Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οικονομικό δελτίο αριθ. 5 της επιτροπής ECON της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

Επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid-19

Η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η επιτροπή ECON της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καταρτίζει τακτικά οικονομικά δελτία με θέμα πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τα διάφορα μέτρα οικονομικής αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνσηecon@cor.europa.eu.

Κοινοποίηση :