Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ανάκαμψη της Ευρώπης θα αποτύχει χωρίς μια ισχυρή πολιτική συνοχής και μια πραγματική σύμπραξη μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων  

Ο πανευρωπαϊκός συνασπισμός προειδοποιεί τα κράτη μέλη ότι ο συμβιβασμός επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και του σχεδίου ανάκαμψης θα πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση των επενδύσεων στις περιφέρειες και τους δήμους.

Η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 υπονομεύει την οικονομική, τοπική και κοινωνική συνοχή της Ευρώπης και την ικανότητά της να υλοποιήσει μια πιο οικολογική, συμμετοχική και έξυπνη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Για τον λόγο αυτό η #CohesionAlliance –ένας πανευρωπαϊκός συνασπισμός με περισσότερους από 12.000 υποστηρικτές– καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν ένα ισχυρό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και τα σχέδια ανάκαμψης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα σχέδια ανάκαμψης πρέπει να προάγουν τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως βασικό στόχο όλων των πολιτικών και των επενδύσεών της. Τα αιτήματα αυτά συμπεριλήφθηκαν σε δήλωση που διαβιβάστηκε στην επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ κ. Elisa Ferreira και στον πρόεδρο της επιτροπής REGI του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Younous Omarjee σε εικονοδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε ότι η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνοχή είναι πιο αναγκαίες από ποτέ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί στο περιθώριο κανένας πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η #CohesionAlliance απευθύνει έκκληση για μια ισχυρή, αποτελεσματική και ευέλικτη πολιτική συνοχής βασισμένη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές και τις αρχές της σύμπραξης στο πλαίσιο της οποίας οι τοπικές και οι περιφερειακές κυβερνήσεις συμμετέχουν σε όλα τα μέτρα ανάκαμψης. Αυτό θα συμβάλει στην επανεκκίνηση και την ανασυγκρότηση της οικονομίας, στην προαγωγή της βιωσιμότητας και στην ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Michel κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλούμε τα κράτη μέλη να ενεργήσουν ως μία οντότητα και να εγκρίνουν σύντομα έναν επαρκή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και ένα αξιόπιστο σχέδιο ανάκαμψης για να βοηθήσουν τις κοινότητες να ξεπεράσουν την κρίση και να καταστούν πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και συμμετοχικές. Α υτό είναι προς το άμεσο συμφέρον όλων των χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζητούν ασθενέστερη επενδυτική ικανότητα για την Ένωσή μας, αλλά εν τέλει αυτές είναι που επωφελούνται περισσότερο από την ενιαία αγορά », δήλωσε ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας , πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, προσθέτοντας ότι: «Η ΕτΠ ενώνει τις δυνάμεις της με όλους τους φορείς σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για να πει όχι στον υδροκεφαλισμό, όχι στις περικοπές στον προϋπολογισμό και όχι στα δυσεφάρμοστα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής που υπονομεύουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων της ΕΕ. Η ενίσχυση της συνοχής και της ανθεκτικότητας μέσω της εφαρμογής των πολιτικών και των μέσων της ΕΕ είναι ο μόνος τρόπος για να δοθεί προτεραιότητα στους πολίτες και να υποστηριχθεί η ανάκαμψη χωρίς να τίθενται κανείς στο περιθώριο».

Οι πρόεδροι της ιδρυτικής οργάνωσης-εταίρου της # CohesionAlliance διαβίβασαν την ανανεωμένη διακήρυξη στην Ευρωπαία επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Elisa Ferreira και στον πρόεδρο της επιτροπής REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Younous Omarjee.

