Interregionale grupper  

Interregionale grupper blev indført i februar 2007 som platforme for udveksling af synspunkter og udtænkning af nye ideer mellem lokale og regionale myndigheder i medlemsstaterne og i tredjelande.

Grupperne skal omfatte:

 • mindst 10 ordinære medlemmer af RU
 • herunder mindst fire nationale delegationer eller
 • en gruppe af regioner, der repræsenterer et grænseoverskridende samarbejde.

Der er oprettet følgende interregionale grupper:

Østersøområdet

 • Oprettet i februar 2008
 • Opgaver:
  • At gøre Østersøområdet til den førende innovative og menneskecentrerede makroregion inden 2030;
  • At gøre Østersø-makroregionen til den mest bæredygtige frontløber i Europa;
  • At gøre Østersøen til det første plastfrie hav i verden.

 • Formand: Sari Rautio (FI/EPP)
   ​
Denne interregionale gruppe er tilknyttet en Makroregional strategi. En sådan etablerer en ramme, der er godkendt af Det Europæiske Råd, med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed i et specifikt geografisk område (også: makroregioner).


 

Kontaktperson:

Sekretariatet for den interregionale gruppe
Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi


Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
​anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi


Brexit

 • Opgaver:
  • Bidrage til den løbende debat i RU med henblik på at få et overblik over konsekvenserne af brexit for de lokale og regionale myndigheder;
  • Udveksle idéer til, hvilke løsninger der kan iværksættes for at understøtte de mest berørte lokale og regionale myndigheder;
  • Identificere, hvilke fælles projekter de lokale og regionale myndigheder kunne udvikle efter brexit;
  • Give EU's juridiske forhandlere territoriale input og videreformidle de lokale og regionale myndigheders synspunkter til EU-institutionerne.

 • Formand: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

   
  Kontaktperson:

Sekretariatet for den interregionale gruppe :
Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle@hautsdefrance.fr

Karpaterne

 • Oprettet i februa​r 2016
 • Opgaver:
  • At fremme Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse – En makroregional EU‑strategi for Karpaterregionen
  • At fremme, etablere og udvikle partnerskaber mellem lokale og regionale myndigheder for at sikre en større integration af lokalsamfund i Karpaterne og påvise fælles mål og aktiviteter
  • At tilskynde regeringerne i landene i Karpaterregionen til at tage initiativ til udviklingen af en makroregional strategi for Karpaterregionen ved at fremsende en formel ansøgning til Det Europæiske Råd
  • At tilrettelægge debatter, foranstaltninger og projekter med repræsentanter for de lokale myndigheder i de to ikke-EU-lande i Karpaterbuen (Serbien og Ukraine) med henblik på at inkludere dem i en fremtidig "makroregional strategi for Karpaterregionen", idet deres samarbejde er nært forbundet med EU's udviklings- og sikkerhedsmålsætninger
  • At støtte dialogen med interessenter i Donaustrategien for at udvikle foranstaltninger, der supplerer hinanden, inden for rammerne af Donaustrategien og den makroregionale strategi for Karpaterregionen
  • At etablere en koordineringsmekanisme mellem RU-medlemmer fra Karpaterregionen med henblik på at sikre, at der i RU's kompetente organer er en ensartet tilgang til fælles problemstillinger i tilknytning til EU's politikker
  • At træffe foranstaltninger til at sikre EU's tiltræden af Karpaterkonventionen som part heri
   At intensivere lobbyvirksomheden for Karpaterregionen på EU-niveau for at tilskynde til et politisk engagement og gøre den makroregionale strategi til en prioritet


 • Formand: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)


  Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe
  Justyna Rog
  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
  Avenue de Tervuren 48
  1040 Bruxelles
  Tel.:  +32479041359
  bruksela@podkarpackie.pl

Grænseoverskridende samarbejde

 • Oprettet i juli 2015
 • Opgaver:
  • At udveksle synspunkter og erfaringer: Gruppen vil fungere som en platform for udveksling af synspunkter, erfaringer og god praksis i forbindelse med fremme af grænseoverskridende samarbejde mellem medlemmer af RU, der repræsenterer grænseregioner (evaluering af gennemførelsen af programmer for grænseoverskridende samarbejde, fastlæggelse af de vigtigste udfordringer osv.)
  • At påvirke: I lyset af ovennævnte videnpulje vil gruppen analysere RU's udtalelser og finde frem til de udtalelser, der har relevans for grænseoverskridende samarbejde, og sikre, at grænseoverskridende løsninger medtages. Med henblik herpå vil den arbejde tæt sammen med ordførerne og også fremsætte potentielle ændringsforslag i overensstemmelse med grænseregionernes behov. Den vil også bidrage til drøftelserne om samhørighedspolitikkens rolle for at sikre, at det grænseoverskridende samarbejde fortsat udgør en integrerende og vigtig del af denne
  • At tage initiativ: Gruppen vil finde frem til grænseoverskridende emner, der skal tages op på EU-plan. Den vil fremsætte forslag til arrangementer tilrettelagt af EGTS platformen, AEBR, Open Days og i sidste ende dens egne konferencer eller seminarer
  • At fremme dialog: Gruppen vil fungere som en kommunikationsplatform, der vil fremme dialogen med Kommissionen (navnlig GD Regio), arbejdsgrupper i Europa-Parlamentet, europæiske sammenslutninger og andre interessenter (f.eks. AEBR og MOT).

 • Forman​d: Pavel Branda, (CZ/ECR)


  Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe
  Marek Polach
  Delegation of Prague to the EU
  Avenue Palmerston 16
  1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 230 15 84
  Marek.Polach@praha.eu

Bilindustriens fremtid

 • Oprettet i 2009
 • Opgaver:
  • At udveksle erfaringer mellem territorier om forskellige spørgsmål, der berører bilsektoren og den fremtidige mobilitet (f.eks. automatiseret kørsel, bæredygtige brændstoffer til transport, færdigheder, erhvervspolitik, infrastruktur, udvikling af regioner med en bilindustri eller forsyningsindustri)
  • At tage kontakt til og udveksle synspunkter og bedste praksis med EU‑institutionerne og andre interessenter
  • At skabe kontakt mellem bilindustrien og mobilitetsklynger, regioner og byer.

    
 • Forman​d: Christopher Drexler (AT/EPP)
 • Næstformand: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


  Kontaktperson:
  Sekretariatet for den interregionale gruppe
  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at
  www.europa.steiermark.at/automotive

Sundhed

 • Oprettet i november 2010
 • Opgaver:
  • At fremme forståelsen af, hvordan alle sektorer indvirker på borgernes og lokalsamfundenes sundhed, og at der derfor er behov for en strategi på flere niveauer for at forbedre og sikre fortsat sundhed og trivsel i hele Europa
  • At udveksle idéer og viden om, hvilke investeringer der bør foretages for at understøtte robuste sundhedssystemer og forbedre sundheden i samfundet. I den forbindelse bør især de lokale og regionale myndigheders rolle og anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde fremhæves
  • At udveksle erfaringer om de aktuelle udfordringer i relation til gennemførelsen af reformer af sundhedssystemerne i en tid med begrænsede ressourcer og voksende behov
  • At skabe mulighed for drøftelser om lokale politiske initiativer rettet mod at skabe sammenhængende og bæredygtige lokalsamfund, som fremmer og skaber grundlaget for sunde vaner
  •  At vie sårbare grupper i samfundet særlig opmærksomhed, herunder især personer med handicap, og sidestille mental sundhed med fysisk sundhed ved i alle aspekter af gruppens arbejde at anlægge et lighedssyn på sundhed
  • At orientere RU's medlemmer om den seneste forskning og innovative praksis i relation til håndtering af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme og multimorbiditet i en aldrende befolkning

 • Forman​d: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


  Kontaktperson:


  Sekretariatet for den interregionale gruppe
  Valentina Polylas
  European Regional and Local Health Authorities
  Rond-point Robert Schuman, 11
  1040 Etterbeek
  Bruxelles (Belgium)
  secretariat@euregha.net


Øregioner

 • Oprettet i april 2015, suspenderet i maj 2017 og genaktiveret i december 2018
 • Opgaver:​​
  • At udarbejde og godkende en hvidbog om tredje afsnit i artikel 174 i den konsoliderede lov om øer
  • At styrke den territoriale dimension ved at sikre lige udviklingsmuligheder for øer
  • At gøre øområders økarakter og manglende territorial kontinuitet til en central del af den europæiske transportpolitik
  • At give EU en investeringspolitik, som omfatter særlige foranstaltninger og instrumenter rettet mod øers regeringer
  • At ændre de eksisterende regler for regional statsstøtte med henblik på at harmonisere reglerne om europæiske øområder
  • At udvikle foranstaltninger, som skal kompensere for øområders særlige sårbarhed over for klimaændringer
  • At fremme øers omstilling til en cirkulær økonomi
  • At forbedre konkurrenceevnen blandt iværksættere på øer
  • At styrke de europæiske værktøjer til territorial analyse ved at skabe en statistisk økategori
  • ​At oprette særlige organer med ansvar for problemstillinger, der er relevante for øer i en europæisk sammenhæng.

    
 • Forman​d: Gaetano Armao (IT/EPP)


  Kontaktperson:
  Sekretariatet for den interregionale gruppe
  Leonardo di Giovanna
  Brussels office of the region of Sicily
  Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
  Tel: +32 26392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Share: