Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες έχουν καθοριστική σημασία για τη νομιμοποίηση της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης  

Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας επιβεβαιώνουν ότι η ΕτΠ θα πρέπει να αναλάβει σημαντικό ρόλο για την επί μονίμου βάσεως συγκέντρωση απόψεων από τους πολίτες διότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αποτελούν το εγγύτερο σε αυτούς και το πλέον αξιόπιστο επίπεδο διακυβέρνησης.

Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ συζήτησαν σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης του ρόλου της ΕτΠ στο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, παρουσία του ευρωβουλευτή Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) και της Sarah Meyer, επιστημονικής συνεργάτριας στο Πανεπιστήμιο του Δούναβη-Krems. Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα εξετάσει η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι οι θεματοφύλακες των δημοκρατικών θεμελίων της ΕΕ σε καθημερινή βάση και εκείνες που εφαρμόζουν περισσότερο τη συμμετοχική δημοκρατία. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη και την προώθηση του ρόλου της ΕτΠ ως θεσμικού εκπροσώπου των δήμων και των περιφερειών στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει των ισχυουσών Συνθηκών. Υπό μια ευρύτερη προοπτική, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης ενόψει της ανάθεσης περισσότερων νομοθετικών εξουσιών στην ΕτΠ, με στόχο να ενισχυθεί η δημοκρατική διάσταση της ΕΕ.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα αποτελέσει διεργασία ανοιχτών, συμμετοχικών και διαφανών διαλόγων με τη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας πολιτών, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αναμένεται να εγκαινιαστεί στις 9 Μαΐου, την Ημέρα της Ευρώπης 2021, με καθυστέρηση ενός έτους λόγω της πανδημίας COVID-19.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση ήταν εάν και κατά πόσον το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ επιτρέπει στην ΕτΠ να επιτελέσει πλήρως τον ρόλο της ως η φωνή των δήμων και των περιφερειών στην ΕΕ και ποιος συγκεκριμένος ρόλος θα μπορούσε να προβλεφθεί για την ΕτΠ και τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας στην οποία προΐστανται τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Ο Mark Speich (DE/EPP) , Υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής CIVEX της ΕτΠ, δήλωσε: «Ως πολιτικοί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, πρέπει να διατυπώσουμε συγκεκριμένες ιδέες για την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος. Χρειαζόμαστε ένα σαφές όραμα για το μέλλον της Ευρώπης των περιφερειών. Όσο σαφέστερο θα είναι το όραμα αυτό, τόσο αποτελεσματικότερα θα μπορέσουμε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή του και να χρησιμοποιήσουμε τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ως έναυσμα για αυτή τη διαδικασία. Ζητούμε συνεχώς να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη νομοθεσία της ΕΕ. Πλέον έχει ουσιαστική σημασία η διατύπωση σαφών προτάσεων για τη ρητή κατοχύρωση του εν λόγω αιτήματος τόσο από θεσμική όσο και από διαδικαστική άποψη».

Ο ευρωβουλευτής Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), συντονιστής της Ομάδας S&D στην επιτροπή AFCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσίασε το πιλοτικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο « Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τις τοπικές οντότητες » και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της ΕτΠ θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτό: «Για να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου που επιτελείται με τους τοπικούς και τους περιφερειακούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με την καθιέρωση μιας πιο συγκροτημένης και μόνιμης συμμετοχικής δομής στο πλευρό των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών. Προς το σκοπό αυτό, το πιλοτικό έργο «BELE - Building Europe with Local Entities» (Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τις τοπικές οντότητες) θα υλοποιηθεί για την ενδυνάμωση της άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες σχετικά με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί η Ένωση μέσω περιοδικών δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης και συζητήσεων υπό την καθοδήγηση των τοπικών αρχών. Έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα εφαρμόσει μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για την επίτευξη εποικοδομητικού διαλόγου».

H Sarah Meyer , επιστημονική συνεργάτρια στο Πανεπιστήμιο του Δούναβη-Krems παρουσίασε το έργο REGIOPARL , που αποσκοπεί στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τη δημοκρατική συμμετοχή, και δήλωσε: «Δεδομένου ότι το Συμβούλιο προκρίνει σαφώς μια πρωτίστως πολιτική προσέγγιση απέναντι στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η ΕτΠ θα μπορούσε να αφιερώσει τις προσπάθειές της στη συνακόλουθη και συστηματική ενσωμάτωση της περιφερειακής και της τοπικής προοπτικής σε όλες τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης, ανά θεματικό πεδίο. Όσον αφορά την άμεση συμμετοχή των πολιτών, η διαχείριση των προσδοκιών θα είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η συμμετοχή χωρίς δυνατότητα λήψης αποφάσεων ή καθορισμού θεματολογίου δεν θεωρείται πιθανό να στηρίξει τη δημοκρατική νομιμότητα της χάραξης πολιτικής της ΕΕ».

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κινητό: +32 473 52 41 15

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023