve@cor.europa.eu έως την 1η Μαΐου 2020.

Σημειωτέον ότι ο εισηγητής Tjisse Stelpstra είναι διαθέσιμος για διαδικτυακές συναντήσεις και συνομιλίες κατόπιν αιτήματος, από κοινού με την εμπειρογνώμονά του Ingrid Zeegers και την αρμόδια ομάδα της επιτροπής ENVE της ΕτΠ.

Για την πλαισίωση των συζητήσεων, ο εισηγητής μοιράζεται το έγγραφο εργασίας του με θέμα το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία , το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες ερωτήσεις γενικού και ειδικού περιεχομένου που διαρθρώνονται γύρω από τις ακόλουθες τέσσερις πτυχές:

1. ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας·

2. μετατόπιση του οικονομικού συστήματος·

3. δεν υπάρχουν απόβλητα, υπάρχουν μόνον πόροι·

4. καθορισμός στόχων και νομοθεσία πλαίσιο

Το έγγραφο εργασίας του εισηγητή θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ από τις 8 Απριλίου 2020 στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης .

Στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Τύπου:

David Crous

Τηλ.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023