Ανακοινώσεις της ΕτΠ: Επανασύνδεση της Ευρώπης με τους πολίτες της 

Περιεχόμενα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκροτούμενη από περιφερειακά και τοπικά εκλεγμένα μέλη, η ΕτΠ – από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ – νομιμοποιείται να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί όσον αφορά αυτό το έργο. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕτΠ ενέκρινε πενταετή στρατηγική επικοινωνίας για την περίοδο 2015-2020, στην οποία αναδεικνύεται η ανάγκη για μια καλύτερα συντονισμένη, ανοικτή και συμμετοχική προσέγγιση αμφίδρομης επικοινωνίας για την επανασύνδεση των πολιτών με την Ευρώπη.

Τα ίδια τα μέλη της ΕτΠ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική επικοινωνίας της ΕτΠ και στην επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τη διοχέτευση πληροφοριών και την πραγματοποίηση δηλώσεων που απηχούν τις τοπικές απόψεις σε επίπεδο ΕΕ. Ταυτόχρονα, αποτελούν τους σημαντικότερους αναμεταδότες των μηνυμάτων που η ΕτΠ απευθύνει ως θεσμικό όργανο στους πολίτες και στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η ΕτΠ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων επικοινωνίας που θα εστιάζουν στις δύο κύριες ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται: αφενός, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και, αφετέρου, τα όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, η ΕτΠ θα αξιοποιήσει τις - υφιστάμενες και νέες - συμφωνίες που έχει συνάψει με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, π.χ. συνεργαζόμενη με τις υπηρεσίες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕτΠ για την περίοδο 2015-2020, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω των ετήσιων σχεδίων επικοινωνίας με τον καθορισμό περιορισμένου αριθμού θεματικών προτεραιοτήτων.

Ενώ το σχέδιο επικοινωνίας 2016 επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αλλά και στην ανάδειξη της εδαφικής διάστασης του προϋπολογισμού της ΕΕ και στην υποστήριξη της παγκόσμιας σταθερότητας μέσω της περιφερειακής και της τοπικής συνεργασίας, το σχέδιο επικοινωνίας 2017 προτείνει τη συνέχιση των προσπαθειών που ξεκίνησαν το 2016 και την ανάπτυξη περαιτέρω προβληματισμών για θέματα που αφορούν την Ευρώπη προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, το Σχέδιο επικοινωνίας για το 2018 ενθαρρύνει περαιτέρω το διάλογο για το μέλλον της ΕΕ, το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και τη χάραξη ενωσιακής πολιτικής με βάση την τοπική και περιφερειακή τεκμηρίωση. Το σχέδιο επικοινωνίας του 2019 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα επιδιώκει να αποδειχθεί ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας συνεκτικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης και ότι, συνεπώς, πρέπει να δοθεί στην ΕτΠ ισχυρότερος ρόλος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: communication@cor.europa.eu

Έγγραφα

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Κοινοποίηση:
 
Back to top