Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το σχέδιο ανάκαμψης από την κρίση COVID-19 συνιστά ευκαιρία για την πραγμάτωση μιας πραγματικά πράσινης επανάστασης  

Στην παρούσα συνέντευξη, ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας Juanma Moreno παραθέτει τις απόψεις του ως εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα τον νέο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, τη νομικά δεσμευτική πρόταση που τέθηκε επί τάπητος για να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

Το σχέδιο γνωμοδότησης του προέδρου της Ανδαλουσίας Juanma Moreno (ES/EPP) με θέμα τον νόμο για το κλίμα διατίθεται εδώ σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Το κείμενο αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE στις 8 Ιουνίου . Η τελική ψηφοφορία και η υιοθέτησή του έχουν προγραμματιστεί για τη σύνοδο ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Ιουλίου, παράλληλα με συζήτηση υψηλού επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της σχετικά με έναν νόμο για το κλίμα πριν από την έξαρση της νόσου COVID-19, σε μία συγκυρία τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Οι προσπάθειες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης;

Βεβαίως, η επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα, δεδομένου ότι η ανάκαμψη αυτή συνιστά τεράστια ευκαιρία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι, πριν από την τρέχουσα συγκυρία, η κοινωνία μας είχε ήδη επικεντρωθεί στην επίτευξη μιας βιομηχανικής επανάστασης και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι λύσεις που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις αποτελούν επίσης ευκαιρία για να ανακατευθύνουμε την κοινωνία μας προς ένα βιώσιμο και πιο ανθεκτικό μοντέλο και την οικονομία μας προς ένα κλιματικά ουδέτερο μοντέλο. Το σχέδιο ανάκαμψης από την κρίση COVID-19 συνιστά ευκαιρία για την πραγμάτωση μιας πραγματικά πράσινης επανάστασης. Ως εκ τούτου, πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, να προαγάγουμε την ενεργειακή απόδοση και τις αποτελεσματικές υποδομές και να αναπτύξουμε περαιτέρω βιώσιμα συστήματα μεταφορών, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση της προσοχής μας στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όταν δημοσιεύθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα επικρίθηκε για την έλλειψη φιλοδοξίας που επιδείκνυε. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία;

Η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας θεωρεί ότι ο δεσμευτικός στόχος για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όπως ορίζεται στον προτεινόμενο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, είναι επαρκώς φιλόδοξος και συνιστά μείζονα πρόκληση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένης, ωστόσο, της κλίμακας των κοινωνικών, τεχνολογικών και οικονομικών μετασχηματισμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν το συντομότερο δυνατόν, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, νέοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Η Ανδαλουσία ενέκρινε περιφερειακό νόμο για το κλίμα. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) μπορούν να συμβάλουν καλύτερα και να επιτύχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα; Γιατί οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται σε καλύτερη θέση σε αυτούς τους τομείς από ό,τι οι εθνικές κυβερνήσεις;

Ορισμένοι από τους τομείς υψηλής έντασης άνθρακα στους οποίους χρειάζεται να αναλάβουμε δράση εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Αυτό ισχύει για τις μεταφορές, τη στέγαση και τα δημόσια κτίρια, καθώς και για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η σημασία της υιοθέτησης μιας τοπικής και περιφερειακής προσέγγισης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή είναι προφανής, δεδομένου ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει κάθε περιφέρεια με διαφορετικούς τρόπους και βάσει πολλαπλών παραγόντων. Χρειάζεται, ως εκ τούτου, να θεσπίσουμε μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, ούτως ώστε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών για το κλίμα σε κάθε εδαφική περιοχή να αλληλοσυμπληρώνονται και να ευθυγραμμίζονται με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Πιστεύετε ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα είναι σε θέση να αντικατοπτρίσει δεόντως και να καλύψει ικανοποιητικά την ευρεία γεωγραφική, κοινωνική και οικονομική ποικιλομορφία των περιφερειών ολόκληρης της Ευρώπης;

Ακριβώς λόγω της κοινωνικοοικονομικής και γεωγραφικής ποικιλομορφίας των εδαφικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε έναν ενιαίο νόμο που θα λειτουργεί ως ενοποιητικό πλαίσιο, πράγμα το οποίο αντανακλά το πνεύμα που αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Λόγω της ποικιλομορφίας των πραγματικών τοπικών και περιφερειακών συνθηκών, πρέπει να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των εδαφικών περιοχών τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά τη διαδικασία εφαρμογής του νέου νόμου για το κλίμα. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές δεν είναι μόνον οι δημόσιες διοικήσεις που βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες, αλλά και εκείνες που είναι τελικά υπεύθυνες για την επιτόπια εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό καθιστά τον νέο νόμο για το κλίμα αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ εδαφικών περιοχών και την οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης κοινωνίας.

Ποιες τροποποιήσεις κρίνετε σκόπιμο να γίνουν στην πρόταση σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι λαμβάνονται καλύτερα υπόψη και συμμετέχουν περισσότερο στη συγκεκριμένη διαδικασία;

Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί παράγοντες είναι καθοριστικής σημασίας κατά τη διαδικασία χάραξης κλιματικά ουδέτερων στρατηγικών και σχεδίων δράσης. Οι κοινωνικοοικονομικές, γεωγραφικές και κλιματικές συνιστώσες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση και την εκτίμηση των τρωτών σημείων και των κινδύνων, καθώς και κατά τον καθορισμό των μελλοντικών σεναρίων. Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) πρέπει να συμπληρωθούν με αντίστοιχα περιφερειακά και τοπικά σχέδια, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια όπως η κερδοφορία, η οικονομική αποδοτικότητα, η ενεργειακή απόδοση, η ισότητα και η αλληλεγγύη. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη περιφερειακών προοπτικών θα αυξήσει τις πιθανότητές μας να επιτύχουμε τον συλλογικό μας στόχο, ήτοι να καταστούμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050.

Επισημάνσεις:

Εδώ μπορείτε να τηλεφορτώσετε την ημερήσια διάταξη και τα σχέδια γνωμοδοτήσεων για τη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου.

Νόμος της ΕΕ για το κλίμα: Δήμοι και περιφέρειες ζητούν ένα πενταετές σχέδιο δράσης Στις 4 Μαρτίου, ως αντίδραση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα , ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας κάλεσε την ΕΕ να καταρτίσει ένα πενταετές σχέδιο δράσης με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο των δήμων και των περιφερειών θα λάβουν στήριξη για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου .

Στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Τύπου:

David Crous

Τηλ.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :