Οι καρποί του έργου των περιφερειών  

 

Οι εκστρατεία «Περιφέρειες και πόλεις για την ανάπτυξη» αποτελεί μέρος της συμβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην απτή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Η εκστρατεία προβάλλει το έργο των πόλεων και των περιφερειών που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στο 15ετές σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών «για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία», εξυμνεί τα πλεονεκτήματα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και, συγχρόνως, τάσσεται υπέρ της τροποποίησης, σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, των πολιτικών που ενισχύουν τις κοινότητες, τους δήμους και τις περιφέρειες στην προσπάθειά τους να βρουν ενδεδειγμένες τοπικές απαντήσεις στις διεθνείς πιέσεις.


Σύμφωνα με τον 11ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: «Δημιουργούμε πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους» — η εκστρατεία # Regions4Dev επικεντρώνεται στα εξής:

  • Βιωσιμότητα: ανάληψη δράσης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη μιας πιο πράσινης και κυκλικής οικονομίας·
  • Ανθεκτικότητα: ανάληψη δράσης από τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
  • Ασφάλεια: ανάληψη δράσης από τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ για τη σταθερότητα στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και την ανάπτυξη της διπλωματίας των πόλεων·
  • Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς: ανάληψη δράσης για την εξάλειψη, στις πόλεις και τις περιφέρειες, παντός είδους αποκλεισμού εις βάρος των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των νεοαφιχθέντων.


Γιατί #Regions4Dev;

Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν δράση σε τοπικό επίπεδο: από τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες. Χωρίς την ανάληψη ηγετικού ρόλου από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ο πλανήτης δεν θα επιτύχει τον στόχο του για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής με τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Οι πόλεις και οι περιφέρειες αναγκάζονται να αναλάβουν δράση επειδή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που σαρώνουν ολόκληρο τον κόσμο ως προς τον τόπο και τον τρόπο ζωής, εργασίας και ανάπτυξης των πληθυσμών. Πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές επιλέγουν να αναλάβουν πρωτοβουλία και να βρουν απαντήσεις που βοηθούν τις κοινότητές τους να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές με βιώσιμο τρόπο. Ταυτόχρονα, προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα, συνάπτοντας διεθνείς συμμαχίες και εταιρικές σχέσεις με κοινότητες του εξωτερικού.

Η ανάγκη «να σκεφτεί κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και να δράσει σε τοπικό επίπεδο» έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη και στο Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

Ωστόσο, σε πολλούς τομείς, οι δυνατότητες των περιφερειών και των πόλεων να δρουν ως καταλύτες αλλαγών και ως δυνάμεις σταθεροποίησης δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ούτε από τις εθνικές κυβερνήσεις ούτε και σε διεθνές επίπεδο. Οι πόλεις και οι περιφέρειες αποτελούν πλέον παράγοντες της διεθνούς σκηνής. Η # Regions4Dev θα βοηθήσει στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν ήδη.
  

Καταλύτης αλλαγών

  • Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και οι απαντήσεις μας πρέπει να είναι γρήγορες, με την ανάληψη δράσης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
  • Προσχωρήστε στην Πρωτοβουλία της Λευκωσίας – εταιρικές σχέσεις μεταξύ ομοτίμων με πόλεις της Λιβύης
  • Προσχωρήστε στην Πρωτοβουλία της Ουκρανίας  – εταιρικές σχέσεις μεταξύ ομοτίμων με πόλεις και περιφέρειες της Ουκρανίας
  • Προσχωρήστε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα & την Ενέργεια – πρωτοβουλία από τη βάση προς την κορυφή που ξεκίνησε από την Ευρώπη και μετατράπηκε σε παγκόσμιο κίνημα το 2016
  • Προσχωρήστε στην πρωτοβουλία Δήμαρχοι για την οικονομική ανάπτυξη – ευκαιρία που παρέχεται στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την ανάπτυξη της οικονομίας τους με τη στήριξη της ΕΕ
  • Υποστηρίξτε τις πόλεις και τις περιφέρειες των αναπτυσσόμενων χώρων – περιφερειακές εταιρικές σχέσεις μεταξύ ομοτίμων με τη διαμεσολάβηση της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής