Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η συνοχή και η εταιρική σχέση πρέπει να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ανάκαμψης  

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία για τη Συνοχή) ―ένας πανευρωπαϊκός συνασπισμός με περισσότερους από 12 000 υπογράφοντες που ζητούν την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020― επικροτεί τις αναθεωρημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και το σχέδιο ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των υφιστάμενων προγραμμάτων συνοχής με αυξημένη ευελιξία και πρόσθετη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η Συμμαχία προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των πόλεων, των δήμων και των περιφερειών και να διατηρήσουν ισχυρή εστίαση στη συνοχή σε όλα τα μέτρα ανάκαμψης, με στόχο την ανασυγκρότηση της οικονομίας, την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση του εδαφικού και κοινωνικού ιστού της Ένωσής μας, μεταξύ άλλων και κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν στη συνοχή, ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Κατά την παρούσα κρίση, οι πόλεις, οι δήμοι και οι περιφέρειες χρειάζονται περισσότερο από ποτέ άλλοτε την άμεση στήριξη μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για να αποτρέψουν τη διεύρυνση των εδαφικών ανισοτήτων και την ασύμμετρη ανάκαμψη, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν διαφορετικά δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Η #CohesionAlliance επιδοκιμάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση του ρόλου της πολιτικής συνοχής ως ισχυρής μακροπρόθεσμης επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και την επένδυση 55 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) μέσω της πρωτοβουλίας REACT-EU για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών της. Η επέκταση των υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων θα καταστήσει δυνατή την ταχεία υλοποίηση ζωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, η αυξημένη ευελιξία για τη μεταφορά πόρων μεταξύ των διαφόρων ταμείων και η διεύρυνση των δυνατοτήτων στήριξης του τομέα των υπηρεσιών υγείας, του τουρισμού και του πολιτισμού, καθώς και η παροχή κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ, θα βοηθήσουν τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να επενδύσουν χρήματα εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τήρησης των βασικών αρχών της συνοχής.

Η Συμμαχία εκφράζει ωστόσο την ανησυχία της για το γεγονός ότι, χωρίς τόσο τη συνεκτίμηση των διαφορετικών αναγκών των περιφερειών, των πόλεων και των δήμων όσο και την εκτεταμένη συμμετοχή των τοπικών φορέων, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ―ο οποίος αποτελεί το ισχυρότερο επενδυτικό εργαλείο των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ― κινδυνεύει να αποτύχει. Προς το παρόν, τα περισσότερα μέτρα απευθύνονται αποκλειστικά στα κράτη μέλη, χωρίς να διευκρινίζεται ο βαθμός στον οποίο οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα έχουν δικαίωμα λόγου σχετικά με την αναθεώρηση των προγραμμάτων και τη διοχέτευση των πόρων. Η ισχυρή σύνδεση του μηχανισμού αυτού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις ενδέχεται να επιτείνει περαιτέρω τον κεντρικό συντονισμό των σχεδίων ανάκαμψης. Η Συμμαχία προτρέπει όλα τα εθνικά και τα ενωσιακά θεσμικά όργανα ―και, ειδικότερα, την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira― να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνονται με την αρχή της εταιρικής σχέσης, ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και καθιστούν δυνατή την ισχυρότερη και πιο διαρθρωμένη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Οι οργανώσεις εταίροι της #CohesionAlliance εξέθεσαν τις προτεραιότητές τους σε νέο σχέδιο δήλωσης που επιβεβαιώνει τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως βασικό στόχο όλων των πολιτικών και των επενδύσεών της. Οι εταίροι της Συμμαχίας για τη Συνοχή 2.0 θα δρομολογήσουν τη νέα δήλωση κατά την επόμενη συνεδρίασή τους στις αρχές Ιουνίου.

Επικοινωνία με τη γραμματεία:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :