Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Η ανάκαμψη της ΕΕ δεν θα είναι αποτελεσματική χωρίς στιβαρή συνοχή, βασισμένη σε πραγματική σύμπραξη με τους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης
Η ανάκαμψη της ΕΕ δεν θα είναι αποτελεσματική χωρίς στιβαρή συνοχή, βασισμένη σε πραγματική σύμπραξη με τους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Η κρίση COVID-19 έδειξε πως η πολιτική συνοχής είναι πιο απαραίτητη από ποτέ για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στην Ευρώπη, να προστατευθούν οι πολίτες, να φτάσει η ανάκαμψη σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην μείνει κανείς στο περιθώριο. Από τη δημιουργία της τον Οκτώβριο του 2017, η Συμμαχία για τη Συνοχή ( #CohesionAlliance ) ―μια πανευρωπαϊκή συμμαχία με πάνω από 12.000 υπογράφοντες που τάσσονται υπέρ μιας ισχυρότερης πολιτικής συνοχής― κατάφερε να αποτρέψει δραματικές περικοπές στον προϋπολογισμό μετά το 2020, να διατηρήσει μια πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και να προτείνει απλούστερους και πιο ευέλικτους κανόνες. Κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης αφιερωμένης στην νέα πορεία της #CohesionAlliance, τα ιδρυτικά της μέλη ανανέωσαν την δέσμευσή τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διατηρήσουν την πολιτική συνοχή στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Η Συμμαχία θα επαγρυπνεί για την πλήρη εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης από τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Η συνεκτικότητα και οι συνέργειες μεταξύ των μέσων ανάκαμψης και των διαρθρωτικών ταμείων έχουν εξέχουσα σημασία για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της ευρωπαϊκής δράσης. 
Οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι έτοιμες να ηγηθούν της επανάστασης των βιώσιμων μετακινήσεων στην Ευρώπη
Οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι έτοιμες να ηγηθούν της επανάστασης των βιώσιμων μετακινήσεων στην Ευρώπη
Press release01.07.2021 | Rail transport;Urban mobility;Sustainable mobility;Transport policy;Green Deal;
Για την επιτυχή αναμόρφωση του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, οι πόλεις και οι περιφέρειες της ΕΕ πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ενθάρρυνση των μετακινήσεων μηδενικών εκπομπών, στην προώθηση ενεργών και κοινών τρόπων μεταφοράς, στον μετασχηματισμό των αστικών μετακινήσεων και στην καλύτερη ζεύξη των αγροτικών περιοχών. Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από τη γνωμοδότηση με θέμα «Στρατηγική για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα», η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και παρουσιάστηκε από τον εισηγητή της Robert van Asten (NL/RE) κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ την Τετάρτη 30 Ιουνίου. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία στο πλαίσιο μιας «διαδικασίας δημιουργίας μιας νέας δημοκρατικής υποδομής»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία στο πλαίσιο μιας «διαδικασίας δημιουργίας μιας νέας δημοκρατικής υποδομής»
Press release01.07.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;
Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαθιδρύσει μια «νέα δημοκρατική υποδομή» για να διασφαλίζει τη διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, να βελτιώσει την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών, δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 30 Ιουνίου. Στις προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες τόνισαν ότι οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της εξοικείωσης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της κριτικής σκέψης και της διαφάνειας στις πολιτικές εκστρατείες, καθώς και στη στήριξη της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική. 
Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 πρέπει να καθοδηγούν την ευρωπαϊκή ανάκαμψη
Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 πρέπει να καθοδηγούν την ευρωπαϊκή ανάκαμψη
Press release01.07.2021 | Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Sustainable development;Digital agenda;Green Deal;
Οι επικεφαλής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της ΕΕ ζητούν να επανέλθουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ) στις προτεραιότητες του θεματολογίου της ΕΕ, ζητώντας από τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την επίτευξή τους έως το έτος 2030. Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε σήμερα στη σύνοδο ολομέλειάς της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι οι ΣΒΑ μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολιστικού οράματος μέσω του NextGenerationEU . Ωστόσο, σε πρόσφατη μελέτη της ΕτΠ επισημαίνεται η έλλειψη ρητής και ξεκάθαρης αναφοράς στους ΣΒΑ σε πολλά εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες επιθυμούν μεγαλύτερη υποστήριξη των περιφερειών αερολιμένων που πλήττει η πανδημία
Οι δήμοι και οι περιφέρειες επιθυμούν μεγαλύτερη υποστήριξη των περιφερειών αερολιμένων που πλήττει η πανδημία
Press release01.07.2021 | Air transport;Transport policy;Territorial cohesion;Green Deal;Sustainable mobility;
Καθώς πολλοί περιφερειακοί αερολιμένες αγωνίζονται να ανακάμψουν από τις οικονομικές δυσχέρειες της πανδημίας, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) ενέκριναν γνωμοδότηση την 1η Ιουλίου, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αναπτύξει πιο ελαστικούς και αποτελεσματικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν χρηματοδοτική συνδρομή στους περιφερειακούς αερολιμένες. Στην εν λόγω γνωμοδότηση , την οποία κατάρτισε ο κ. Władysław Ortyl (PL/ECR), η ΕτΠ επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση της βιωσιμότητας των αερολιμένων για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
Τοπικοί ηγέτες προς Maroš Šefčovič: η πανδημία αναδεικνύει τον καίριο ρόλο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών
Τοπικοί ηγέτες προς Maroš Šefčovič: η πανδημία αναδεικνύει τον καίριο ρόλο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών
Press release30.06.2021 | REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;
Η κρίση COVID-19 προβάλλει την ανάγκη σύνδεσης της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ με τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων μέσω του καθοριστικού ρόλου των τοπικά αιρετών πολιτικών: αυτό είναι το μήνυμα που διαβιβάζουν σήμερα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič. Κατά τη διάρκεια συζήτησης στη σύνοδο ολομέλειας, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της νομοθεσίας μέσω της συμβολής τους στην πλατφόρμα « Fit for Future (F4F) platform ». Σε ψήφισμα σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ενόψει του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 , τα μέλη της ΕτΠ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΕΣΑΑ), με στόχο την αποτελεσματική επιτόπια αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ζητούν επίσης την παράταση των ζωτικών μέτρων ευελιξίας που θεσπίστηκαν για την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: οι αιρετοί πολιτικοί σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό/τοπικό επίπεδο πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το δημοκρατικό μοντέλο της ΕΕ
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: οι αιρετοί πολιτικοί σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό/τοπικό επίπεδο πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το δημοκρατικό μοντέλο της ΕΕ
Press release30.06.2021 | Citizenship;EU Treaties;Future of Europe;
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί αιρετοί πολιτικοί, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην ΕΕ από την ΕτΠ, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ του οποίου τα μέλη εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες, πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFoE). Κοινός τους στόχος θα πρέπει να είναι η προβολή του αιτήματος των πολιτών για μια Ένωση που βρίσκεται εγγύτερα σε αυτούς, σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και ανταποκρίνεται προορατικά στις νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι το μήνυμα που απηύθυναν τα μέλη της ΕτΠ κατά την 145η σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στους Guy Verhofstadt, Manfred Weber και Iratxe Garcia Perez, τους τρεις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης. Τα τρία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισαν ότι τα μέλη της ΕτΠ αποτελούν ισχυρούς συμμάχους για μια ευρεία, πραγματικά συμμετοχική, διαφανή και γεωγραφικά και πολιτικά ισορροπημένη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών και τη διευκόλυνση της εισόδου των ΜΜΕ στις ψηφιακές αγορές
Οι δήμοι και οι περιφέρειες εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών και τη διευκόλυνση της εισόδου των ΜΜΕ στις ψηφιακές αγορές
Press release30.06.2021 | Citizenship;SME policy;State aid and competition;Digital agenda;Digital policy and connectivity;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενισχύει την προσήλωσή της στο ευρύ νομοθετικό εγχείρημα της ΕΕ για την ενδυνάμωση του δημοκρατικού ελέγχου των δεσποζουσών διαδικτυακών πλατφορμών και την αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στη διαδικτυακή οικονομία προς όφελος τόσο των ΜΜΕ όσο και των μεμονωμένων καταναλωτών. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου, τα μέλη της ΕτΠ ενέκριναν γνωμοδότηση που στηρίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών αγορών και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις καινοτομίες και τις ικανότητες που μπορούν να προσφέρουν οι δήμοι και οι περιφέρειες για μια αξιόπιστη και αποτελεσματική ρύθμιση. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα τη δέσμη μέτρων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ανάδειξη της ΕτΠ ως μίας εκ των κινητηρίων δυνάμεων της ΕΕ για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς. 
Οι περιφερειακοί ηγέτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση των αξιών της ΕΕ στα σχολεία
Οι περιφερειακοί ηγέτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση των αξιών της ΕΕ στα σχολεία
Press release30.06.2021 | Culture;Education;Equal opportunities;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξουν κοινά σχέδια για την προαγωγή ―σε εθελοντική βάση― της διδασκαλίας των αξιών της ΕΕ σε σχολικές αίθουσες με τη βοήθεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε συζήτηση κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ με τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τόνισαν επίσης ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να σέβονται πλήρως και να προάγουν την ελευθερία, την ισότητα, την ανεκτικότητα και την αποφυγή των διακρίσεων. Υπογράμμισαν δε ότι η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την ΕΕ, τις αξίες της, την πολιτισμική κληρονομιά και την πολυμορφία της είναι ζητούμενα ζωτικής σημασίας και ότι πρέπει να είναι δυνατή σε όλες τις κοινότητες, για όλες τις ηλικίες και για κάθε κάτοικο της ΕΕ. 
Νέα μελέτη της ΕτΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την έλλειψη συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης
Νέα μελέτη της ΕτΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την έλλειψη συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης
Press release24.06.2021 | Agriculture;Food production;Rural development;Financial instruments for cohesion;European semester / Economic Governance;
Ενώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξετάσουν την πορεία της οικονομικής ανάκαμψης, τα αποτελέσματα νέας μελέτης που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποκαλύπτουν την έλλειψη συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία και την υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Η μελέτη παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» (ECON) της ΕτΠ. Τα μέλη της επιτροπής ECON εξέφρασαν επίσης την έντονη ανησυχία τους διότι η ανεπαρκής προσοχή που επιδεικνύουν τα σχέδια στις εδαφικές ανισότητες και ο ελλιπής συντονισμός με τους στόχους της πολιτικής συνοχής ενέχουν τον κίνδυνο αλληλεπικάλυψης μεταξύ των ταμείων. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation