Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Δελτίο της επιτροπής COTER αριθ. 2 της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

ώσεις και μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid-19

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει δραματικά τον κόσμο μας και τον τρόπο ζωής μας με οδυνηρές απώλειες και σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα καταρτίζει τακτικά δελτία με θέμα τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τις διάφορες δράσεις και τα μέτρα αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.​

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνσηcoter@cor.europa.eu.


Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
COTER weekly Bulletin on Covid-19 sent to members_number 2
COTER weekly Bulletin on Covid-19 sent to members_number 1
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-02.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-02.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-02.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-02.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-02.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023