Κώδικας δεοντολογίας των μελών της ΕτΠ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ενέκρινε στις 5 Δεκεμβρίου 2019, κατά την 137η σύνοδο ολομέλειάς της, τον Κώδικα δεοντολογίας των μελών της. Ο κώδικας αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δεσμευτικός για την ΕτΠ.

Περιεχόμενα

Ο Κώδικας δεοντολογίας των μελών της ΕτΠ βασίζεται σε παρόμοιους κώδικες που ισχύουν ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΕτΠ, τα μέλη της οποίας δεν αμείβονται και είναι είτε εκλεγμένα μέλη οργανισμού περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης είτε πολιτικώς υπόλογα ενώπιον εκλεγμένης συνέλευσης.

Ο Κώδικας δεοντολογίας των μελών της ΕτΠ περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

  • την υποχρέωση των μελών να ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα, διαφάνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό της ετερότητας·
  • κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των μελών είτε να διαβιβάζουν στην ΕτΠ τον σύνδεσμο που παραπέμπει στη δημόσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων την οποία έχουν προηγουμένως υποβάλει στην αρμόδια εθνική ή υποεθνική αρχή είτε, ελλείψει τέτοιας δήλωσης, να υποβάλλουν δήλωση κάνοντας χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα του Κώδικα δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η ΕτΠ δημοσιοποιεί τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες·
  • περιορισμούς όσον αφορά την αποδοχή δώρων ή λοιπών παροχών: τα μέλη απαγορεύεται να αποδέχονται εκείνα των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Πάνω από αυτό το όριο, τα μέλη μπορούν να τα δεχθούν μόνο εάν τα παραδώσουν στην ΕτΠ·
  • κανόνες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της πρέπουσας και αρμόζουσας συμπεριφοράς των μελών απέναντι στα άλλα μέλη και το προσωπικό. Οι ορισμοί της ψυχολογικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (και ισχύουν για τους υπαλλήλους) έχουν ενσωματωθεί στον Κώδικα δεοντολογίας των μελών·
  • ως προς την εφαρμογή του, ο Κώδικας δεοντολογίας των μελών προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης των διατάξεών του από ένα μέλος και σειρά κυρώσεων με στόχο την εξασφάλιση της τήρησής του. Ο Πρόεδρος, επικουρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα, λαμβάνει την οριστική απόφαση κατόπιν της ακρόασης του εμπλεκόμενου μέλους.‑ Σε περίπτωση εικαζόμενης παρενόχλησης υπαλλήλου από μέλος της ΕτΠ, δεδομένης της σοβαρότητας του ενδεχόμενου αδικήματος, η διαδικασία είναι πολύ πιο λεπτομερής και περιλαμβάνει τη διενέργεια έρευνας από Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αρμόδιο σε Θέματα Παρενόχλησης.

Τα μέλη της ΕτΠ υπόκεινται επίσης στις διατάξεις του άρθρου 300 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του οποίου οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης.


Κοινοποίηση:
 
Back to top