Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δήμων και Περιφερειών για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας 

​​​Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δήμων και Περιφερειών για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας δρομολογήθηκε από την ΕτΠ και τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ και της Ουκρανίας, προκειμένου να συντονίσει τις κοινές τους προσπάθειες για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Η Συμμαχία δημιουργήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου Zelensky, επτά ημέρες αφότου η Ουκρανία έλαβε το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην ΕΕ κατά την 150ή σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ.

Alliance Insight [pdf]

Περιεχόμενα

Ρόλος

Ο ρωσικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας ανάγκασε εκατομμύρια Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κατέστρεψε εκατοντάδες πόλεις και χωριά και συνεχίζει να προκαλεί καταστροφές σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας.

Ενόσω η ΕΕ και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της θα συνεχίσουν να παρέχουν επείγουσα βοήθεια, είναι επίσης σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να στηρίξουμε την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, τώρα και μετά τον πόλεμο.

Η ΕτΠ, από κοινού με τις ενώσεις εταίρων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ και της Ουκρανίας, εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δήμων και Περιφερειών για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, η οποία θα συγκεντρώσει τους δήμους και τις περιφέρειες από την ΕΕ και την Ουκρανία και τις εθνικές αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους. Η Συμμαχία δημιουργήθηκε με σκοπό:

 • να συντονίσει τις κοινές προσπάθειες που προτίθενται να καταβάλουν οι ευρωπαϊκοί δήμοι και οι ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη διάθεση πόρων για τη στήριξη της αποτελεσματικής και βιώσιμης ανασυγκρότησης της Ουκρανίας·
 • να διευκολύνει περαιτέρω την επαφή και τη συνεργασία των βασικών εταίρων της με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στο πλαίσιο της πλατφόρμας για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, καθώς και μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ και της Ουκρανίας και των ενώσεών τους·
 • να παράσχει ενημέρωση και ανατροφοδότηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στην πλατφόρμα για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, και να ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που συνοδεύει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης·
 • να διευκολύνει την παροχή εμπειρογνωσίας όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και την τεχνική βοήθεια στους δήμους και τις περιφέρειες της Ουκρανίας.

Αρχές

Η Συμμαχία ζητεί τη βιώσιμη ανασυγκρότηση της Ουκρανίας με βάση τις ακόλουθες αρχές:

 • διασφάλιση αταλάντευτης υποστήριξης για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και το δικαίωμα υπεράσπισης της κυριαρχίας της·
 • προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της πρόσβασης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ουκρανίας στα ευρωπαϊκά δίκτυα·
 • ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση, από κοινού με την κεντρική κυβέρνηση της Ουκρανίας, την ΕΕ και άλλους διεθνείς εταίρους·
 • χάραξη στρατηγικής ανασυγκρότησης βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε εδαφικό επίπεδο, με αξιοποίηση των συστημικών προσεγγίσεων για βιώσιμες, πράσινες, έξυπνες και χωρίς αποκλεισμούς περιοχές, και βάσει της αρχής περί «καλύτερης ανοικοδόμησης»·
 • αξιοποίηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη της τοπικής αυτονομίας, σύμφωνα με την (ουκρανική) κρατική στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης 2021-2027, και την προγραμματισμένη επανεξέταση και εξέλιξή της, καθώς και το υφιστάμενο πλαίσιο αποκέντρωσης στην Ουκρανία·
 • προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της ουκρανικής υπαίθρου ως σημαντικής συνιστώσας της επιτυχίας της Ουκρανίας·
 • ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της χρηστής τοπικής/περιφερειακής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προστασίας της ελευθερίας των τοπικών μέσων ενημέρωσης και της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·
 • διευκόλυνση της τοπικής και περιφερειακής επιχειρηματικής ανάπτυξης και καινοτομίας·

Η επιδίωξη των παραπάνω θα είναι εφικτή μόνο εάν το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.

Δράσεις

Η Συμμαχία ζητεί:

 • έναν μηχανισμό εύκολης συμμετοχής που θα επιτρέπει στους δήμους/τις περιφέρειες/τις ενώσεις της ΕΕ να συνδράμουν τους Ουκρανούς ομολόγους τους στις προσπάθειές τους για ανασυγκρότηση·
 • ένα πρόγραμμα ομοτίμων και αδελφοποίησης για την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας επί ίσοις όροις·
 • επαρκείς πόρους για την προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών αδελφοποιήσεων τόσο από την πλευρά της ΕΕ όσο και από την πλευρά της Ουκρανίας·
 • μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα ενώσει τους δήμους, τις κωμοπόλεις, τα χωριά, τις κοινότητες και τις περιφέρειες και θα συμβάλει παράλληλα στη διατήρηση της συνοχής με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί έως τώρα (στην Ουκρανία και την ΕΕ) για τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη της Ουκρανίας·
 • ισχυρή δέσμευση για την προώθηση της τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της χρηστής διακυβέρνησης και της τοπικής δημοκρατίας·
 • ένα αποτελεσματικό σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με βάση τις αρχές του ΟΟΣΑ για τις δημόσιες επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Η Συμμαχία καλεί εταίρους όπως η ΕΤΕπ, η ΕΤΑΑ, ο ΟΟΣΑ και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης να συνεργαστούν για την εύρεση λύσεων με στόχο τη διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για την οικοδόμηση ενός ευημερούντος και βιώσιμου μέλλοντος για την Ουκρανία και για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και των κοινών αξιών της ΕΕ.

Η Συμμαχία ζητεί στενή συνεργασία με τις επόμενες προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ με στόχο να διασφαλιστεί ο άρτιος συντονισμός της δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Γίνετε μέλος

Η Συμμαχία είναι ανοικτή στη συνεργασία και καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και τις ενώσεις τους από ολόκληρη την Ευρώπη να συμμετέχουν στις προσπάθειες στήριξης της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη Συμμαχία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: SupportUkraine@cor.europa.eu​​

​​​

Τελευταίες ειδήσεις

Πολυμέσα

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Επικοινωνία

Κοινοποίηση:
 
Back to top