Στήριξη των περιφερειών και των πόλεων στον αγώνα κατά του κορονοϊού  

Η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να επεκτείνεται παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, και ιδίως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου, να συντονίζουν τις προσπάθειές τους και να μετριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο στις οικονομίες.

Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας. Χρειάζονται επειγόντως καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης· καλύτερη παροχή βασικού εξοπλισμού· ταχεία και εύχρηστη χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και ρεαλιστικές λύσεις για την προσαρμογή στις τοπικές και περιφερειακές απαιτήσεις.

Σχέδιο δράσης

Σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, η Επιτροπή των Περιφερειών, ως η διεπαφή και το σημείο αναφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τοπικών και των περιφερειακών της κυβερνήσεων, ενέκρινε ένα σχέδιο που αποσκοπεί στη στήριξη, την ενημέρωση, την κινητοποίηση και την εκπροσώπηση των περιφερειών και των πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

1. εντονότερη στήριξη της ΕΕ προς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στον τομέα της υγείας, μέσω του αιτήματος για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης της ΕΕ στον τομέα της υγείας·

2. δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγών για την προαγωγή της συνεργασίας και τη διευκόλυνση της αμοιβαίας στήριξης μεταξύ πόλεων και περιφερειών στην ΕΕ·

3. παροχή, μέσω μηχανισμών της ΕτΠ, συγκεκριμένης ανατροφοδότησης από το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και των υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της πανδημίας και του αντικτύπου τους στον πληθυσμό και στις τοπικές κοινότητες·

4. παροχή τακτικών και πρακτικών πληροφοριών στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης·

5. διευκόλυνση του επιτόπιου αντικειμενικού ελέγχου των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας και συγκέντρωση στοιχείων για τη βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ με βάση τις εμπειρίες του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου (διαγνωστικός έλεγχος της εκάστοτε πολιτικής).

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το σχέδιο δράσης.

#EuropeansAgainstCovid19​

No results.
Σχετικές πληροφορίες