Netværket af regionale knudepunkter  

Banner

De lokale og regionale myndigheder fører an i gennemførelsen af EU's politikker. RegHub er en platform, der har til formål at inddrage vigtige lokale og regionale aktører gennem effektive høringer med henblik på at indsamle deres erfaringer med gennemførelsen af EU's politikker. EU-institutionerne vil således takket være deres uvurderlige input kunne udforme mere effektive politikker og i sidste ende bringe EU tættere på borgerne.


Hvad er netværket af regionale knudepunkter, også kendt som #RegHub?

Hvad er vores målsætning?

Helt konkret sigter vi mod at

 • skabe et større fokus på forbedring af den eksisterende EU-lovgivning og dens gennemførelse på lokalt og regionalt plan
 • give teknisk feedback om gennemførelsen af EU-lovgivningen på lokalt og regionalt plan
 • sikre en bedre inddragelse af de lokale og regionale aktører på et tidligt tidspunkt i EU's lovgivningsproces
 • fremme forenkling og interregional læring i gennemførelsen og videreudviklingen af EU's lovgivning

Hvad er et regionalt knudepunkt helt konkret?

I lighed med et lufthavnsknudepunkt, som mange tjenester opererer fra, og som forbinder rejser, fungerer et regionalt knudepunkt som et kontaktpunkt, der er i stand til at kontakte, involvere, etablere partnerskaber mellem og bevare en tæt kontakt med forskellige interessenter, der er involveret i gennemførelsen af EU's politikker.

Kontaktpunktet vil være placeret i en forvaltning under det nationale niveau og fungere som mellemled mellem Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og de lokale og regionale myndigheder, og det vil give rettidig feedback om EU's lovgivningsmæssige effektivitet. Det forventes efterhånden at udvikle sig til et informationssted for alle spørgsmål vedrørende EU's dagsorden for bedre regulering.

Et regionalt knudepunkt kan i bredere forstand defineres som enhver territorial myndighed under medlemsstatsniveau, der gennemfører EU's politikker. Det kan derfor omfatte fællesskaber, departementer, delstater, provinser, distrikter, storbyområder, større byer eller grupper af mindre byer, større kommuner eller grupper af mindre kommuner og grænseoverskridende områder som f.eks. EGTS'er og euroregioner.

Hvem udgør knudepunkterne?

Udvælgelsen af knudepunkterne blev baseret på tre kriterier: geografisk balance, politisk og administrativt engagement samt erfaring med gennemførelse af EU-politikker. På grund af et forbavsende stort antal ansøgninger af høj kvalitet besluttede RU at udvide antallet af medlemmer, og projektet omfatter nu 36 knudepunkter i pilotfasen (2019-2020). På langt sigt er formålet med dette pilotprojekt at bane vejen for et bredere net, som vil være operationelt fra og med 2021, og åbne op for alle EU's regioner, der er villige til at deltage, og som dækker alle politikområder, hvor lokal og regional feedback er relevant.

Medlemmer af RegHub

Med vores nye interaktive kort kan du få et hurtigt overblik over alle de regioner, der deltager i RegHub-netværket. Du kan også finde kontaktoplysninger på alle vores regionale knudepunkter. Vælg "Details and Region members" for at få en oversigt over de RU-medlemmer, som repræsenterer de deltagende regioner.

map
 

Hvordan fungerer det i praksis?

   Tretrinsraketten   

Tretrinsraketten

 1. RU vil invitere de regionale knudepunkter til en workshop i Bruxelles for at evaluere den seneste høring og rapporten om den tekniske gennemførelse, følge op på netværkets interinstitutionelle gennemslagskraft, udveksle bedste praksis eller drøfte udfordringer og afdække det næste politiske område, der skal sendes til høring.


 2. For hvert af de udvalgte EU-politikområder udarbejder sekretariatet et spørgeskema til de regionale knudepunkter med de væsentlige spørgsmål, som EU's institutioner og RU finder nødvendige at få besvaret i processen. De regionale knudepunkter vil til gengæld give en omfattende besvarelse af spørgeskemaet efter at have kontaktet og interviewet de vigtigste aktører og instanser, der er involveret i gennemførelsen af EU's politik på det lokale/regionale niveau. .

 3. Resultaterne af spørgeskemaet samles af netværkssekretariatet i en teknisk gennemførelsesrapport, som stilles til rådighed for det RU-underudvalg, der er ansvarligt for politikområdet samt for de øvrige EU-institutioner. Rapporten bliver desuden offentliggjort på en RU-webside til formålet. I pilotfasen vil netværket afholde ca. tre workshopper og høringer om året for at teste sin arbejdsmetode og feedbackmekanisme.

Hvordan startede det?

 1. Første næstformand i Kommissionen, Frans Timmermans, ledede taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt", som mødtes en gang om måneden fra januar til juli 2018 for at "udarbejde anbefalinger til, hvordan nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet kan anvendes bedre" og "kortlægge politikområder, hvor arbejdet helt eller delvist kan tilbageføres til EU-landene". Tre politikere fra RU, Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Michael Schneider (DE/EPP) og François Decoster (FR/ALDE), blev udpeget til medlemmer af taskforcen for at "finde bedre metoder til at inddrage de regionale og lokale myndigheder i EU's politiske beslutnings- og gennemførelsesproces".

 2. Efter udgivelsen af taskforcens rapport gennemførte RU et konkret opfølgningstiltag, som blev hentet fra anbefalingerne i taskforcen om nærhedsprincippet: Netværket af regionale knudepunkter (RegHub).

  "Det Europæiske Regionsudvalg bør gennemføre et nyt pilotnetværk af regionale knudepunkter med henblik på at støtte gennemgange af politikgennemførelsen."
       
 3. Inden for RU vil RegHub fungere som en supplerende platform for netværket til overvågning af nærhedsprincippet. Platformen vil styrke RU's og de subnationale myndigheders rolle i gennemførelsen og evalueringen af EU's politikudformning.

 4. Den 14. november 2018 mødtes RU's formand, Karl-Heinz Lambertz, med EU regionernes repræsentationer i Bruxelles for at fremlægge det nye projekt: netværket af regionale knudepunkter (#RegHub) og drøfte udvælgelsesproceduren for de deltagende regioner i pilotfasen (2019-2020). Der blev indledt en indkaldelse af ansøgninger til pilotfasen fra den 19. oktober 2018 til den 30. november 2018. RU er stolt over at have modtaget 53 ansøgninger fra mere end 88 regioner i EU, hvilket beviser, at de lokale og regionale myndigheder ønsker at bidrage til EU's beslutningsproces.

RegHub bliver en del af den nye Fit for Future- platform​

Den 11. maj besluttede Kommissionen at styrke Det Europæiske Regionsudvalgs rolle i den nye Fit for Future- platform (en del af REFIT-programmet) og gøre RegHub til en officiel del af det.

Fit for Future-platformen er en ekspertgruppe på højt plan, som skal hjælpe Kommissionen med at forenkle den eksisterende EU-lovgivning, mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder og sikre, at EU-lovgivningen forbliver fremtidssikret.

Det er et vigtigt skridt fremad for RegHub og en vigtig institutionel anerkendelse af dets resultater i pilotfasen.

Denne anerkendelse af RegHubs relevans ville ikke have været mulig uden de interessenter, der indtil videre har deltaget i vores høringer. Tak for den flotte indsats! 

 
 

Kontaktperson:
Rainer Steffens
Det Europæiske Regionsudvalg
Tlf.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Yderligere information
Links