Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: Η ΕΕ των 27 οφείλει να συμβάλει περισσότερο στην προστασία των περιφερειακών και αγροτικών επενδύσεων  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον αντιπρόεδρο της βουλγαρικής κυβέρνησης κ. Tomislav Donchev, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες υποστήριξαν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να υπερνικηθούν οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση. Οι θέσεις εργασίας, η οικονομική μεγέθυνση, η ένταξη των μεταναστών, η βιώσιμη οικονομική και γεωργική ανάπτυξη είναι όλες προτεραιότητες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες ζήτησαν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) να μην υπονομεύσει τη χρηματοδότηση των βασικών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της πολιτικής για τη συνοχή και της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) απηύθυνε έκκληση για τη διεύρυνση και τον καλύτερο σχεδιασμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), το οποίο καθορίζει τα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για όλες τις πολιτικές της ΕΕ μετά το 2020.

Ενόψει των σχεδίου προτάσεων για το ΠΔΠ που αναμένεται να δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Μαΐου, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες κάλεσαν τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στο ΠΔΠ από 1,04% σε 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27 για την κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος που θα επιφέρει το Brexit, καθώς και για τη διευθέτηση των αναδυόμενων προκλήσεων, όπως η μετανάστευση, ο έλεγχος των συνόρων και η άμυνα. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα σχετικής γνωμοδότησης που καταρτίστηκε από τον Περιφερειάρχη Wielkopolska κ. Marek Woźniak (PL/EPP) και υιοθετήθηκε από την ΕτΠ την 1η Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz επεσήμανε τα εξής: «Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ θα καθορίσει το είδος της Ευρώπης που επιθυμούμε. Εάν επιθυμούμε μια Ευρώπη με άφθονες θέσεις θέση, περισσότερο δίκαιη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και φιλικότερη προς το περιβάλλον, τότε οφείλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε κοινότητα και σε κάθε πολίτη. Χρειαζόμαστε πράγματι τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, αλλά αυτές πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέους πόρους και όχι εις βάρος της περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης» .

Πρόκειται για θέση με την οποία συμφώνησε ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης κ. Donchev, επισημαίνοντας τα εξής: «Κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου, η Βουλγαρία έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα να συντονίσει τη διεξαγωγή ισορροπημένου διαλόγου σχετικά με την έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ανάγκης απλούστευσης των κανόνων και να καταστεί, συγχρόνως, πηγή ιδεών για την επίτευξη μιας ισχυρής και αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής και, κατά συνέπεια, εύρωστων και ευημερουσών περιφερειών» .

Για την ευόδωση των στόχων της, η πολιτική συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ υποστήριξε ότι η Ένωση οφείλει να μεταρρυθμίσει το σύστημα χρηματοδότησής της με μέλημα, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση ενός πιο φιλόδοξου, ευέλικτου και διαφανούς προϋπολογισμού. Για τον περιορισμό της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με αβέβαιη έκβαση μεταξύ των κρατών μελών, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση όλων των επιστροφών και η εύρεση νέων πηγών χρηματοοικονομικών εσόδων, όπως η καθιέρωση ευρωπαϊκού φόρου εισοδήματος εταιρειών, φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αναθεωρημένου συστήματος ΦΠΑ.

«Ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να διαθέτει αυξημένους χρηματοοικονομικούς πόρους για τη στήριξη των κοινών στόχων και πολιτικών. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να είναι στενά συνυφασμένη με την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού οράματος της ΕΕ για μετά το 2020» , δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης.

Στην προαναφερθείσα γνωμοδότηση, η ΕτΠ επαναλαμβάνει το αίτημά της για τη διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για την πολιτική συνοχής ως έχει και μετά το 2020, αίτημα το οποίο αποτελεί κεντρική θέση της Συμμαχίας συνοχής ( #CohesionAlliance), ενός πανευρωπαϊκού συνασπισμού που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο

Pierluigi Boda

Τηλ.: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :