Μέλη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συνέρχονται σε σύνοδο ολομέλειας πέντε με έξι φορές ετησίως στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξετάσουν τις πολιτικές προτεραιότητες και να υιοθετήσουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Τα μέλη πρέπει να εκλέγονται δημοκρατικά και/ή να εκτελούν πολιτική θητεία στη χώρα τους. Κάθε εθνική κυβέρνηση προτείνει τους περιφερειακούς και τοπικούς αντιπροσώπους της (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), τις λεγόμενες εθνικές αντιπροσωπείες, και, στη συνέχεια, ο διορισμός τους εγκρίνεται από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2019, το Προεδρείο ενέκρινε στρατηγική για την ισορροπημένη, από πλευράς φύλου, συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της ΕτΠ.

Τα μέλη δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή από την ΕτΠ. Ωστόσο, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ΕτΠ ή των δεόντως εγκεκριμένων αποστολών της, τα μέλη αποζημιώνονται για το πραγματικό αντίτιμο των εισιτηρίων μεταφοράς τους και λαμβάνουν αποζημιώσεις για την κάλυψη όλων των εξόδων τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους στον τόπο διεξαγωγής της εκάστοτε συνεδρίασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

​Τα μέλη δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή από την ΕτΠ. Ωστόσο, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ΕτΠ ή των δεόντως εγκεκριμένων αποστολών της, τα μέλη αποζημιώνονται για το πραγματικό αντίτιμο των εισιτηρίων μεταφοράς τους και λαμβάνουν αποζημιώσεις για την κάλυψη όλων των εξόδων τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους στον τόπο διεξαγωγής της εκάστοτε συνεδρίασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
​Τα μέλη της ΕτΠ ομαδοποιούνται βάσει της πολιτικής τους τοποθέτησης σε πολιτικές ομάδες - ​ - και βάσει των τομέων ενδιαφερόντων τους σε επιτροπές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη Δικτυακή πύλη των μελών, στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της ΕτΠ, στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕτΠ και στον Οδηγό.

Το Δίκτυο Πρώην Μελών​ προσφέρει στα πρώην τακτικά και αναπληρωματικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις πολιτικές εργασίες και δραστηριότητες της ΕτΠ. Είναι επίσης ανοιχτό σε άλλους ιδιώτες και φίλους της ΕτΠ που επιθυμούν να θέσουν την εμπειρία και τη γνώση τους στην υπηρεσία της ΕτΠ και της Ευρώπης.


Κοινοποίηση:
 
Back to top