Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Γραπτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη: «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη»  

​ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ

Η Ευρώπη ήταν ανέκαθεν πατρίδα της βιομηχανίας, η οποία, καθ’ όλη την ιστορία της, έχει αποδείξει την ικανότητά της να πρωτοστατεί στις αλλαγές. Σήμερα, η βιομηχανία στην Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με την ανάγκη μετάβασης στη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση που έχει αυξανόμενο αντίκτυπο σε όλους τους τομείς πολιτικής. Στην ανακοίνωση COM(2020) 102 final με θέμα Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζονται αυτά τα ζητήματα. Η στρατηγική αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής της αυτονομίας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση επιδιώκει αποτελέσματα σε τρεις βασικούς τομείς προτεραιότητας: πρώτον, τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και ισότιμων όρων ανταγωνισμού τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως· δεύτερον, την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050· και, τρίτον, τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η στρατηγική εξετάζει τις κύριες κινητήριες δυνάμεις του βιομηχανικού μετασχηματισμού της Ευρώπης και προτείνει ολοκληρωμένη σειρά μελλοντικών δράσεων.

Παρότι αναγνωρίζει την αξία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, η ανακοίνωση δεν τους δίδει τη δέουσα σημασία, πράγμα που εκτέθηκε στη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα Μια τοποκεντρική προσέγγιση (υιοθετήθηκε στις 26-27 Ιουνίου 2019, εισηγήτρια: Jeanette Baljeu (NL/RE)), όπου επισημαίνεται ο ουσιαστικός ρόλος του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου στη βιομηχανική στρατηγική και η καθοριστική τους σημασία για την επίτευξη τοποκεντρικής προσέγγισης.

Η ΕτΠ:

 • σημειώνει ότι για μια τοποκεντρική προσέγγιση απαιτούνται αποτελεσματικά δίκτυα συνεργασίας και συνεργατικοί σχηματισμοί· τονίζει, επίσης, ότι η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη συνεργειών και την επίτευξη κρίσιμης μάζας στις από κοινού επενδύσεις υπέρ της διάδοσης της καινοτομίας στις βιομηχανικές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας ανά την Ευρώπη·
 • υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν καίριο και ενεργό ρόλο στην εδραίωση των απαραίτητων διαπεριφερειακών και διασυνοριακών συνεργασιών·
 • ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ προς τα περιφερειακά οικοσυστήματα και τους συνεργατικούς σχηματισμούς στο πλαίσιο των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία·
 • πιστεύει ότι η πανευρωπαϊκή και η διαπεριφερειακή συνεργασία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση του δυναμικού της κυκλικής οικονομίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα·

Η στρατηγική δημοσιεύθηκε πριν καταστεί σαφές ότι η πανδημία της νόσου COVID-19 θα είχε τόσο δυσμενείς επιπτώσεις για το σύνολο της βιομηχανίας· για αυτό το λόγο δεν αναφέρεται στο δυνητικό αντίκτυπο της κρίσης και συνεπώς ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή/αναθεώρησή της.

Η ΕτΠ θα υιοθετήσει γνωμοδότηση με θέμα Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη με βάση το έγγραφο της Επιτροπής Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, πιθανότατα στη σύνοδο ολομέλειάς της στη 1-2 Ιουλίου 2020, με εισηγήτρια την Jeanette Baljeu (NL/RE).

Η κ. Baljeu επιθυμεί να διερευνήσει μια σειρά ζητημάτων μαζί σας μέσω γραπτής διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της Επιτροπής των Περιφερειών. Η διαβούλευση περιστρέφεται γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα, στα οποία η κ. Baljeu σας παρακαλεί να απαντήσετε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση econ@cor.europa.eu πριν από τις 14 Μαΐου 2020.

Ερωτήματα:

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή σας στα ακόλουθα θέματα γύρω από τα οποία είναι διαρθρωμένη η Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρώπη:

 1. Κλιματική ουδετερότητα - η οικολογική μετάβαση
 2. Ψηφιακή πρωτοκαθεδρία - Η ψηφιακή μετάβαση
 3. Παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.

Η εισηγήτρια θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Ποιο θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης λόγω της νόσου COVID-19;
 2. Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει η Επιτροπή να προσαρμόσει τους κανόνες ανταγωνισμού και το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων στις νέες τεχνολογικές και σχετικές με την παγκόσμια αγορά εξελίξεις; Εάν ναι, μπορείτε να παραθέσετε ένα παράδειγμα;
 3. Πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η θέση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών (ΤΠΑ) μέσω της νέας βιομηχανικής στρατηγικής; Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών σε αυτό το πλαίσιο;
 4. Τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σας για την εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ;
 5. Τι είδους ρόλο θα πρέπει να επιτελέσουν οι ΤΠΑ στο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλιστεί ο χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας;​
 6. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τις σωστές προτεραιότητες; Τι θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο; Τι λείπει;

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Κοινοποίηση: