Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Γραπτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη με θέμα Έκθεση για τους φραγμούς στην ενιαία αγορά και Σχέδιο δράσης σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά  

Η ενιαία αγορά της ΕΕ δημιουργήθηκε πάνω από 25 χρόνια πριν και έκτοτε αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ και βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Η ενιαία αγορά έχει επιτύχει υψηλό βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, και έχει ήδη ωφελήσει ουσιαστικά τις οικονομίες των κρατών μελών, των δήμων και των περιφερειών τους.

Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βιώνουν φραγμούς που τους εμποδίζουν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς, ενώ συγχρόνως ανακύπτουν νέα εμπόδια. Σε περίπτωση εξάλειψης των υφιστάμενων φραγμών και αποτελεσματικής εφαρμογής της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η ενιαία αγορά θα μπορούσε να αποφέρει αξιόλογα επιπρόσθετα οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός αυτό και, με την πάροδο του χρόνου, ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των εν λόγω φραγμών και τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Στις 10 Μαρτίου 2020, εξέδωσε δύο Ανακοινώσεις για την ενιαία αγορά που αποτελούν συνέχεια των προσπαθειών αυτών.

Η πρώτη, με τίτλο Εντοπισμός και αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά, εντοπίζει ευρύ φάσμα φραγμών στην ενιαία αγορά από την οπτική των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Επισημαίνει τις βασικές αιτίες αυτών των φραγμών: περιοριστικοί και πολύπλοκοι εθνικοί κανόνες, περιορισμένες διοικητικές ικανότητες, ατελής μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και ανεπαρκής εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.

Η δεύτερη τιτλοφορείται Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Το σχέδιο δράσης αποτελεί τον καρπό διαδικασίας που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2019 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Περιέχει πάνω από 20 μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη.

Αυτές οι δύο ανακοινώσεις αποτελούν μέρος της δέσμης πολιτικής της Επιτροπής με στόχο να συνδράμει την ευρωπαϊκή βιομηχανία ώστε να ηγηθεί της διττής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιακή πρωτοκαθεδρία. Η δέσμη για τη βιομηχανική πολιτική και η στρατηγική για τις ΜΜΕ θα αποτελέσουν το αντικείμενο δύο χωριστών γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Οι προαναφερθείσες ανακοινώσεις για την ενιαία αγορά θα αποτελέσουν το αντικείμενο ειδικής νέας γνωμοδότησης της ΕτΠ, για την οποία η επιτροπή ECON όρισε εισηγητή τον Tadeusz Truskolaski (EA/PL), δήμαρχο Białystok.

Η γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής ECON στις 24 Ιουνίου 2020 και κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 12-14 Οκτωβρίου 2020.

Μέσω της παρούσας γραπτής διαβούλευσης, ο κ. Truskolaski επιθυμεί να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών και να συλλέξει τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά τη διερεύνηση των ακόλουθων ζητημάτων:

Ερωτήματα:

  1. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε όλους τους σχετικούς φραγμούς στην ενιαία αγορά και έθεσε τις σωστές προτεραιότητες στις ανακοινώσεις της τής 10ης Μαρτίου 2020 για την ενιαία αγορά; Εάν όχι, τι λείπει και γιατί;
  2. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει νέες νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά και την ενίσχυση της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς; Εάν ναι, τι είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να ληφθούν;
  3. Πώς μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα την ενιαία αγορά από αθέμιτες οικονομικές δραστηριότητες κυβερνήσεων και οντοτήτων τρίτων χωρών; Πώς μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα την ενιαία αγορά από πρακτικές ντάμπινγκ στην παγκόσμια αγορά;

Παρακαλείστε να συνεισφέρετε στην παρούσα διαβούλευση αποστέλλοντας τις απαντήσεις σας στα τρία προαναφερθέντα ερωτήματα ή οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική παρατήρησή σας στη διεύθυνση econ@cor.europa.eu μέχρι τις 20 Μαΐου 2020 και ώρα 15.00.

Επισημαίνεται ότι ο εισηγητής κ. Truskolaski και η ομάδα του είναι διαθέσιμοι για διαδικτυακές συναντήσεις και συνομιλίες κατόπιν αιτήματος και όταν κρίνεται σκόπιμο.

Με εκτίμηση,


Η γραμματεία της επιτροπής ECON​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related events

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act