Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ συνάπτουν Συμμαχία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής  

Ενόψει των προσεχών διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενώνει τις δυνάμεις της με εδαφικές οργανώσεις και καλεί όλους τους αρμόδιους παράγοντες σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να συνάψουν μια ευρωπαϊκή συμμαχία για μια ισχυρή και φιλόδοξη πολιτική για τη συνοχή μετά το 2020.

Νέες προτεραιότητες που προκύπτουν σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια και οι συνοριακοί έλεγχοι καθώς και ο αντίκτυπος της εξόδου του ΗΒ στον προϋπολογισμό της ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της ισχυρότερης επενδυτικής πολιτικής για τους 27, με κονδύλια ύψους 454 δισ. ευρώ έως το 2020. Για το λόγο αυτό, δρομολογείται σήμερα στην ΕτΠ η ιδέα για νέα ανοιχτή συμμαχία.

Στόχος της συμμαχίας είναι να αναδείξει την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη συνοχή κατά την τελευταία δεκαετία, και να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ λαμβάνουν υπόψη τη φωνή των εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων από περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΜΕ, ΜΚΟ, σχολεία, πανεπιστήμια, πολιτιστικές οργανώσεις κλπ.

Μετά την πρόσφατη υιοθέτηση της γνωμοδότησής της με θέμα «Το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020» και ενόψει του προσεχούς 7ου Φόρουμ Συνοχής, στα τέλη Ιουνίου, η ΕτΠ δρομολόγησε, από κοινού με εκπροσώπους εδαφικών οργανώσεων, μια ρεαλιστική συζήτηση με στόχο να αναλύσει άμεσα ορισμένες επικρίσεις σε βάρος της πολιτικής για τη συνοχή και, παράλληλα, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των υποστηρικτών της.

«Η πολιτική για τη συνοχή δεν είναι φιλανθρωπία αλλά υποχρέωση. Οι πολίτες της ΕΕ στις περιφέρειες και στις πόλεις μας χρειάζονται μια ισχυρότερη, απλούστερη και αποτελεσματικότερη πολιτική για τη συνοχή. Για το λόγο αυτό, μετά την υιοθέτηση της γνωμοδότησής μας, εργαζόμαστε για μια ευρεία συμμαχία υπέρ της προάσπισης μιας ισχυρής πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020» , δήλωσε ο εισηγητής της ΕτΠ, κ. Michael Schneider , υφυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ και πρόεδρος της Ομάδας ΕΛΚ της ΕτΠ, και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν είναι ζήτημα δημοσίων σχέσεων αλλά ευρεία κινητοποίηση και κάλεσμα στις πόλεις, τις περιφέρειες, τις εδαφικές οργανώσεις, τις κεντρικές κυβερνήσεις, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα πανεπιστήμια, τα ΜΜΕ και την κοινωνία των πολιτών».

«Οι επενδύσεις μέσω της πολιτικής για τη συνοχή έχουν συμβάλει ώστε να καταστούν οι πόλεις μας πιο βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς» , δήλωσε ο Daniël Termont , δήμαρχος της Γάνδης και πρόεδρος της EUROCITIES , τονίζοντας ότι: «Πρόκειται για ισχυρή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και διαθέτει τεράστιο δυναμικό για να καταδείξει στους πολίτες μας τα οφέλη της Ευρώπης. Για μια ισχυρότερη πολιτική στο μέλλον, θα πρέπει οι πόλεις να συμμετέχουν άμεσα στις στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τούτο είναι καίριο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες, ότι ενισχύεται η τοπική οικειοποίηση και ότι καθίσταται πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της χρηματοδότησης.»

Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), η Carola Gunnarsson , δήμαρχος Sala και εκπρόσωπος Τύπου σχετικά με την πολιτική συνοχής, υπογράμμισε ότι: «Η πολιτική για τη συνοχή είναι ένα μέσο που αποδεικνύει στους πολίτες ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης μπορούν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις . Η εγκατάλειψη της πολιτικής για τη συνοχή θα στερήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα από το μεγαλύτερο μέρος της υπόστασής του. Μέσω αυτής της συμμαχίας, δήμαρχοι και περιφερειακοί ηγέτες επιθυμούν να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική για τη συνοχή η οποία να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών μας.»

Η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) εκπροσωπήθηκε από τον Erik Bergkvist , Πρόεδρο της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής του Västerbotten (SE), ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Τα εδάφη της Ευρώπης αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυσχέρειες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή λύση. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται μια πολιτική για τη συνοχή με ισχυρότερη εδαφική διάσταση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ που αφορούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να τονωθεί η ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια πολιτική για τη συνοχή που να βασίζεται σε καλύτερη αναγνώριση της ευρωπαϊκής εδαφικής ποικιλομορφίας, σε μεγαλύτερη ευελιξία για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, σε μια εδαφική προσέγγιση και σε συνέργειες μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Μόνο τότε μπορεί η πολιτική για τη συνοχή να απελευθερώσει το δυναμικό όλων των περιφερειών της Ευρώπης.»

«Απαιτείται μεγαλύτερη δέσμευση υπέρ της πολιτικής για τη συνοχή που να προέρχεται από όλα τα κράτη μέλη» , δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Markku Markkula, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να ενώσουν τις δυνάμεις τους: «Με την έναρξη των σκληρών διαπραγματεύσεων για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, η ΕτΠ θα μεταφέρει τις απόψεις αυτές στις Βρυξέλλες. Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε μια συμμαχία υπέρ της συνοχής με όλους εκείνους που πιστεύουν στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ όπως η αλληλεγγύη και η εταιρική σχέση.»

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ενημερωτικό γράφημα για τη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα το Μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή

Μελέτες της ΕτΠ σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή

Αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή

Δήλωση του Πρόεδρου κ. Markkula στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 25 Απριλίου για την πολιτική συνοχής

Ψήφισμα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Πολιτική για τη συνοχή μετά το 2020

Δήλωση των EUROCITIES σχετικά με τη μελλοντική πολιτική για τη συνοχή

Ένα νέο έγγραφο πολιτικής θα δημοσιευθεί πριν από το 7ο Φόρουμ για τη συνοχή.

Έγγραφα θέσης σχετικά με την πολιτική συνοχής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ).

Θέση της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) με τίτλο Βασικές Αρχές για την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Έγγραφο στρατηγικής για το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή θα εγκριθεί επίσημα στο πλαίσιο του Πολιτικού Γραφείου του Ιουνίου 2017 στο Stavanger.

Επικοινωνία:

Pierluigi Boda

Tηλ.: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023