Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Νέα μελέτη της ΕτΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την έλλειψη συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης  

Ενώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξετάσουν την πορεία της οικονομικής ανάκαμψης, τα αποτελέσματα νέας μελέτης που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποκαλύπτουν την έλλειψη συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία και την υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Η μελέτη παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» (ECON) της ΕτΠ. Τα μέλη της επιτροπής ECON εξέφρασαν επίσης την έντονη ανησυχία τους διότι η ανεπαρκής προσοχή που επιδεικνύουν τα σχέδια στις εδαφικές ανισότητες και ο ελλιπής συντονισμός με τους στόχους της πολιτικής συνοχής ενέχουν τον κίνδυνο αλληλεπικάλυψης μεταξύ των ταμείων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία αναλύει οκτώ από τα ΕΣΑΑ που υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος Μαΐου, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης δεν προβλέπουν παρά ελάχιστες ευκαιρίες δημοκρατικής συμβολής των περιφερειών. Η διαβούλευση με την πλειονότητα των τοπικών και των περιφερειακών φορέων διεξήχθη κατά τρόπο επίσημο και μονομερή και θα τους ανατεθεί κυρίως η διοικητική υλοποίηση των επενδυτικών πολιτικών. Οι ιδέες τους σπάνια ενσωματώθηκαν στα σχέδια. Ωστόσο, η παροχή μεγαλύτερου περιθωρίου πολιτικών ελιγμών στους δήμους και τις περιφέρειες όσον αφορά τη χρήση των επενδυτικών πόρων θα ενίσχυε την οικείωση των πολιτικών από τις τοπικές κοινότητες και θα τόνωνε την οικοδόμηση ικανότητας σε τοπικό επίπεδο. Η έλλειψη συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για την υλοποίηση των επενδύσεων και των υπηρεσιών, καθώς και για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, θα μπορούσε να υπονομεύσει τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των ΕΣΑΑ.

Ο Michael Murphy (IE/EPP), πρόεδρος της επιτροπής ECON της ΕτΠ και μέλος του κομητειακού συμβουλίου του Τιπερέρι, δήλωσε: « Η μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα επιβεβαιώνει ό,τι έδειχναν οι προηγούμενες εργασίες μας: υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία καταστάσεων ανά την ΕΕ, ωστόσο πολλά κράτη μέλη θεωρούν τις διαβουλεύσεις με τους τοπικούς και τους περιφερειακούς φορείς όχι ως ουσιαστικές ανταλλαγές απόψεων, αλλά ως μονομερείς διαδικασίες – κάτι ως αγγαρεία. Ο πλούτος γνώσεων και εμπειριών των πόλεων και των περιφερειών σπανίως ανακλάται στα σχέδια ανάκαμψης, πράγμα που αποτελεί χαμένη ευκαιρία και, πολύ απλά, δεν συνιστά ορθή διακυβέρνηση. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν καθοριστική σημασία για την υλοποίηση των επενδύσεων και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, και η προσπάθεια οικοδόμησης της ανάκαμψης της ΕΕ χωρίς αυτές είναι λανθασμένη ».

Τα μέλη της επιτροπής ECON εξέφρασαν τη λύπη τους επειδή οι επενδύσεις που προτείνονται στα ΕΣΑΑ δεν εξετάζουν δυνητικές συνέργειες μεταξύ του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και των ενωσιακών ταμείων της πολιτικής συνοχής. Τυχόν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των δύο χρηματοδοτικών μέσων θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Εκτός από την Ιταλία και το Βέλγιο, δεν υπάρχει κατά τόπους κατανομή πόρων. Η μελέτη καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος που προβλέπουν τα ΕΣΑΑ για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές όσον αφορά την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης παραμένει αόριστος και ασαφώς καθορισμένος.

Υπό το φως των αποτελεσμάτων της μελέτης, τα μέλη της επιτροπής ECON κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει ενδελεχή αξιολόγηση όλων των ΕΣΑΑ, να επιμείνει ―από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο― στον καθορισμό του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα εναπομείναντα στάδια των ΕΣΑΑ, να διατηρήσει τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία και να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων.

Εκτός της συζήτησης σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, η επιτροπή ECON ενέκρινε το σχέδιο γνωμοδότησης « Προστασία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» , το οποίο ζητεί εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές γεωγραφικές ενδείξεις (ΒΒΓΕ) το οποίο θα αντικαθιστά την πληθώρα εθνικών νομικών μέσων και θα προστατεύει έτσι ένα σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, θα βελτιώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα αυξάνει τα εισοδήματα των παραγωγών και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων περιφερειών.

Η Martine Pinville (FR/PES), περιφερειακή σύμβουλος Νέας Ακουιτανίας και εισηγήτρια της γνωμοδότησης, δήλωσε: « Το πάγιο αίτημα της ΕτΠ περί θέσπισης κανονισμού για την προστασία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει πλέον να μετουσιωθεί σε πράξη. Για τους καταναλωτές, ένας τέτοιος κανονισμός θα αποτελούσε εγγύηση της προέλευσης, της ποιότητας και της αυθεντικότητας ενός προϊόντος. Για τους βιοτέχνες ή τις επιχειρήσεις, θα σήμαινε την εκτίμηση της τεχνογνωσίας τους και την προστασία τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις απομιμήσεις. Τέλος, για τις περιφέρειες το ζητούμενο έγκειται στη διαφύλαξη της τοπικής κληρονομιάς και τη διατήρηση της προστιθέμενης αξίας και των μη δυνάμενων να μετεγκατασταθούν θέσεων εργασίας ».

Η γνωμοδότηση θα υποβληθεί προς έγκριση από την Ολομέλεια της ΕτΠ στη σύνοδο του Οκτωβρίου.

Η συνεδρίαση της επιτροπής ECON παρείχε επίσης την ευκαιρία στα μέλη να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά τόσο με το έγγραφο εργασίας με θέμα «Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης», που παρουσιάστηκε από την εισηγήτρια Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), όσο και με τη γνωμοδότηση με θέμα τη βελτίωση της νομοθεσίας, που παρουσιάστηκε από τον εισηγητή της επιτροπής CIVEX Piero Mauro Zanin (IT/EPP).

Επιπλέον, η επιτροπή ECON όρισε τον Rob Jonkman ( NL/ ECR) εισηγητή της γνωμοδότησης με θέμα «Υλοποίηση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» και πρότεινε τον ορισμό του Mark Weinmeister ( DE/ EPP) ως γενικού εισηγητή σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα».

Γενικές πληροφορίες:

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ είναι ένα δημοσιονομικό μέσο με προϋπολογισμό 672,5 δισ. ευρώ (312,5 δισ. σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. σε δάνεια) που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις χώρες της ΕΕ ώστε να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις και να επενδύσουν στις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ. Ο ΜΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο δημοσιονομικό μέσο που περιλαμβάνεται στο μέσο ανάκαμψης Next Generation EU , ύψους 750 δισ. ευρώ. Προκειμένου να επωφεληθούν από τον ΜΑΑ, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στα οποία θα υποδεικνύονται οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραλάβει 24 εθνικά σχέδια επί συνόλου 27, εκ των οποίων ενέκρινε τα 1 2 .

Η μελέτη με θέμα «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», την οποία δρομολόγησε η ΕτΠ, επικεντρώνεται σε οκτώ από τα εθνικά σχέδια που είχαν υποβληθεί στην ΕΕ έως το τέλος Μαΐου του 2021 (από το Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ισπανία). Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ

Κοινή διαβούλευση ΕτΠ-ΣΕΔΠ που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο επεσήμαινε ήδη ότι πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ αποκλείουν τους δήμους και τις περιφέρειες από την προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19. Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο ιζ) και όπως υπενθυμίστηκε πρόσφατα σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να προετοιμάζονται και υλοποιούνται μετά από διεξαχθείσα σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο διαδικασία «διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους σχετικούς συμφεροντούχους». Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σύνοψη της διαδικασίας διαβούλευσης, που πρέπει να εξηγεί «τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας οι απόψεις που διατυπώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Επικοινωνία:

Maximilian v. Klenze

Τηλ.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tηλ. +32 (0)470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023