Διαβουλεύσεις  

Οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς αποσκοπούν στη σύναψη επαφών μεταξύ των εισηγητών και εκπροσώπων διαφόρων φορέων, όπως ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών και τοπικά ή περιφερειακά γραφεία. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι συμμετέχοντες φορείς συζητούν τις απόψεις τους με τον εισηγητή, ο οποίος αποφασίζει αν θα τις λάβει υπόψη στο σχέδιο γνωμοδότησης.

Βλ. κάτωθι το πρόγραμμα των διαβουλεύσεων με φορείς που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κατόπιν αιτήματος των εισηγητών που καταρτίζουν σχέδια γνωμοδότησης ενόψει συνεδριάσεων των επιτροπών.

 Upcoming consultations

No results.

 Past consultations

Γραπτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη: «Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025»
Γραπτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη: «Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025»
Consultation13.05.2020 | Equal opportunities;
Στις 5 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη. Στόχος της στρατηγικής είναι να δημιουργηθεί μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων, όπου η έμφυλη βία, οι διακρίσεις λόγω φύλου και η διαρθρωτική ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θα αποτελούν παρελθόν. Στη στρατηγική υπάρχει επίσης αναφορά στη φετινή εικοστή πέμπτη επέτειο από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, καθώς και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδίως δε τον ΣΒΑ 5. Η επιτροπή SEDEC θα υιοθετήσει το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» στη συνεδρίασή της στις 9 Ιουλίου 2020, με εισηγήτρια την κ. Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE).