Το μέλλον της Ευρώπης 2020  Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης εντάσσουν συχνότερα τους πολίτες στη συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της διαφάνειας και της οικειοποίησης των πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες διαλόγους και διαβουλεύσεις με τους πολίτες σχετικά με «το μέλλον της Ευρώπης» και έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν αυτή την πρακτική και τα επόμενα έτη.

Σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η ΕτΠ συνεχίζει τις εργασίες της για το μέλλον των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τους πολίτες που θα λάβουν μια πιο μόνιμη και δομημένη μορφή, σε συνδυασμό με έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση του τοπικού επιπέδου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Για τις ανάγκες εκπόνησης αυτού του νέου μοντέλου, η ΕτΠ διοργάνωσε από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο 2019 μια σειρά σεμιναρίων με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, ομάδων προβληματισμού και ιδρυμάτων, καθώς και συναδέλφων από τα όργανα της ΕΕ. Τα αποτελέσματα των σεμιναρίων αυτών ενσωματώθηκαν σε μία συλλογή, η οποία συγκεντρώνει τις απόψεις των περιφερειακών πολιτικών, επαγγελματιών και πανεπιστημιακών. Κάντε κλικ εδώ​ για να τηλεφορτώσετε το σχετικό έγγραφο και μάθετε περισσότερα για τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών.


************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope