Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών 

Ως το όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεσμεύεται να διαδραματίσει σημαντικό πολιτικό ρόλο.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Περιεχόμενα

​​​​Λίγα λόγια σχετικά με τη Διάσκεψη

«Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» είναι η πρώτη πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συζητούν τις προτάσεις τους σχετικά με εννέα θέματα πολιτικής στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ως το όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης, η ΕτΠ δεσμεύεται να διαδραματίσει σημαντικό πολιτικό ρόλο στη Διάσκεψη μέσω της ενεργού συμμετοχής των εκπροσώπων της στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Επιπλέον, θα διεξαχθούν περίπου 120+ τοπικοί και διασυνοριακοί διάλογοι με τους πολίτες, των οποίων οι ιδέες και οι συστάσεις θα μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα.

Σκοπός των μελών της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στις συνόδους ολομέλειας της Διάσκεψης είναι να προσεγγίσουν τους υπόλοιπους 420 εκπροσώπους με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση της εδαφικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ. Ακολουθεί επισκόπηση των ζητημάτων που έχουν σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ σχετικά με τα εννέα θέματα συζήτησης της Διάσκεψης.

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Ο στόχος να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 μέσω της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» χρήζει προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θέτουν σε εφαρμογή 70% των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 90% των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Οι περιοχές της ΕΕ διαφέρουν μεταξύ τους και, επομένως, απαιτείται μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή με στόχο την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, με παράλληλη εξασφάλιση της ευελιξίας που απαιτείται για την προσαρμογή στις διαφορετικές ανάγκες. Οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση επειδή συνεργάζονται άμεσα με τους πολίτες και προωθούν την αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

Τι προκρίνει η ΕτΠ;

Η ΕτΠ παρέχει συμβουλές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές μέσω γνωμοδοτήσεων που συνεκτιμούν την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) . Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025 περιλαμβάνουν την «οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων» μεταξύ των τριών βασικών θεμάτων. Αυτή βασίζεται σε πρόσφατη πρωτοβουλία με τίτλο «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» , μια ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από δεκατρείς τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς εκπροσώπους.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=el

Υγεία

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές οργανώνουν και παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης επιτόπου. Σε πολλές περιοχές, επωμίζονται επίσης τη διαχείριση, την εποπτεία και τη χρηματοδότηση των επαγγελματιών και των μονάδων υγείας. Οι υποδομές και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, που έφτασαν στα όριά τους λόγω της πανδημίας, χρήζουν επανεξέτασης προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας , στο πλαίσιο της οποίας όλες οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται και αντιδρούν από κοινού σε κρίσεις στον τομέα της υγείας, τα ιατρικά εφόδια είναι διαθέσιμα, οικονομικά προσιτά και καινοτόμα και οι πάντες συνεργάζονται με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης, της θεραπείας και της μετέπειτα περίθαλψης για ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Τι προκρίνει η ΕτΠ;

Η ΕτΠ ζητεί τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου σχετικά με την αρχιτεκτονική της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία. Σύμφωνα με τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών, η ΕτΠ υποστήριξε τον αυτόνομο προϋπολογισμό της ΕΕ για την υγεία και συνέστησε τη θωράκιση των συστημάτων υγείας έναντι της κρίσης. Αυτό μεταφράζεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων παρασκευής της ΕΕ, καθώς και στη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους κρίσης. Η ΕτΠ επιθυμεί να σημειωθεί ταχύτερη πρόοδος όσον αφορά την πρόληψη στον τομέα της υγείας και την ηλεκτρονική υγεία και ζητεί να επέλθουν αλλαγές ως προς τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο να καταστεί η διασυνοριακή συνεργασία πιο προσιτή και ανθεκτική ως βασική συνιστώσα της ετοιμότητας και της αντίδρασης των παραμεθόριων περιφερειών.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Οι ανισότητες τόσο μεταξύ όσο και εντός των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις και την απασχόληση ποικίλλουν σημαντικά και γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή την πολιτική συνοχής και τα ταμεία που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω ανισοτήτων. Επιπλέον, η Ευρώπη βιώνει επί του παρόντος τη σοβαρότερη στα χρονικά υγειονομική, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τα εδάφη της ΕΕ και ενέχει κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης των υφιστάμενων ανισοτήτων. Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ δεν αρκεί από μόνη της: το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στα χέρια των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα. Δεδομένου του πρωταρχικού ρόλου των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, είναι επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί η δέουσα εκπροσώπηση της τοπικής και της περιφερειακής διάστασης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.

Τι προκρίνει η ΕτΠ;

Κατά κανόνα, η ΕτΠ παρέχει συμβουλές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές μέσω γνωμοδοτήσεων που συνεκτιμούν την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Τα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική δικαιοσύνη και τις θέσεις εργασίας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) . Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025 περιλαμβάνουν τη «Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας» μεταξύ των τριών βασικών θεμάτων. Το θέμα αυτό σχετίζεται με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων , ο οποίος αποτελεί βασικό τομέα προτεραιότητας για την ΕτΠ, και έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας για το 2021 ως μία από τις προτεραιότητές του. Είναι επίσης υψίστης σημασίας για την ΕτΠ διότι θα μπορούσε να συμβάλει στον καθορισμό ενός νέου άξονα εργασίας για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με τη μετάβαση από μια διακυβερνητική προσέγγιση προς μια ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες: Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας - Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (europa.eu)

Η ΕΕ στον κόσμο

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Οι δήμοι και οι περιφέρειες επηρεάζονται από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και από συναφείς πολιτικές όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΟΣΑ. Επίσης, αναπτύσσουν εταιρικές σχέσεις με τοπικές και περιφερειακές αρχές εκτός ΕΕ και συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα της ΕΕ με τις χώρες της διεύρυνσης, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, στην αναπτυξιακή συνεργασία και στη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο της ΕτΠ ―και οι γνωμοδοτήσεις της― διαμορφώνονται μέσω των συζητήσεων και των πολιτικών αλληλεπιδράσεων στα μικτά όργανα που έχει συγκροτήσει η ΕτΠ με εξωτερικούς εταίρους και σε ειδικές ομάδες εργασίας. Τα όργανα αυτά παρέχουν στην ΕτΠ τη δυνατότητα να συμβάλλει αποτελεσματικά στις πολιτικές της ΕΕ για τη διεύρυνση και τη γειτονία από τοπική και περιφερειακή σκοπιά.

Τι προκρίνει η ΕτΠ;

Η ΕτΠ μπορεί να διευκολύνει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σε τρίτες χώρες, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και προωθώντας ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ομοτίμων για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕτΠ χρησιμοποιεί φόρουμ όπως οι Μικτές Συμβουλευτικές Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας , η Διάσκεψη των Τοπικών και των Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΤΠΑΑΕΣ) , η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) και η ομάδα επαφής «ΕτΠ – Ηνωμένο Βασίλειο» .

Η ΕτΠ ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες με στόχο τη δέουσα ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες αρχές, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές επιτελούν καίριο ρόλο στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η βελτίωση της απόλαυσης των δικαιωμάτων έχει θετική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, η προώθηση μιας νοοτροπίας σεβασμού του κράτους δικαίου αποτελεί κοινή ευθύνη σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Όσον αφορά την «ασφάλεια», η καταπολέμηση της τρομοκρατίας εμπίπτει στην ευρύτερη έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας , ενώ ο καίριος ρόλος των δήμων στην προστασία των δημόσιων χώρων και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, για παράδειγμα, αναδεικνύεται από τη δέσμευση της ΕΕ για την αστική ασφάλεια και ανθεκτικότητα .

Τι προκρίνει η ΕτΠ;

Η ΕτΠ προκρίνει τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στην προώθηση μιας νοοτροπίας σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των αξιών της ΕΕ και του κράτους δικαίου. Ειδικότερα, είναι ουσιώδες να ενισχυθεί ο ενστερνισμός αυτών των θεμελιακών στοιχείων της ΕΕ από τους νέους. Ο τρόπος άσκησης της ιδιότητας του πολίτη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ανελεύθερων μορφών λαϊκισμού, ενώ η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει θετικά στην εξάλειψη του κινδύνου οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας. Για παράδειγμα, όσον αφορά την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ , η δημιουργία σημείων επαφής σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσε να προσφέρει καθοδήγηση στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών τους, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη, και να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές. Άλλο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η έγκριση γνωμοδότησης της ΕτΠ με τίτλο « Θεματολόγιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ».

Σε τι συνίσταται η δράση της ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=el

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Η πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες ποικίλλει σημαντικά τόσο μεταξύ όσο και εντός των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη, οι δε ψηφιακές τεχνολογίες έχουν καταστεί επιτακτικές σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Ταυτόχρονα, η πανδημία COVID-19 έφερε στο φως ένα διευρυνόμενο ψηφιακό χάσμα σε ολόκληρη την ΕΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των ευκαιριών ψηφιακού μετασχηματισμού έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνοχή μεταξύ των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ.

Τι προκρίνει η ΕτΠ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) προκρίνει την έννοια της «ψηφιακής συνοχής» από τότε που ενέκρινε τη γνωμοδότησή της με θέμα « Ψηφιακή Ευρώπη για όλους », το 2019. Η ψηφιακή συνοχή θεωρείται σημαντική πρόσθετη διάσταση της παραδοσιακής έννοιας της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη ΕΕ. Η ΕτΠ εξετάζει επί του παρόντος την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στις περιφέρειες της ΕΕ υπό το πρίσμα των ανισοτήτων ως προς τις υποδομές, τη χρήση του διαδικτύου και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Ευρωπαϊκή δημοκρατία

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Η ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας της ΕΕ αποτελεί τρόπο επανεκκίνησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι δήμοι και πάνω από ένα εκατομμύριο πολιτικοί που εκλέγονται σε υποεθνικό επίπεδο επιτελούν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η βελτίωση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ θα μπορούσε να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Τι προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) προκρίνει την περαιτέρω ανάπτυξη των ενωσιακών αρχών της «επικουρικότητας και της αναλογικότητας», οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες και ότι πραγματοποιούνται διαρκώς έλεγχοι προκειμένου να επαληθευθεί ότι είναι αιτιολογημένη η δράση σε επίπεδο ΕΕ υπό το φως των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, η ΕτΠ συνιστά να καταστεί η συμμετοχή των πολιτών ―όπως προκρίνεται από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης― μόνιμο χαρακτηριστικό και να συγκεντρωθεί εμπειρογνωσία σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών μέσω ενός πανενωσιακού δικτύου δήμων και περιφερειών.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Μετανάστευση

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Η μετανάστευση έχει σοβαρό αντίκτυπο στους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως σε εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών. Αυτοί οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι συχνά υπεύθυνοι για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών, παρέχοντάς τους υποδομές και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, η δημογραφική κατάσταση του συνόλου των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της στις αγορές εργασίας και στις δημόσιες υπηρεσίες, είναι αξιοσημείωτη και θα διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στις πολιτικές που υλοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τι προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ζητεί μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, με τη συμπερίληψη των εμπειριών και των απόψεων των δήμων και των περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίησή της. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνεκτιμά τις περιφερειακές και τις τοπικές συμβολές και να συμπεριλαμβάνει τα ζητήματα της ένταξης, των διαδικασιών δίκαιης επιστροφής και των πολιτικών ασύλου που είναι σε θέση να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές μεταναστευτικές τάσεις. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, σε συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης για όσους χρήζουν ανθρωπιστικής προστασίας, με παράλληλη προάσπιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

Γιατί έχει σημασία για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;

Η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η νεολαία και ο αθλητισμός καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των κοινωνιών μας, ενθαρρύνοντας είτε την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη, μέσω της εκπαίδευσης, της αμοιβαίας κατανόησης, του πολιτισμού και του αθλητισμού, είτε μια δημοκρατική ζωή με λιγότερους αποκλεισμούς χάρη στη συμμετοχή των νέων. Οι δήμοι και οι περιφέρειες επωμίζονται ρόλο ζωτικής σημασίας σε αυτούς τους τομείς και είναι, σε πολλά κράτη μέλη, αρμόδιοι για τις σχετικές υποδομές και υπηρεσίες. Η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε ορισμένες περιφέρειες και η επιδείνωση των οικονομικών και των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελούν ορισμένες από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Ορισμένες από τις προκλήσεις αυτές, καθώς και η περιφερειακή τους διάσταση, ενδέχεται να καταστούν ακόμη πιο εμφανείς και πιεστικές λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Τι προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών;

Κατά κανόνα, η ΕτΠ παρέχει συμβουλές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές μέσω γνωμοδοτήσεων που συνεκτιμούν την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC ). Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025 περιλαμβάνουν το να έρθει «Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της» και την «οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων» ως δύο από τα τρία βασικά θέματα. Στην πρόσφατη γνωμοδότησή της με θέμα «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025» , η ΕτΠ ζητεί την καλύτερη αναγνώριση των περιφερειακών αναγκών και συνιστά την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Τι κάνει η ΕΕ;

Για περισσότερες πληροφορίες:  Education, culture, youth and sport - Conference on the Future of Europe (europa.eu)

Εκδηλώσεις

Προσεχείς εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Τελευταίες ειδήσεις

Πολυμέσα

The future is in your hands

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Διεύθυνση Επικοινωνίας - Ομάδα Τοπικών Διαλόγων
Κοινοποίηση:
 
Back to top