Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οικονομικό δελτίο αριθ. 6 της επιτροπής ECON της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

Επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid-19

Η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η επιτροπή ECON της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καταρτίζει τακτικά οικονομικά δελτία με θέμα πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τα διάφορα μέτρα οικονομικής αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνσηecon@cor.europa.eu.​

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Οικονομικό δελτίο αριθ. 6 της επιτροπής ECON της ΕτΠ
Δελτίο αριθ. 5 της επιτροπής ECON
Οικονομικό δελτίο αριθ. 4 της επιτροπής ECON της ΕτΠ
Οικονομικό δελτίο αριθ. 3 της επιτροπής ECON Ιστοσελίδα
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023