Η κ. Ferreira δήλωσε τα εξής: «Οι οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα δείχνουν βαθύτερη ύφεση από την αναμενόμενη, με καταστροφικές συνέπειες και ευρύτερες αποκλίσεις και ανισότητες. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική συνοχής και μια δίκαιη και συνεκτική ανάκαμψη. Η έννοια της συνοχής διέπει όλες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη είτε πρόκειται για τη γενναιόδωρη κατανομή πόρων υπό την πολιτική συνοχής είτε μιλάμε για τη μέθοδο συνοχής που περιλαμβάνεται στο ταμείο ανάκαμψης και αλλού. Αγωνίστηκα και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για αυτόν τον σκοπό. Βασιζόμαστε σε εσάς για να ασκήσετε πίεση στις χώρες και τις περιφέρειές σας. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να μεταδώσουμε το μήνυμα, να προετοιμάσουμε τα σχέδια και τα προγράμματά μας και να φροντίσουμε καμία περιφέρεια να μην μείνει στο περιθώριο.»

Από την πλευρά του, ο κ. Omarjee , δήλωσε τα ακόλουθα: «Η κρίση διαστρέβλωσε την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικής σημασίας να εφαρμοστεί ένα σχέδιο ανάκαμψης και ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός. Η βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη πρέπει να δρα συμπληρωματικά στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων, ιδίως του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και τοπικής συνοχής. Καλούμε το Συμβούλιο να συσπειρωθεί γύρω από έναν ισχυρό προϋπολογισμό. Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας οι περιφέρειες να έχουν άμεση πρόσβαση στο σχέδιο ανάκαμψης και να μπορεί να ελέγχεται κατά δημοκρατικό τρόπο. Αυτά είναι τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

Όποιος πιστεύει σε μια ισχυρή πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει στην #CohesionAlliance υπογράφοντας τη νέα διακήρυξη. Και οι 12.000 υπογράφοντες της αρχικής διακήρυξης καλούνται να επιβεβαιώσουν την πολιτική τους δέσμευση ενισχύοντας την ενημέρωση ως προς την καθοριστική σημασία της πολιτικής συνοχής και την ανάγκη για μια ισχυρή πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του σχεδίου ανάκαμψης.

Παρεμβάσεις από τη διάσκεψη (με αλφαβητική σειρά): Μπορείτε να παρακολουθήσετε εκ νέου την εκδήλωση εδώ .

  • Η κ. Ann-Sofi Backgren , πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR) και μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Οστροβοθνίας, τόνισε την ανάγκη για μια ισχυρότερη πολιτική συνοχή στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον, τις ευρωπαϊκές περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως είναι οι παραμεθόριες, οι ορεινές, οι περιφερειακές περιοχές, τα νησιά και άλλες θαλάσσιες περιοχές· δεύτερον, πρόσθετους περιορισμούς, όπως ο αραιός και/ή γηράσκων πληθυσμός, η αποδημία επιστημόνων, η έλλειψη υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών. Και βεβαίως, τρίτον, τις γενικές προκλήσεις, δηλαδή τις κλιματικές και δημογραφικές αλλαγές, τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες αναπτυξιακές προσεγγίσεις και πηγές ενέργειας, τη βέλτιστη ψηφιοποίηση και την ανθεκτικότητα στις παγκόσμιες απειλές, όπως η κρίση της νόσου COVID-19. Πολλές παραμεθόριες περιοχές αντιμετωπίζουν πολλά κοινά ζητήματα και υπάρχουν περαιτέρω δυσκολίες που σχετίζονται με την αυξανόμενη ανάγκη για συντονισμό των διαφόρων εθνικών ρυθμίσεων που ενδεχομένως να έρχονται σε σύγκρουση στα εθνικά σύνορα.

  • Η κ. Ilaria Bugetti, περιφερειακή σύμβουλος Τοσκάνης και εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ) με αρμοδιότητα τη συνοχή όσον αφορά την τοπική ανάπτυξη, δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής της ΕΕ, ως μέσο αλληλεγγύης, θα είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ανάκαμψη αλλά και για την προετοιμασία για το μέλλον. Θα στηρίξει μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης, θα ενισχύσει τη θωράκιση των κοινωνιών μας και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.»

  • Η κ. Isabelle Boudineau, πρόεδρος της επιτροπής « Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ » (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και αντιπεριφερειάρχισσα Νέας Ακουιτανίας στη Γαλλία, επισήμανε τα εξής: «Η ΕΕ χρειάζεται έναν ισχυρό προϋπολογισμό και παράλληλα ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης για την προετοιμασία για το μέλλον. Η οικολογική και η ψηφιακή μετάβαση είναι υψίστης σημασίας για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και συνεκτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους έναντι έκτακτων μέτρων. Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων φέρουν τεράστια ευθύνη στις 17-18 Ιουλίου. Εμείς, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χρειαζόμαστε να δούμε τώρα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να αποφέρει αυτά τα αποτελέσματα. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα κινδυνεύει και δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε εκ νέου τους Ευρωπαίους πολίτες.»

  • Η κ. Paula Fernández , περιφερειακή υπουργός Προεδρίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικής Πολιτικής της ισπανικής Αυτόνομης Κυβέρνησης της Κανταβρίας και μέλος της Διάσκεψης των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPMR), σημείωσε τα εξής: «Επιθυμούμε το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ισχυρή τοπική διάσταση. Ανησυχούμε για την πιθανή έλλειψη συμμετοχής των περιφερειακών αρχών στο Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Εάν οι ειδικές κατά τόπους ανάγκες δεν λαμβάνονται υπόψη και η συμμετοχή μας στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δεν διασφαλίζεται, το Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ενδέχεται να έχει μικρότερο αντίκτυπο από τον αναμενόμενο. Μάλιστα, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές γνωρίζουν τις επενδυτικές ανάγκες καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και της πολιτικής αποδοχή του μέσου ανάκαμψης στο σύνολό του. Είναι επίσης σημαντικό τα ταμεία ανάκαμψης να δρουν συμπληρωματικά και να συντονίζονται ορθώς με τα διαρθρωτικά ταμεία και η επίτευξη τοπικής συνοχής να παραμένει ένας από τους κύριους στόχους τους.

  • Ο κ. Jean-Claude Marcourt, πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Βαλλονίας και πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τις δημόσιες επενδύσεις της Διάσκεψης των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE), δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027 αντιμετωπίζει ουσιώδη ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ουσιαστική εμπέδωση της αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αρωγή πρωτίστως όσων πλήττονται περισσότερο από την κρίση στον τομέα της υγείας, αλλά και από την οικονομική και κοινωνική κρίση.»

  • Η κ. Begoña Villacís , αντιδήμαρχος Μαδρίτης και μέλος της EUROCITIES , δήλωσε: «Μας δίνεται η ευκαιρία να αναδιαμορφώσουμε το μέλλον των δήμων μας μεριμνώντας έτσι ώστε η ευημερία και η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών μας να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν μαζικά τους δήμους, όπου ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυσή τους. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη από την κρίση της νόσου COVID-19 θα απαιτήσει στενή συνεργασία μεταξύ όλων των διοικητικών επιπέδων με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, όπως η πολιτική συνοχής της ΕΕ και με την εξεύρεση νέων τρόπων χάραξης δημόσιων πολιτικών με βάση τις ανάγκες των πολιτών.»

Πλαίσιο:

Την #CohesionAlliance εγκαθίδρυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών τον Οκτώβριο του 2017 μαζί με κορυφαίες ενώσεις των περιφερειών και των δήμων, όπως ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), η Διάσκεψη των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE), το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), η Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPMR) και η EUROCITIES , με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση ως προς τη ζωτική σημασία της πολιτικής συνοχής. Από την εγκαινίαση της Συμμαχίας, τη διακήρυξή της έχουν υπογράψει από περισσότερα από 12.000 μεμονωμένα άτομα, 121 περιφέρειες, 135 δήμοι και κομητείες, 50 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 ευρωβουλευτές και 35 τομεακές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνία με τη γραμματεία:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :