Πρόσβαση στα έγγραφα  

​​​​​​​​​​​​​​Η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε ένα νέο άρθρο 255, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Τα τρία αυτά θεσμικά όργανα ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και στη συνέχεια, σε κοινή δήλωση, ζήτησαν από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς να εγκρίνουν παρόμοιους κανόνες επί του θέματος.

Σε ό,τι αφορά την ΕτΠ, το αίτημα αυτό οδήγησε σε μια νέα πολιτική σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στο έργο μας. Η διαφάνεια επιτρέπει αναμφίβολα τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Κοινότητας και συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζουν το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009), το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα, που προβλέπεται τώρα στο άρθρο 15, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχει επεκταθεί επισήμως σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιεχόμενα

​Απόφαση αριθ. 18/2020 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Επιτροπής των Περιφερειών

Στην απόφαση αριθ. 18/2020 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Επιτροπής των Περιφερειών υιοθετούνται ρητά οι αρχές και τα όρια που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και καθορίζεται επίσης η διαδικασία αίτησης πρόσβασης στα έγγραφα της ΕτΠ.

Τα έγγραφα της ΕτΠ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος επισυνάπτεται στην απόφαση αριθ. 18/2020 είναι άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες μέσω ηλεκτρονικού μητρώου εγγράφων. Στο μητρώο αυτό μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν και άλλα έγγραφα.

Κατόπιν αιτήματός τους, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, εντός των ορίων που τίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Οι αιτήσεις πρέπει να διατυπώνονται με επαρκώς ακριβή τρόπο και να περιέχουν ιδίως τα στοιχεία που χρειάζονται για τον εντοπισμό του ζητούμενου εγγράφου (ή των ζητουμένων εγγράφων), καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος. Ωστόσο, ο αιτών δεν είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει την αίτησή του (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Η ΕτΠ πρέπει να επιβεβαιώσει την παραλαβή της αίτησης αμέσως μετά την καταχώρισή της και να απαντήσει εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της αίτησης (η εν λόγω προθεσμία μπορεί, κατ' εξαίρεση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες).

Εάν η ΕτΠ αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο, πρέπει να αιτιολογήσει λεπτομερώς την άρνησή της. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών διαθέτει προθεσμία δεκαπέντε ημερών για να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση. Στη συνέχεια, η ΕτΠ διαθέτει εκ νέου 15 εργάσιμες ημέρες (με δυνητική παράταση κατά 15 επιπλέον εργάσιμες ημέρες) για να απαντήσει.

Εάν η ΕτΠ εξακολουθήσει να αρνείται την πλήρη πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο έπειτα από την υποβολή επιβεβαιωτικής αίτησης, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά της ΕτΠ και/ή να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Εάν αδυνατείτε να βρείτε κάποιο έγγραφο στο ηλεκτρονικό μητρώο εγγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης στο εν λόγω έγγραφο μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

​Αίτηση πρόσβασης στo ​​έγγραφ​​ο

Για να ζητήσετε πρόσβαση σε ένα έγγραφο, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο και να επιλέξετε «Πρόσβαση στα έγγραφα».​

Επικοινωνία

Το τμήμα διαφάνειας και πρόσβασης στα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας βοηθήσει στην έρευνα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

​Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​​

Κοινοποίηση:
 
Back to top