Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ χαιρετίζουν τη δέσμευση των κρατών μελών να διαφυλάξουν την πολιτική συνοχής ως κεντρικό πυλώνα της Ένωσης  

Τα μέλη της #CohesionAlliance –του πανευρωπαϊκού συνασπισμού 12.000 υπογραφόντων υπέρ μιας ισχυρότερης πολιτικής συνοχής– υποδέχονται τα Συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική συνοχής που εγκρίθηκαν σήμερα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία για τη συνοχή) χαιρετίζει τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στα οποία υπογραμμίζεται η σημασία που έχει η συνοχή ως αρχή, πολιτική, στόχος και πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι η συνοχή αποτελεί μακροπρόθεσμη πολιτική που θα πρέπει να συνεχίσει να ωφελεί όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Παρότι συνέβαλε στον μετριασμό των επιπτώσεων των πρόσφατων κρίσεων, όπως η πανδημία COVID-19 και ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η πολιτική συνοχής πρέπει να διαφυλαχθεί ως η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Η Συμμαχία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τον περαιτέρω ορισμό της αρχής της μη υπονόμευσης της συνοχής, η οποία θα προλαμβάνει την εμφάνιση νέων ανισοτήτων στην Ευρώπη. Η ενίσχυση της συνοχής ως συνολικής αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η #CohesionAlliance επικροτεί την αναγνώριση του ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται σε συμφωνίες επιμερισμένης διαχείρισης και εταιρικής σχέσης μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, με τη συμμετοχή τοπικών ενδιαφερομένων φορέων. Επιπλέον, η Συμμαχία επισημαίνει το αίτημα των υπουργών κατά του πολλαπλασιασμού και του κατακερματισμού των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλληλεπικαλύψεων με την πολιτική συνοχής. Στο αίτημα αυτό λαμβάνεται υπόψη το κάλεσμα που διατυπώθηκε στη νέα δήλωση, η οποία εγκρίθηκε από τα μέλη της #CohesionAlliance τον Οκτώβριο.

Ο πανευρωπαϊκός συνασπισμός υπενθυμίζει την προσήλωσή του στην απλοποίηση της πολιτικής συνοχής στο μέλλον και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των θετικών αποτελεσμάτων της προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Οι εταίροι κινητοποιούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων της περιόδου 2021-2027 και είναι έτοιμοι να συμβάλουν στη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro δήλωσε: «Πρέπει να ενισχύσουμε και να εδραιώσουμε τις βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής ως μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής πολιτικής που υλοποιείται σε συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες, προετοιμάζοντας παράλληλα την επικαιροποίησή της με μέλημα να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη και απλούστερη την επίτευξη αποτελεσμάτων στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τους τρόπους με τους οποίους η πολιτική συνοχής αντιμετώπισε την πρόσφατη κρίση που διήλθε η Ευρώπη προκειμένου να την καταστήσουμε κατάλληλη για το μέλλον. Χαιρετίζω τη σημερινή δέσμευση των κρατών μελών για τη βελτίωση του συντονισμού των κονδυλίων της ΕΕ που προσανατολίζονται στη συνοχή της Ευρώπης. Από κοινού, στο πλαίσιο της νέας Συμμαχίας για τη Συνοχή, θα επιτύχουμε την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής που εξασφαλίζει πρόοδο και ευημερία σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης».

Επικοινωνία:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :