Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο κ. Dombrovskis προσυπογράφει το κάλεσμα των τοπικών αρχών προς τις εθνικές κυβερνήσεις για τη βελτίωση της συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στην προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης  

Διαβούλευση της ΕτΠ δείχνει πως η συντριπτική πλειονότητα των δήμων και των περιφερειών αποκλείονται από την προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19, παρά την καθοριστική τους σημασία για την καταπολέμηση της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να λάβει υπόψη της αυτόν τον καθοριστικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων.

Τα αποτελέσματα πρόσφατης διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΕτΠ και το ΣΕΔΠ δείχνουν πως πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ αποκλείουν τους δήμους και τις περιφέρειες από την προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19. Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες ενημέρωσαν σχετικά με τους προβληματισμούς τους τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων Valdis Dombrovskis κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Μαρτίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Τη συζήτηση σχετικά τον ρόλο των δήμων και των περιεργειών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, καθώς και του νέου Σχεδίου Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ακολούθησε η παρουσίαση της γνωμοδότησης για την Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής του κατήρτισε ο Willy Borsus (BE/Renew Europe), Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Βαλονίας. Η γνωμοδότηση θα εγκριθεί επισήμως στο τέλος της συνόδου ολομέλειας.

Ανοίγοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε πως « οι άνωθεν εντολές και ο συγκεντρωτισμός θα υπονομεύσουν σοβαρά τον αντίκτυπο της ενωσιακής χρηματοδότησης της ανάκαμψης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο καθοριστικός ρόλος των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων στο μέτωπο της πανδημίας αντικατοπτρίζεται δεόντως στη διακυβέρνηση των σχεδίων ανάκαμψης και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επικροτούμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνυπολογίσει αυτόν τον καθοριστικό παράγοντα στην αξιολόγηση και την έγκριση των εθνικών σχεδίων ».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Valdis Dombrovskis δήλωσε: « Τα κράτη μέλη εργάζονται σκληρά για την κατάρτιση των Σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η ισχυρή περιφερειακή και τοπική οικείωση θα είναι σημαντική για την επιτόπια επιτυχία τους, όπως επίσης και η στήριξη από τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Τα εθνικά σχέδια πρέπει να εξηγούν πώς διεξάγονται οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και πώς αντικατοπτρίζονται στις προτεινόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, καθώς και πώς συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνοχής, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών διαφορών. Η συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων θα είναι εξίσου σημαντική στο στάδιο της υλοποίησης » .

Τα μέλη της ΕτΠ συζήτησαν επίσης σε ποιο βαθμό μια μεταρρυθμισμένη εμπορική πολιτική της ΕΕ θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη. Κάνοντας τον απολογισμό τόσο των εξωτερικών προκλήσεων, όπως οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, όσο και των εσωτερικών προκλήσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση, ζήτησαν τη ριζική μεταρρύθμιση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις γενικές κοινωνικές και οικονομικές κατευθύνσεις της ΕΕ. Για να ενισχυθεί η νομιμοποίηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η ΕτΠ ζήτησε ισχυρότερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το εμπόριο.

Ο Willy Borsus (BE/Renew Europe), Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Βαλονίας, δήλωσε: « Για να ενισχύσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της όσον αφορά μια ανοιχτή, δίκαιη και βασισμένη σε κανόνες διεθνή εμπορική τάξη, η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει σε βάθος την εμπορική της πολιτική ».

Επιπλέον, η συζήτηση έδωσε την ευκαιρία για μια πρώτη ανταλλαγή πολιτικών απόψεων μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών εκπροσώπων επί του νέου Σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων , που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή πριν από δύο εβδομάδες. « Στις καθημερινές μας εργασίες στην εμπροσθοφυλακή της πανδημίας, είδαμε την υγειονομική κρίση να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε κοινωνική. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε το Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως εργαλείο κατεύθυνσης των επενδύσεων προς την κοινωνική συνοχή, βασισμένο σε σαφείς στόχους που θα επιτευχθούν μέσω της ολοκλήρωσης των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών πόρων και πολιτικών », δήλωσε η Anne Karjalainen (FI/PES), πρόεδρος της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση και πολιτισμός» (SEDEC) της ΕτΠ.

Γενικές πληροφορίες:

Η ΕτΠ και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών ( ΣΕΔΠ ) διεξήγαγαν κοινή διαβούλευση με θέμα τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία των εθνικών Σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 22 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» της ΕτΠ. Κατέδειξαν ότι λίγες μόνο χώρες έλαβαν υπόψη τους τη συμβολή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ .

Στις 16 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ . Πρώτος στόχος της διαβούλευσης αυτής ήταν να αξιολογηθούν οι τρόποι με τους οποίους η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλει στην ταχεία και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να συντελέσει στην προώθηση των αξιών και των προτύπων της. Δεύτερος στόχος ήταν η επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής με βάση ένα μοντέλο « Ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας ». Το μοντέλο Ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές να επωφεληθούν από την ανοιχτή αγορά με παράλληλη προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ απέναντι σε άγνωστες μελλοντικές προκλήσεις. Η ΕτΠ συνέβαλε στις εργασίες αυτές υποβάλλοντας το σχέδιο γνωμοδότησής της σχετικά με την Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις 4 Μαρτίου. Το Σχέδιο θέτει τρεις φιλόδοξους πρωταρχικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να κατευθύνουν τις αποφάσεις πολιτικής των κρατών μελών και των περιφερειών τους για την επίτευξη των στόχων του πυλώνα, αξιοποιώντας επίσης πλήρως τα διάφορα κονδύλια της ΕΕ για την αποδέσμευση κοινωνικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τους νέους πρωταρχικούς στόχους θα πρέπει, έως το 2030, τουλάχιστον το 78% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20 έως 64 ετών να εργάζεται, τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο και ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια.

Μπορείτε να βρείτε την Ανακοίνωση Τύπου για την παρουσίαση του Σχεδίου δράσης εδώ .

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Matteo Miglietta

Τηλ.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tηλ. +32 (0)2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023