Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι ηγέτες των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα αγωνιστούν για τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων και την εξασφάλιση επαρκών πόρων για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής  

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών δήλωσαν ότι θα αγωνιστούν για τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων και την εξασφάλιση επαρκών πόρων για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής 2021-2027 και κάλεσαν τα κράτη μέλη να θέσουν σαφώς φιλόδοξους στόχους για περισσότερη συνοχή και έναν πραγματικό προϋπολογισμό για την ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2021-2027 και τους κανονισμούς για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ήταν τα θέματα της κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών στις 8 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Τα τελευταία έτη, οι ευρωβουλευτές και οι τοπικοί ηγέτες κινητοποιήθηκαν για την προάσπιση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, η οποία θα συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και να συμπεριλαμβάνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Από κοινού υποστηρίζουν επίσης τους απλουστευμένους κανόνες και μια πολιτική συνοχής της ΕΕ, η οποία δεν θα πρέπει να υπόκειται σε όρους αιρεσιμότητας που δεν συνδέονται άμεσα με τους στόχους και τους δικαιούχους της. Οι επιτροπές REGI και COTER άσκησαν κριτική στις δημοσιονομικές περικοπές που ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη και σε μια πιθανή αποδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και υπενθύμισαν τις σχετικές θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Τα μέλη των επιτροπών REGI και COTER εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες και τις προτεραιότητές τους στον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφερειακής πολιτικής κ. Johannes Hahn , ο οποίος είναι επίσης ο νέος Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η ανάγκη για εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης ούτως ώστε να παρέχεται βοήθεια σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ με στόχο να καταστούν πιο οικολογικές, πιο συμμετοχικές και έξυπνες, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Τα μέλη επανέλαβαν ότι η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι αμφίδρομη, ότι οι στόχοι της πολιτικής συνοχής δεν θα πρέπει να αποκλίνουν και ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο στόχος της συνοχής να λαμβάνεται υπόψη εγκάρσια σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες. Η μείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να καταστούν κοινές προτεραιότητες, χωρίς να υπονομεύονται από μια άνωθεν εκπορευόμενη προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων που επικεντρώνεται υπερβολικά στη λιτότητα.

«Η έλλειψη φιλοδοξίας όσον αφορά την πολιτική συνοχής σημαίνει και έλλειψη φιλοδοξίας για την Ευρώπη. Οι περικοπές στον προϋπολογισμό θα αποτελούσαν βαρύ πλήγμα για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα σήμαινε ότι αρχίζουμε να παραιτούμαστε και ότι ενδίδουμε στους ευρωφοβικούς. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.» , δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής REGI κ. Younous Omarjee .

«Η πολιτική συνοχής είναι η πιο σημαντική επενδυτική πολιτική που διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέρειές μας. Η πιθανότητα καθυστέρησης της έγκρισης του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η οποία θα ανέστελλε την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής για ένα ή δύο έτη, θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και θα αύξανε περαιτέρω τις κοινωνικές και κατά τόπους ανισότητες» , δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής COTER κ. Isabelle Boudineau (FR/PES).

Επικοινωνία:

Pierluigi Boda

Tηλ: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023