Interregionale grupper  

Interregionale grupper blev indført i februar 2007 som platforme for udveksling af synspunkter og udtænkning af nye ideer mellem lokale og regionale myndigheder i medlemsstaterne og i tredjelande.

Grupperne skal omfatte:

 • mindst 10 ordinære medlemmer af RU
 • herunder mindst fire nationale delegationer eller
 • en gruppe af regioner, der repræsenterer et grænseoverskridende samarbejde.

Der er oprettet følgende interregionale grupper:


Indhold

​Den in​​​​​terreg​ionale gruppe "Adriaterhavet-Det Joniske Hav"

​Oprettet i januar 2013, suspenderet i januar 2020 og genaktiveret i maj 2023 

Mål:

 • at støtte EUSAIR-strategien i forbindelse med revisionen af handlingsplanen og dens gennemførelse
 • at styrke samarbejdet med andre makroregioner i EU om spørgsmål af fælles interesse (turisme, transport osv.)
 • at fremme borgernes engagement i den adriatisk-joniske makroregion
 • at fremme samarbejdet om initiativer på lokalt/regionalt plan i den adriatisk-joniske makroregion
 • at styrke samarbejdet med EU-institutionerne om en effektiv gennemførelse af EU's politikker og værdier i området.

Formand: Andrea Putzu (IT/ECR)

Kontakt:

Sekretariatet for den interregionale gruppe

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu

Østersøområdet

Oprettet i februar 2008
Opgaver:
 • At gøre Østersøområdet til den førende innovative og menneskecentrerede makroregion inden 2030;
 • At gøre Østersø-makroregionen til den mest bæredygtige frontløber i Europa;
 • At gøre Østersøen til det første plastfrie hav i verden.
Formand: Sari Rautio (FI/EPP)

Denne interregionale gruppe er tilknyttet en Makroregional strategi. En sådan etablerer en ramme, der er godkendt af Det Europæiske Råd, med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed i et specifikt geografisk område (også: makroregioner).


Kontaktperson:

Sekretariatet for den interregionale gruppe

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

B​rexit

Opgaver:

 • Bidrage til den løbende debat i RU med henblik på at få et overblik over konsekvenserne af brexit for de lokale og regionale myndigheder;

 • Udveksle idéer til, hvilke løsninger der kan iværksættes for at understøtte de mest berørte lokale og regionale myndigheder;

 • Identificere, hvilke fælles projekter de lokale og regionale myndigheder kunne udvikle efter brexit;

 • Give EU's juridiske forhandlere territoriale input og videreformidle de lokale og regionale myndigheders synspunkter til EU-institutionerne.


Formand: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)
 
Kontaktperson:

Se​kretariatet for den interregionale gruppe :

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karpaterne

Oprettet i februa r 2016

Opgaver:

  • At fremme Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse – En makroregional EU‑strategi for Karpaterregionen

  • At fremme, etablere og udvikle partnerskaber mellem lokale og regionale myndigheder for at sikre en større integration af lokalsamfund i Karpaterne og påvise fælles mål og aktiviteter

  • At tilskynde regeringerne i landene i Karpaterregionen til at tage initiativ til udviklingen af en makroregional strategi for Karpaterregionen ved at fremsende en formel ansøgning til Det Europæiske Råd

  • At tilrettelægge debatter, foranstaltninger og projekter med repræsentanter for de lokale myndigheder i de to ikke-EU-lande i Karpaterbuen (Serbien og Ukraine) med henblik på at inkludere dem i en fremtidig "makroregional strategi for Karpaterregionen", idet deres samarbejde er nært forbundet med EU's udviklings- og sikkerhedsmålsætninger

  • At støtte dialogen med interessenter i Donaustrategien for at udvikle foranstaltninger, der supplerer hinanden, inden for rammerne af Donaustrategien og den makroregionale strategi for Karpaterregionen

  • At etablere en koordineringsmekanisme mellem RU-medlemmer fra Karpaterregionen med henblik på at sikre, at der i RU's kompetente organer er en ensartet tilgang til fælles problemstillinger i tilknytning til EU's politikker

  • At træffe foranstaltninger til at sikre EU's tiltræden af Karpaterkonventionen som part heri
   At intensivere lobbyvirksomheden for Karpaterregionen på EU-niveau for at tilskynde til et politisk engagement og gøre den makroregionale strategi til en prioritet


Formand: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontaktperson:

Sekret​ariatet for den interregionale gruppe

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Grænseoverskridende samarbejde

Oprettet i juli 2015

Opgaver:

  • At udveksle synspunkter og erfaringer: Gruppen vil fungere som en platform for udveksling af synspunkter, erfaringer og god praksis i forbindelse med fremme af grænseoverskridende samarbejde mellem medlemmer af RU, der repræsenterer grænseregioner (evaluering af gennemførelsen af programmer for grænseoverskridende samarbejde, fastlæggelse af de vigtigste udfordringer osv.)

  • At påvirke: I lyset af ovennævnte videnpulje vil gruppen analysere RU's udtalelser og finde frem til de udtalelser, der har relevans for grænseoverskridende samarbejde, og sikre, at grænseoverskridende løsninger medtages. Med henblik herpå vil den arbejde tæt sammen med ordførerne og også fremsætte potentielle ændringsforslag i overensstemmelse med grænseregionernes behov. Den vil også bidrage til drøftelserne om samhørighedspolitikkens rolle for at sikre, at det grænseoverskridende samarbejde fortsat udgør en integrerende og vigtig del af denne

  • At tage initiativ: Gruppen vil finde frem til grænseoverskridende emner, der skal tages op på EU-plan. Den vil fremsætte forslag til arrangementer tilrettelagt af EGTS platformen, AEBR, Open Days og i sidste ende dens egne konferencer eller seminarer

  • At fremme dialog: Gruppen vil fungere som en kommunikationsplatform, der vil fremme dialogen med Kommissionen (navnlig GD Regio), arbejdsgrupper i Europa-Parlamentet, europæiske sammenslutninger og andre interessenter (f.eks. AEBR og MOT).

Formand: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kontaktperson:
Sekretariatet for den interregionale gruppe

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu​​

Bilindustriens fremtid

Oprettet i 2009

Opgaver:

 • At udveksle erfaringer mellem territorier om forskellige spørgsmål, der berører bilsektoren og den fremtidige mobilitet (f.eks. automatiseret kørsel, bæredygtige brændstoffer til transport, færdigheder, erhvervspolitik, infrastruktur, udvikling af regioner med en bilindustri eller forsyningsindustri)

 • At tage kontakt til og udveksle synspunkter og bedste praksis med EU‑institutionerne og andre interessenter

 • ​At skabe kontakt mellem bilindustrien og mobilitetsklynger, regioner og byer.

 

Forman​d: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Næstformand: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kontaktperson:

​​Sekretariatet for den interregionale gruppe​

​Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de


​Sundhed ​

Oprettet i november 2010

Opgaver:

  • At fremme forståelsen af, hvordan alle sektorer indvirker på borgernes og lokalsamfundenes sundhed, og at der derfor er behov for en strategi på flere niveauer for at forbedre og sikre fortsat sundhed og trivsel i hele Europa

  • At udveksle idéer og viden om, hvilke investeringer der bør foretages for at understøtte robuste sundhedssystemer og forbedre sundheden i samfundet. I den forbindelse bør især de lokale og regionale myndigheders rolle og anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde fremhæves

  • At udveksle erfaringer om de aktuelle udfordringer i relation til gennemførelsen af reformer af sundhedssystemerne i en tid med begrænsede ressourcer og voksende behov

  • At skabe mulighed for drøftelser om lokale politiske initiativer rettet mod at skabe sammenhængende og bæredygtige lokalsamfund, som fremmer og skaber grundlaget for sunde vaner

  •  At vie sårbare grupper i samfundet særlig opmærksomhed, herunder især personer med handicap, og sidestille mental sundhed med fysisk sundhed ved i alle aspekter af gruppens arbejde at anlægge et lighedssyn på sundhed

  • At orientere RU's medlemmer om den seneste forskning og innovative praksis i relation til håndtering af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme og multimorbiditet i en aldrende befolkning

Forman​d: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontaktperson:

​​Sekretariatet for den interregionale gruppe​

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net


Øregioner​

Oprettet i april 2015, suspenderet i maj 2017 og genaktiveret i december 2018
Opgaver:​​

 • At udarbejde og godkende en hvidbog om tredje afsnit i artikel 174 i den konsoliderede lov om øer

 • At styrke den territoriale dimension ved at sikre lige udviklingsmuligheder for øer

 • At gøre øområders økarakter og manglende territorial kontinuitet til en central del af den europæiske transportpolitik

 • At give EU en investeringspolitik, som omfatter særlige foranstaltninger og instrumenter rettet mod øers regeringer

 • At ændre de eksisterende regler for regional statsstøtte med henblik på at harmonisere reglerne om europæiske øområder

 • At udvikle foranstaltninger, som skal kompensere for øområders særlige sårbarhed over for klimaændringer

 • At fremme øers omstilling til en cirkulær økonomi

 • At forbedre konkurrenceevnen blandt iværksættere på øer

 • At styrke de europæiske værktøjer til territorial analyse ved at skabe en statistisk økategori

​At oprette særlige organer med ansvar for problemstillinger, der er relevante for øer i en europæisk sammenhæng.


Forman​d: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontaktperson:

​​​Sekretariatet for den interregionale gruppe​

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it​​

Del:
 
Back to top