Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Γραπτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη: «Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025»  

_____________

 

Εισηγήτρια: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE)

Πρόεδρος της Αυτόνομης Περιφέρειας Λα Ριόχα

_____________

 

Γενικό πλαίσιο

Στις 5 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη.

Στόχος της στρατηγικής είναι να δημιουργηθεί μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων, όπου η έμφυλη βία, οι διακρίσεις λόγω φύλου και η διαρθρωτική ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θα αποτελούν παρελθόν.

Στη στρατηγική υπάρχει επίσης αναφορά στη φετινή εικοστή πέμπτη επέτειο από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, καθώς και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδίως δε τον ΣΒΑ 5.

Η επιτροπή SEDEC θα υιοθετήσει το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» στη συνεδρίασή της στις 9 Ιουλίου 2020, με εισηγήτρια την κ. Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE).

Κύριος στόχος της γνωμοδότησης της ΕτΠ θα είναι να προσδιορίσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης της ΕΕ, μέσω των πολιτικών δράσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική.

Η στρατηγική δεν αναγνωρίζει ούτε αναφέρει τον ρόλο των δήμων και των περιφερειών ως καίριων παραγόντων για τα μέτρα ισότητας των φύλων. Ως εκ τούτου, η ΕτΠ θα πρέπει να ζητήσει να αναγνωριστούν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης ως στρατηγικοί εταίροι στη χάραξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της στρατηγικής, δεδομένου ότι, λόγω των αρμοδιοτήτων τους, οι εν λόγω αρχές αναπτύσσουν ήδη σημαντικότατο έργο σε θέματα ισότητας των φύλων.


Στόχος της διαβούλευσης

Προκειμένου να συμπεριλάβει διάφορες απόψεις και να εμπλουτίσει τη γνωμοδότησή της με την οπτική γωνία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των ενώσεων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να συζητήσει μαζί σας ορισμένες ερωτήσεις, μέσω γραπτής διαβούλευσης που θα διεξάγουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Η διαβούλευση περιστρέφεται γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα, στα οποία η κ. Andreu σας παρακαλεί να απαντήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sedec@cor.europa.eu πριν από τις 22 Μαΐου 2020.

  • Πιστεύεις ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει τις κυριότερες θεματικές προτεραιότητες των πολιτικών ισότητας των φύλων της ΕΕ για την προσεχή πενταετία; Εάν όχι, ποιες νέες προτεραιότητες θα είχες να προσθέσεις;
  • Ποιες είναι οι δομές, τα μέσα και οι μορφές συνεργασίας που χρειάζονται ώστε να συμπεριληφθεί το ζήτημα του φύλου σε όλες τις πολιτικές; Ποια από αυτά πιστεύεις ότι μπορούν να αναπτύξουν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης; Πώς θα μπορούσε να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στην εν λόγω συνεργασία;
  • Εκτιμάς ότι η στρατηγική θα έπρεπε να συνδέεται περισσότερο με ορισμένες άλλες θεματικές προτεραιότητες που έχει ορίσει η σημερινή Επιτροπή, όπως π.χ. το ψηφιακό θεματολόγιο και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως η ισότητα των φύλων θα ενταχθεί πιο δυναμικά στις στρατηγικές και τις διαδικασίες πολιτικής που έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών;
  • Θεωρείς αναγκαία τη χρήση μεθοδολογιών εκτίμησης του αντικτύπου των φύλων στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς; Εκτιμάς ότι οι δείκτες που προτείνονται στη στρατηγική είναι χρήσιμοι και επαρκείς;
  • Πιστεύεις ότι η κρίση της νόσου COVID-19 θα έχει συγκεκριμένο αντίκτυπο σε σχέση με το φύλο (τηλεργασία και περίθαλψη, χώρος της υγείας κ.λπ.); Εάν ναι, ποιοι τομείς πιστεύεις ότι θα επηρεαστούν;
  • Κρίνεις απαραίτητο να επισημάνεις κάποιο στοιχείο, μέτρο, δείκτη, ορθή πρακτική ή πρόταση σχετικά με το θέμα του φύλου;
  • Πώς θα μπορούσε να οργανωθεί η συμμετοχή των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πλατφόρμες και μέσα που προβλέπονται στη στρατηγική, όπως η ειδική ομάδα για την ισότητα, το πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης ή η πλατφόρμα χαρτών πολυμορφίας;

_____________Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat