Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οικονομικό δελτίο αριθ. 4 της επιτροπής ECON της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

​​

Επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid-19

Η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η επιτροπή ECON της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καταρτίζει τακτικά οικονομικά δελτία με θέμα πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τα διάφορα μέτρα οικονομικής αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνσηecon@cor.europa.eu.

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Οικονομικό δελτίο αριθ. 4 της επιτροπής ECON της ΕτΠ
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-04.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022