Εκδόσεις 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εκδίδει ετησίως σειρά ψηφιακών δημοσιεύσεων - από ενημερωτικά δελτία έως έγχρωμα φυλλάδια - σε στήριξη του νομοθετικού έργου που επιτελούν τα μέλη της. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις σχετικές εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ και τις δραστηριότητες της ΕτΠ.

Μπορείτε να βρείτε την ψηφιακή έκδοση των προαναφερθέντων φυλλαδίων, τα οποία διατίθενται και σε έντυπη μορφή, στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επιπλέον, διατίθεται ιστοσελίδα αφιερωμένη στην οπτική ταυτότητα της ΕτΠ και το λογότυπό της.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Ημερομηνία έκδοσης: 09/10/2020Θέμα: Green Deal
 • Europe. It is all of us!

  Europe. It is all of us!
  Ημερομηνία έκδοσης: 03/09/2020Θέμα: Multi-level governance and devolution, Future of Europe, Territorial cohesion, Green DealΣυντάκτης: Edited by Directorate for Communication of the European Committee of the Regions
  Διαθέσιμες γλώσσες (1)
  1. Deutsch(3.18 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Europa. Das sind wir alle!
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);

  Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);
  Ημερομηνία έκδοσης: 30/07/2020Θέμα: Public administration
  Διαθέσιμες γλώσσες (23)
  1. English(796.34 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   What is the European Committee of the Regions?
  2. Deutsch(338.72 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Was ist der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)?
  3. български(339.9 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Какво представлява Европейският комитет на регионите (КР)?
  4. Čeština(333.41 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Co je Evropský výbor regionů (VR)?
  5. dansk(336.71 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?
  6. español(334.52 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   ¿Qué es el Comité Europeo de las Regiones (CDR)?
  7. eesti(331.65 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?
  8. suomi(331.25 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Euroopan alueiden komitea (AK) pähkinänkuoressa
  9. français(335.48 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Le Comité européen des régions (CdR): de quoi s’agit-il?
  10. Gaeilge(334.78 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Cad é Coiste Eorpach na Réigiún?
  11. hrvatski(331.6 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Što je Europski odbor regija (OR)?
  12. magyar(336.01 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Mit kell tudni a Régiók Európai Bizottságáról (RB)?
  13. italiano(332.94 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Che cos'è il Comitato europeo delle regioni (CdR)?
  14. lietuvių(334.07 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Kas yra Europos regionų komitetas (RK)?
  15. latviešu(333.31 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?
  16. Malti(336.78 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   X’inhu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)?
  17. Nederlands(334.05 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?
  18. polski(336.91 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Czym jest Europejski Komitet Regionów (KR)?
  19. português(335.45 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   O que é o Comité das Regiões Europeu (CR)?
  20. română(333.73 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Ce este Comitetul European al Regiunilor (CoR)?
  21. slovenčina(334.17 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?
  22. slovenščina(330.64 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Kaj je Evropski odbor regij (OR)?
  23. svenska(333.59 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025

  Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  Ημερομηνία έκδοσης: 02/07/2020Θέμα: Climate change policy, Circular economy, Environment policy, Biodiversity, Migration, asylum and integration of migrants, Digital agenda, Future of Europe, Cohesion policy reform, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making
  Διαθέσιμες γλώσσες (23)
  1. English(9.06 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Bringing Europe closer to people
  2. Deutsch(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  3. български(16.27 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  4. Čeština(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  5. dansk(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenčina(16.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  22. slovenščina(16.23 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  23. svenska(16.24 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis

  Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis
  Ημερομηνία έκδοσης: 12/05/2020Θέμα: Public health, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Cohesion policy reform, EU annual budget, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesionΣυντάκτης: European Committee of the Regions
 • The History of the Committee of the Regions

  The History of the Committee of the Regions
  Ημερομηνία έκδοσης: 06/02/2020Θέμα: Agriculture, Rural development, EU communication policy, Fundamental rights and rule of law, Multi-level governance and devolution, Public administration, Subsidiarity and proportionality, Future of Europe, Cohesion policy reform, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy, Economic and Monetary Union (EMU), Europe 2020 Strategy, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Investment policy, Circular economy, Climate change policy, Covenant of Mayors, Development cooperation, Euro-Mediterranean Partnership, Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Equality, Social economy, Youth policy, Urban mobilityΣυντάκτης: European Committee of the Regions
  Διαθέσιμες γλώσσες (1)
  1. français(2.41 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Histoire du Comité des régions
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
Κοινοποίηση:
 
Back to top