Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Δελτίο της επιτροπής COTER αριθ. 2 της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

ώσεις και μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid-19

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει δραματικά τον κόσμο μας και τον τρόπο ζωής μας με οδυνηρές απώλειες και σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα καταρτίζει τακτικά δελτία με θέμα τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τις διάφορες δράσεις και τα μέτρα αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.​

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνσηcoter@cor.europa.eu.


Κοινοποίηση :