Σχετικά  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η φωνή των περιφερειών και των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ και συμβουλεύει σχετικά με τη νέα νομοθεσία που έχει αντίκτυπο στις περιφέρειες και τους δήμους (70% του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ).

Η ΕτΠ είναι πολιτική συνέλευση που αποτελείται από 329 τακτικά μέλη και 329 αναπληρωματικά μέλη από όλες τις χώρες της ΕΕ (ομαδοποιημένα σε πολιτικές ομάδες υπό την ηγεσία του Προέδρου) που έχουν εκλεγεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (π.χ. όπως δήμαρχοι ή περιφερειάρχες). Έξι φορές ετησίως τα μέλη έρχονται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις γνωμοδοτήσεις τους σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία και να συμφωνήσουν σχετικά με ψηφίσματα για την ανάληψη περαιτέρω δράσης από την ΕΕ.

Τα μέλη της ΕτΠ στηρίζει διοικητικός μηχανισμός υπό τη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα.


Περιεχόμενα

​​Βασικές αρχές

Η ΕτΠ εργάζεται για την προσέγγιση των πολιτών των κρατών μελών στην ΕΕ. Μέσω της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων, οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με τις ανησυχίες των ψηφοφόρων τους, αλλά και καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και συζητήσεις, η ΕτΠ συμβάλλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ του έργου των οργάνων της ΕΕ και των πολιτών της ΕΕ.

Δήλωση αποστολής

Αποστολή μας είναι η ενσωμάτωση των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη καθώς και η καλύτερη συμμετοχή των πολιτών.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Η συνεργασία αποτελεί έναν ακόμα πυλώνα του έργου της ΕτΠ. Με άλλα λόγια, η ΕτΠ πιστεύει στη συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επικουρικότητα

Η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να τηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο επίπεδο διακυβέρνησης που εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον - σε τοπικό επίπεδο ει δυνατόν.

Τι είδους νομοθεσία συζητείται;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ όποτε κατατίθενται νέες προτάσεις σχετικά με θέματα που έχουν αντίκτυπο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως: η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, η εκπαίδευση, η νεολαία, η επαγγελματική κατάρτιση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, οι μεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών και η δημόσια υγεία.

Πέραν των θεμάτων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να συμβουλεύονται προαιρετικά την ΕτΠ.

Η ΕτΠ εγκρίνει συστάσεις σχετικά με τα σχέδια νόμων της ΕΕ και προτείνει νέες πολιτικές με βάση τις τοπικές και περιφερειακές εμπειρίες και εμπειρογνωμοσύνη. Δύναται επίσης να προτείνει νέα νομοθεσία και να εντάσσει νέα θέματα στο πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ.

Ο ρόλος της ΕτΠ αναγνωρίστηκε και ενισχύθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009. Η γνώμη της ΕτΠ θα πρέπει να ζητείται σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, ενώ η ΕτΠ δύναται να προσβάλει τη νομοθεσία της ΕΕ ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ όποτε κρίνει ότι τα θεσμικά της δικαιώματα ή αυτά των περιφερειακών και τοπικών αρχών έχουν παραμεληθεί. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις της ΕτΠ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενισχυθεί.

Πώς λειτουργεί η ΕτΠ;

Η ΕτΠ αποτελείται από 329 τακτικά και 329 αναπληρωματικά μέλη από όλες τις χώρες της ΕΕ. Κάθε εθνική κυβέρνηση προτείνει τους περιφερειακούς και τοπικούς της αντιπροσώπους (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) - τις εθνικές αντιπροσωπείες. Τα μέλη της ΕτΠ διορίζονται για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του επίσημου διορισμού τους από το Συμβούλιο.

Έξι επιτροπές (υποεπιτροπές) που αποτελούνται από μέλη και ομαδοποιούνται ανά τομέα πολιτικής, αναλύουν τα νομοθετικά κείμενα που συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται και υιοθετούνται κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕτΠ.

Κάθε δυόμιση χρόνια, η σύνοδος ολομέλειας εκλέγει τον Πρόεδρο της ΕτΠ και τον πρ​ώτο Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΕτΠ και διευθύνει τις εργασίες της. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, εκπροσωπείται από τον πρώτο Αντιπρόεδρο ή έναν από τους άλλους αντιπροέδρους.

Συνδέονται τα μέλη της ΕτΠ με πολιτικές ομάδες;

Τα μέλη της ΕτΠ ομαδοποιούνται βάσει της πολιτικής τους τοποθέτησης:

Οι πολιτικές ομάδες συνεδριάζουν κατά κανόνα πριν από κάθε σύνοδο ολομέλειας. Δύνανται επίσης να διεξαγάγουν δύο έκτακτες συνεδριάσεις (εκτός Βρυξελλών) κάθε έτος.

Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕτΠ;

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕτΠ ανέρχεται σε 96 εκατ. Ευρώ περίπου και καλύπτει τα έξοδα για το προσωπικό, καθώς και τα έξοδα ταξιδιών των μελών, τη διερμηνεία και τις δραστηριότητες επικοινωνίας.

Βλ. εδώεδώ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό όλων των οργάνων της ΕΕ.

Τι αντίκτυπο έχει η ΕτΠ;

Η ΕΕ δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ, αλλά στην πράξη, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, το κάνει (βλέπε τις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ και τις εκθέσεις αντικτύπου της ΕτΠ).

Πόσο πληρώνονται τα μέλη;

Καταβάλλονται μόνο τα έξοδα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και η συμμετοχή τους καταγράφεται στα πρακτικά για όλες τις συνεδριάσεις, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στην Πύλη των Μελών, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των μελών και τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Βασικά στοιχεία

  • 70% της νομοθεσίας της ΕΕ έχει άμεσο περιφερειακό και τοπικό αντίκτυπο
  • 27 χώρες της ΕΕ
  • 329 τοπικοί και περιφερειακοί αιρετοί εκπρόσωποι
  • 6 επιτροπές
  • 6 πολιτικές ομάδες
  • έως 6 σύνοδοι ολομέλειας ετησίως
  • πάνω από 50 γνωμοδοτήσεις που υιοθετούνται κάθε έτος​​


Έγγραφα

Πολυμέσα

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

  • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
    Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Κοινοποίηση:
 
Back to top