Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου  

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή η αναζήτηση πληροφοριών σε αυτόν προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων και προϋποθέσεων που σημειώνονται κατωτέρω.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διατηρεί τον παρόντα ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Σκοπός μας είναι η παροχή έγκαιρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών. Όποτε μας επισημαίνονται σφάλματα, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.

Η ΕτΠ δεν αναλαμβάνει ωστόσο κανενός είδους αστική ή άλλη ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

Οι πληροφορίες αυτές:

είναι αποκλειστικά γενικής φύσης και δεν αποσκοπούν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κανενός συγκεκριμένου προσώπου ή φορέα·

δεν είναι κατ’ ανάγκη πλήρεις, εξαντλητικές, ακριβείς ή επικαιροποιημένες·

ενίοτε παραπέμπουν σε εξωτερικούς ιστοτόπους, επί των οποίων η ΕτΠ δεν ασκεί έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη·

δεν συνιστούν επαγγελματική ή νομική γνωμάτευση (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, αποταθείτε σε ειδικευμένο επαγγελματία).

Σημειωτέον ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα που διατίθενται ηλεκτρονικά αποτελούν ακριβές αντίγραφο των επισήμως εκδοθέντων κειμένων. Αυθεντικά λογίζονται μόνον τα κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φιλοδοξούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο την οφειλόμενη σε τεχνικά λάθη διαταραχή. Μολαταύτα, ενδέχεται ορισμένα από τα δεδομένα ή τις πληροφορίες του ιστοτόπου μας να έχουν συνταχθεί ή διαρθρωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους με κάποια σφάλματα, που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα διακόψουν ή επηρεάσουν την υπηρεσία μας. Η ΕτΠ αποσείει κάθε ευθύνη σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των προκείμενων ιστοσελίδων ή άλλων εξωτερικών ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν αυτές.

Με την παρούσα δήλωση δεν επιδιώκεται ο περιορισμός της ευθύνης της ΕτΠ που απορρέει από το Άρθρο 340 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου περιλαμβάνει δεδομένα κειμένου και πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως κείμενα, σχέδια, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, προγράμματα και τεχνολογία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτά τα δεδομένα κειμένου και το πολυμεσικό περιεχόμενο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούμενης από την ΕτΠ είτε των συντακτών και δικαιούχων τους. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απεμπολούν το δικαίωμα αναγραφής του ονόματός τους ή άλλων πληροφοριών στο περιεχόμενο που παρέχουν στον παρόντα ιστότοπο.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτους, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται δυνάμει δεσμευτικών διατάξεων.

Κατά γενικό κανόνα, η επαναχρησιμοποίηση (αναπαραγωγή ή χρήση) δεδομένων κειμένου και πολυμεσικού περιεχομένου που αποτελούν ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και τα οποία αναγνωρίζονται από τη φράση '© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/η] – Πηγή: Επιτροπή των Περιφερειών' ή '© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/η] – ΕτΠ') ή τρίτων (© Εξωτερική πηγή, [έτος/η]), και τα δικαιώματα χρήσης των οποίων κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται, για προσωπική χρήση ή περαιτέρω μη εμπορική ή εμπορική διάδοση, υπό την προϋπόθεση ότι αναπαράγεται το πλήρες περιεχόμενο και γίνεται μνεία της πηγής. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων δεδομένων ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικές προϋποθέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις· στην προκειμένη περίπτωση, το εν λόγω περιεχόμενο συνοδεύεται από αναφορά των σχετικών ειδικών όρων.

Σε περιπτώσεις μερικής αναπαραγωγής δεδομένων ή πολυμεσικού περιεχομένου από τον παρόντα ιστότοπο πρέπει επίσης να παρατίθεται ο σύνδεσμος "URL" που παραπέμπει στο πλήρες περιεχόμενο ή στην ιστοσελίδα η οποία χρησίμευσε ως πηγή.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην διαγράφει ούτε να τροποποιεί τα στοιχεία του συντάκτη ή το πρωτότυπο κείμενο και να μην επιχειρεί να παρακάμψει τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία των εγγράφων και του πολυμεσικού περιεχομένου, όπως οι περιορισμοί στην εκτύπωση ή την τηλεφόρτωση και η ορατή ή μη ορατή σήμανση. Τυχόν παραβίαση επισύρει αστικές και ποινικές διαδικασίες.

Οι μεταφράσεις κειμένων ή εγγράφων σε γλώσσες εκτός των επισήμων γλωσσικών εκδόσεων που αναρτώνται στον ιστότοπο επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευδιάκριτη αναφορά στην πηγή, ακολουθούμενη από ενδεδειγμένη δήλωση αποποίησης ευθύνης, αμφότερες μεταφρασμένες στην ίδια γλώσσα:

'Μετάφραση από την πρωτότυπη έκδοση [προσδιορισμός της γλώσσας] που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ακόλουθο ιστότοπο [υπόδειξη της διεύθυνσης URL]: '© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/η] - Πηγή: Επιτροπή των Περιφερειών' ή '© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/η] – ΕτΠ', ο/η [Όνομα του κατόχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της μετάφρασης] αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της μετάφρασης προς την [προσδιορισμός της γλώσσας της μετάφρασης]'

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα των κατόχων δικαιωμάτων ή τους όρους χρήσης επιμέρους περιεχομένου, μπορεί να υποβληθεί σχετική ερώτηση στον διαχειριστή του ιστοτόπου (webmaster).

Παρά τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας, είναι πιθανό η ΕτΠ να μην κατόρθωσε να εξακριβώσει την ταυτότητα κάποιων συντακτών ή κατόχων δικαιωμάτων ορισμένων εγγράφων που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο. Αν είστε κάτοχος σχετικών δικαιωμάτων, ή γνωρίζετε την ταυτότητα κάποιου κατόχου σχετικών δικαιωμάτων, ή αν υπάρχει σφάλμα εκ μέρους μας, παρακαλείστε θερμά να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του ιστοτόπου (webmaster).

Χρήση λογοτύπων της ΕτΠ

Τα λογότυπα της ΕτΠ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την πρότερη συγκατάθεση της ΕτΠ.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η ΕτΠ αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η πολιτική σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Παρότι μπορείτε να περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την προσφορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Eν προκειμένω:

Η ΕτΠ δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες παρά μόνο στο μέτρο που αυτές είναι αναγκαίες για έναν συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για κάθε επιγραμμική υπηρεσία. Οι πληροφορίες αυτές δεν επαναχρησιμοποιούνται για σκοπούς ασύμβατους με τον αρχικό σκοπό.

Η ΕτΠ δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών και αποκλειστικά στις αναφερόμενες κατηγορίες παραληπτών. Η ΕτΠ δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Η ΕτΠ δεσμεύεται, επιπλέον, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων αυτών από εσφαλμένη χρήση εκ μέρους τρίτων.

Τα δεδομένα δεν μπορούν να διατηρούνται από την ΕτΠ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν, ωστόσο, να φυλάσσονται επί μακρότερον από την ΕτΠ για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη κάθε άλλης διάταξης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Κάθε ενδιαφερόμενος (υποκείμενο δεδομένων) έχει δικαίωμα ανάγνωσης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων. Τα υποκείμενα δεδομένων δύνανται επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν το κλείδωμα των δεδομένων τους, καθώς και τη διαγραφή δεδομένων την επεξεργασία των οποίων θεωρούν παράνομη. Τέλος, έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους, για επιτακτικούς λόγους.

Ειδικές δηλώσεις απορρήτου διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας (π.χ. βιντεοπαρακολούθηση, σύστημα διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, μαγνητοφωνήσεις κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων και εκδηλώσεων κλπ.).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να λάβετε τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που διασφαλίζει, εντός κάθε οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι λειτουργίες της επεξεργασία των δεδομένων δεν έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκείμενων δεδομένων, προκειμένου να ζητήσετε τη γνώμη του σχετικά με τις λειτουργίες επεξεργασίας που σας αφορούν ή έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς.

Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων .

Ο ιστότοπος της ΕτΠ προσφέρει ενίοτε συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους. Δεδομένου ότι η ΕτΠ δεν ασκεί έλεγχο επί των ιστοτόπων αυτών, σας συνιστούμε να ελέγχετε και τις δικές τους πολιτικές σε θέματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Σχετικές πληροφορίες
Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών