Πρόσβαση στα έγγραφα  

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε ένα νέο άρθρο 255, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Τα τρία αυτά θεσμικά όργανα ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και στη συνέχεια, σε κοινή δήλωση, ζήτησαν από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς να εγκρίνουν παρόμοιους κανόνες επί του θέματος.

Σε ό,τι αφορά την ΕτΠ, το αίτημα αυτό οδήγησε σε μια νέα πολιτική σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στο έργο μας. Η διαφάνεια επιτρέπει αναμφίβολα τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Κοινότητας και συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζουν το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009), το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα, που προβλέπεται τώρα στο άρθρο 15, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχει επεκταθεί επισήμως σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικοινωνία:

Το τμήμα διαφάνειας και πρόσβασης στα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας βοηθήσει στην έρευνα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: