Πράσινη συμφωνία και Τοπική Δράση 

Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων   

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης στην ΕΕ για να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές σε πολλαπλούς τομείς σε όλα τα επίπεδα: κλίμα, ενέργεια, μεταφορές, προστασία της βιοποικιλότητας, γεωργία και πιο κυκλική οικονομία. Κάθε πόλη και κάθε περιφέρεια θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αδράξει αυτήν την ιστορική ευκαιρία, και να συμμετάσχει ενεργά σε μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, την ΕΕ και, ιδίως, με γειτονικές περιοχές σε ολόκληρη την ήπειρο.

Περιεχόμενα

Οι στόχοι μας​

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια - Ευρώπη (Σύμφωνο-Ευρώπη), το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την «κεντρική δύναμη» αυτής της μετάβασης, περιλαμβάνει έναν τέτοιο μηχανισμό πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πλήρη υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα επικεντρωθεί σε δράσεις ευαισθητοποίησης και παροχής στήριξης με στόχο τη σύνδεση, τη συλλογική ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων για το κλίμα, μεγάλων και μικρών. Το σύμφωνο για το κλίμα λειτουργεί παράλληλα με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και με υφιστάμενα δίκτυα και κινήματα, όπως το Σύμφωνο-Ευρώπη.

Το Σύμφωνο-Ευρώπη συγκεντρώνει περισσότερους από 10 000 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από 61 χώρες, οι οποίοι δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια . Μέσω του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ισχυρή τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα για τις πόλεις και τις περιφέρειες που επιθυμούν να καταρτίσουν σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα (SECAP).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή ήδη από την έναρξή της το 2008 και είναι πεπεισμένη πως το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί θεμελιώδους σημασίας ευρωπαϊκή εμβληματική πρωτοβουλία για την προώθηση της δράσης για το κλίμα και την ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, καθώς και για την ανάδειξη της αποφασιστικής στήριξης που παρέχουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια.

Το Σύμφωνο-Ευρώπη χρειάζεται υπεύθυνους πολιτικούς που αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που παρέχει η πρωτοπορία στην ενεργειακή και κλιματική μετάβαση και αναλαμβάνουν την υλοποίησή της μαζί με άλλες πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης, στο πλαίσιο του ευρύτερου κινήματος τοπικών και περιφερειακών αρχών για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αναγνώριση του ιστορικού ρόλου της ΕτΠ στην προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει τη συνεργασία της μαζί της. Ο Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , δήμαρχος της περιφέρειας Βαρσοβίας-πρωτευούσης ( και επίσης υπογράφων του Συμφώνου-Ευρώπη ) και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα , ορίστηκε εκπρόσωπος της ΕτΠ στο προσφάτως διευρυμένο συμβούλιο του Συμφώνου-Ευρώπη . Το εν λόγω πολιτικό συμβούλιο συζητά τους στρατηγικούς προσανατολισμούς της πρωτοβουλίας, με σκοπό να διασφαλίσει ότι είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πόλεων και να καλλιεργήσει τον διάλογο μεταξύ της Κοινότητας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Με στόχο την ενίσχυση του έργου που επιτελείται σε εθνικό επίπεδο, θα δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα, το οποίο θα αποτελείται από 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ένα για κάθε κράτος μέλος) που θα ενεργούν ως εθνικοί πρεσβευτές της πρωτοβουλίας Σύμφωνο-Ευρώπη.

Τα μέλη αυτού του τμήματος θα εργάζονται για να διασφαλίσουν την εθνική εκπροσώπηση στη διακυβέρνησή του, την προώθηση υποβολής πιο ειδικών παρατηρήσεων, καθώς και τη στήριξη της προαγωγής της πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικοί πρεσβευτές, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και την ιδιαίτερη κατάσταση στη χώρα τους, θα συμμετέχουν σε μια σειρά δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα:

  • Θα εκτελούν χρέη εθνικού πρεσβευτή του Συμφώνου-Ευρώπη , π.χ. προωθώντας τη πρωτοβουλία στη χώρα καταγωγής τους ή συνεργαζόμενοι με άλλους πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα
  • Θα ενισχύουν την εκπροσώπηση των πόλεων σε εθνικό επίπεδο με την προώθηση ειδικών ανά χώρα δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και με την ενίσχυση της συνεργασίας με τις εθνικές κυβερνήσεις και με άλλες πόλεις
  • Θα κινητοποιούν τους ομολόγους τους με στόχο να συμμετάσχουν στο κίνημα , π.χ. μέσω συνεργασίας με εθνικές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, εθνικές αντιπροσωπείες της ΕτΠ και με το δίκτυο των νέων αιρετών πολιτικών . Τα μέλη του τμήματος θα εργαστούν επίσης για να εξασφαλίσουν την ενεργό προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

Συμμετοχή στην Κοινότητα του Συμφώνου-Ευρώπη

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια — Ευρώπη είναι ανοικτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους. Κάντε κλικ εδώ για να συμμετάσχετε στο Σύμφωνο των Δημάρχων!

Περισσότερες πληροφορίες για άλλες σχετικές ενωσιακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα της ΕτΠ .

Έγγραφα

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Κοινοποίηση:
 
Back to top