Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Γραπτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη με θέμα «Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις»  

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις», η οποία εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020, επιδιώκει να δρομολογήσει μια ευρεία συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση αποτελεί χάρτη πορείας σχετικά με τις βασικές δράσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή για την περίοδο 2020-2021. Έως τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχέδιο δράσης για το 2021 με βάση τις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία θα διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω νέες πολιτικές δράσεις που θα συνοδεύονται (ή όχι) από νομικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι τρεις κύριες μεταβάσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ — δηλαδή η κλιματική ουδετερότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι δημογραφικές αλλαγές — αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο.

Ωστόσο, μετά την έγκριση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της πανδημίας COVID-19 ανέκυψε η επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και να μετριαστούν οι κολοσσιαίες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της.

Η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποτελέσει αντικείμενο νέας ειδικής γνωμοδότησης της ΕτΠ, για την οποία η επιτροπή SEDEC έχει ορίσει την πρόεδρό της, Anne Karjalainen (FI/PES), ως εισηγήτρια.

Η γνωμοδότηση έχει προγραμματιστεί να υιοθετηθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής ECON στις 9 Ιουλίου 2020 και κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 12-14 Οκτωβρίου 2020.

Μέσω της παρούσας γραπτής διαβούλευσης, η κ. Karjalainen επιθυμεί να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών και να συλλέξει τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά τη διερεύνηση των ακόλουθων ερωτημάτων:

  1. Έχει συμμετάσχει η (τοπική ή περιφερειακή) αρχή/o (τοπικός ή περιφερειακός) οργανισμός σας στην υλοποίηση μιας ή περισσότερων πτυχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων; Αν ναι, σε ποιες;

  2. Υπήρξε επιτυχημένη η υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα στους τομείς στους οποίους συμμετέχετε; Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί;

  3. Έχετε ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση των μέτρων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων;

  4. Όσον αφορά το συνολικό θέμα των «δίκαιων μεταβάσεων», ποιον (ποιους) τομέα (τομείς) πολιτικής θα ιεραρχούσατε ως προτεραιότητα (κατ' ανώτατο όριο 3 τομείς) στο συγκεκριμένο πλαίσιο της τοπικής ή της περιφερειακής αρχής/του τοπικού ή περιφερειακού οργανισμού που εκπροσωπείτε;

  5. Έχετε αντιμετωπίσει περιβαλλοντικές προκλήσεις στον δήμο ή την περιφέρεια/στον οργανισμό σας; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης;

  6. Η ψηφιακή μετάβαση έχει καταστεί απτή πραγματικότητα. Πώς αντιμετωπίζετε τον κοινωνικό της αντίκτυπο σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο;

  7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για τις επικείμενες πρωτοβουλίες όσον αφορά τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτόν τον κατάλογο; Είναι ενδεδειγμένος; Θα προτείνατε οποιαδήποτε περαιτέρω ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

  8. Έχει πληγεί η τοπική ή η περιφερειακή αρχή/ο οργανισμός σας από την πανδημία COVID-19; Σε ποιον(ους) συγκεκριμένο(υς) τομέα(τομείς);

  9. Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει ανυπολόγιστες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει πρόσθετα μακροπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγορών εργασίας, την προστασία των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο;

Παρακαλείστε να συνεισφέρετε στην παρούσα διαβούλευση αποστέλλοντας τις απαντήσεις σας στα προαναφερθέντα ερωτήματα ή οποιαδήποτε συμπληρωματική παρατήρησή σας στη διεύθυνση sedec@cor.europa.eu έως τις 26 Μαΐου 2020.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Γραπτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη με θέμα Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
Related events

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective