Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ)  
Award 2021

Η «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει περιοχές της ΕΕ με εξαιρετικές και καινοτόμες​ επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο λαμβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) για ένα συγκεκριμένο έτος.

Το σήμα της ΕΕΠ θεσπίστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι ενώσεις SME United, Eurochambres και Social Economy Europe. Στο εγχείρημα αυτό μπορεί να συμμετέχει κάθε οργάνωση που επιθυμεί να συμβάλει στους στόχους του.


Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020» απονεμήθηκε στις ακόλουθες περιφέρειες: δήμος Gdańsk/περιφέρεια Pomorskie (Πολωνία), επιχειρηματική περιφέρεια του Gothenburg (Σουηδία) και περιφέρεια της Navarra (Ισπανία).​

Περισσότερες πληροφορίες για τις βραβευθείσες περιφέρειες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Επιλεξιμότητα

 • Ανοιχτό σε όλες τις οντότητες κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων και πόλεων καθώς και διασυνοριακών περιοχών με νομική υπόσταση, όπως οι ΕΟΕΣ και οι Ευρωπεριφέρειες
 • Κατοχή αρμοδιοτήτων σε πολιτικό επίπεδο (όχι απαραίτητα νομοθετικών)
 • Ικανότητα εφαρμογής συνολικού επιχειρηματικού οράματος
 • Ανεξαρτήτως μεγέθους, πλούτου ή ειδικών αρμοδιοτήτων
 • Ανοιχτό σε οντότητες που έχουν ήδη επιτύχει και σε όσες δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις αναγκαίες αλλαγές

Οι διασυνοριακές περιφέρειες ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Απαραίτητα έγγραφα
 • Έντυπο αίτησης
 • Ενημερωτικό δελτίο της υποψήφιας οντότητας
 • Συνοπτική περιγραφή του πολιτικού οράματος της περιοχής
 • Περιγραφή του προβλεπόμενου μηχανισμού διακυβέρνησης για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων ΕΕΠ
 • Σχέδιο δράσης
 • Σχέδιο επικοινωνίας
 • Δήλωση πολιτικής δέσμευσης η οποία να τεκμηριώνει ότι η στρατηγική για την ΕΕΠ υποστηρίζεται από τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς (π.χ. την περιφερειακή συνέλευση, την κυβέρνηση της περιφέρειας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο).
Διαδικασία αίτησης

Η κριτική επιτροπή λαμβάνει υπόψη

 • τον προϋπολογισμό, τις ειδικές διαρθρωτικές ή εδαφικές προκλήσεις και το οικονομικό σημείο εκκίνησης κάθε υποψηφίου
 • τη συνολική παρουσίαση του σχεδίου οράματος της υποψήφιας ΕΕΠ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής, συμβουλευτείτε την ενότητα «Έγγραφα» κάτωθι.

Έγγραφα (Διαδικασία ΕΕΠ 2021-2022)

Κριτική επιτροπή ΕΕΠ

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από δώδεκα μέλη (ειδήμονες του τομέα και πολιτικούς) και απαρτίζεται από εκπροσώπους:

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Piotr Zajaczkowski
Επιτροπής των Περιφερειών
Tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: