Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση 

Έρευνα για την Πράσινη Συμφωνία για τα μέλη της ΕτΠ και τους ΝΑΠ 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η δέσμη μέτρων που κυμαίνονται από την φιλόδοξη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία αιχμής και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης έως την μετατροπή της Ευρώπης σε κλιματικά ανθεκτική κοινωνία. Η εν λόγω στρατηγική αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών πολιτικών στα νομοθετικά μέτρα, τις δράσεις πολιτικής και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης προκειμένου να ανακοπεί ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής.
Περιεχόμενα

Οι στόχοι μας​

Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβασηστην έρευνα !

Ωστόσο, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη, δίκαιη και υγιή Ευρώπη για τους πολίτες μας, είναι ζωτικής σημασίας να συμμετέχουν όλοι στη δράση για το κλίμα . Η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών να εφαρμόζουν πολιτικές και να δημιουργούν πρωτοποριακές εμπειρίες στην περιοχή τους: Η Πράσινη Συμφωνία θα εξαρτηθεί επίσης από την ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων και των οργάνων της ΕΕ να κατανοήσουν πλήρως τις ανάγκες των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης και να τις μετουσιώσουν σωστά σε νομοθεσία, δημοσιονομική διαχείριση και στρατηγικές πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δρομολογεί έρευνα γιατί αναγνωρίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν για την επιτυχή εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας . Μέσω της νέας της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» , η ΕτΠ φιλοδοξεί να θέσει τους δήμους και τις περιφέρειες στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά την βιώσιμη μεταπανδημική ανάκαμψη.

Κύριος στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών για τη συμμετοχή των μελών και των Νέων Αιρετών Πολιτικών (ΝΑΠ) στα σχετικά δίκτυα και δραστηριότητες , καθώς και η ανάδειξη σχετικών πληροφοριών αναφορικά με τη δράση και τις δεσμεύσεις για το κλίμα . Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της ηγεσίας των μελών της ΕτΠ και των ΝΑΠ στον τομέα της Πράσινης Συμφωνίας με ισχυρή και τεκμηριωμένη επικοινωνία. Η έρευνα, με τίτλο Green Deal Profiles (προφίλ της Πράσινης Συμφωνίας), θα επιτρέψει επίσης στην ΕτΠ να προσαρμόσει την συμμετοχή των μελών και να ενισχύσει τις συνεργίες με άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν μέλη της ΕτΠ και ΝΑΠ. Όταν ολοκληρωθεί, η έρευνα θα ενσωματωθεί στα διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας της ΕτΠ και θα εμπλουτίσει το δημόσιο προφίλ των μελών.

Η ΕτΠ επιθυμεί να ενισχύσει την ικανότητα των μελών της να καταστούν ηγέτες στον τομέα της δράσης για το κλίμα και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την Πράσινη Συμφωνία στις περιοχές τους . Οι απαντήσεις στην έρευνα , καθώς και στη συναφή πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών , θα στηρίξει την δημιουργία δικτύων και συνεργιών μεταξύ των μελών και των ΝΑΠ και θα προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων για την επιτάχυνση της επιτόπιας δράσης.

Μπορείτε να προσπελάσετε την έρευνα της ΕτΠ για το προφίλ Πράσινης Συμφωνίας των μελών της ΕτΠ και των ΝΑΠ σε αυτόν τον σύνδεσμο .


Τελευταίες ειδήσεις

Εκδηλώσεις

Προσεχείς εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Κοινοποίηση:
 
Back to top