Udtalelser  

Kommissionen hører Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i den tidligste fase i den europæiske lovgivningsproces på politikområder, der direkte berører de lokale og regionale myndigheder. RU kan også proaktivt vedtage en holdning om et særligt emne i form af en initiativudtalelse.

En demokratisk proces i tre faser: drøftelse, udarbejdelse og afstemning

  • RU's formand tildeler en sag til det relevante interne underudvalg. 
  • Et af RU's medlemmer udnævnes til ordfører. Ordføreren udarbejder et forslag til udtalelse og fremlægger det for det pågældende underudvalgs medlemmer til drøftelse, ændring og vedtagelse.
  • Forslaget til udtalelse fremlægges og drøftes på den næste plenarforsamling.
  • Når udtalelsen er vedtaget på plenarmødet af RU's medlemmer, sendes den til alle EU's institutioner.

Søg efter udtalelser

Effekten af RU's arbejde på EU's lovgivning

Hensigten med RU's politiske arbejde er at øge de europæiske regionale og lokale myndigheders indflydelse.

Effekten af mange udtalelser kan først måles i de år, der følger efter deres vedtagelse, når lovgivningsprocessen er tilstrækkeligt fremskreden.

Det udarbejdes løbende effektrapporter på grundlag af følgende input:

  • Kommissionens rapporter om dens opfølgning på RU's udtalelser
  • RU's effektevalueringspapirer, som sammenfatter udtalelsernes politiske følgevirkninger for tekster fra Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet
  • RU's pressekontors monitorering af udtalelsernes medieeffekt
  • Et årligt gennemsnit på 150 udtalelsesrelaterede arrangementer organiseret af RU bidrager til at styrke effekten af RU's udtalelser og resolutioner i EU's beslutningsproces.


 

Share:
Yderligere information