Det regionale og lokale barometer 

I EU's 27 medlemsstater findes der over én million folkevalgte politikere på subnationalt niveau. Disse lokale politikere repræsenterer en bred vifte af valgkredse på forskellige forvaltningsniveauer, herunder delstater, regioner, provinser, amter, distrikter og kommuner. Eurobarometer Flash-undersøgelsen er en vigtig platform, hvor lokale politikere i EU kan udveksle synspunkter om Europas udfordringer og prioriteter.

Svarene på undersøgelsen afslører, hvad lokale politikere vil prioritere på EU-plan, hvor bevidste de er om EU-initiativer og mulighederne for at opnå EU-finansiering, hvordan de forestiller sig, at Europa vil se ud i fremtiden, og hvordan de har reageret på den nødsituation, der er opstået i kølvandet på krigen i Ukraine. 

Indhold

Hovedkonklusioner 

 • 76 % af de lokale politikere svarede, at deres lokale og regionale myndigheder modtager flygtninge fra Ukraine, og mindst halvdelen angav, at deres regionale eller lokale myndigheder sender materiel bistand til Ukraine
 • To ud af fire respondenter angav, at den mest effektive måde at genopbygge Ukraine på er at inddrage EU's regioner i genopbygningsplanen.
 • 88 % af de adspurgte lokale politikere var helt eller delvis enige om, at "samhørighed" bør være blandt Den Europæiske Unions centrale værdier. Dette tal varierede fra 68 % i Finland til 100 % i Portugal.
 • Adspurgt om samhørighedspolitikkens merværdi sammenlignet med andre (nationale eller regionale) finansieringskilder angav mere end seks ud af ti respondenter, at samhørighedsfondene blev brugt til at støtte specifikke typer projekter (62 %). Næsten en ud af tre lokalpolitikere angav, at samhørighedsmidlerne blev brugt til at indarbejde EU's politikker i regionale strategier (31 %), mens omkring en ud af fem angav, at de bruges til at støtte partnerskaber mellem aktører på alle forvaltningsniveauer (20 %) og sikre stabilitet i finansieringen på lang sigt (16 %).
 • Når det gælder de lokale politikeres kendskab til, hvorvidt deres by eller region har modtaget EU-finansiering (under samhørighedspolitikken eller NextGenerationEU) i de seneste to år, svarede 35 %, at de har kendskab til, at de har modtaget EU-finansiering.
 • En ud af ti respondenter angav, at de enten var fuldt ud involveret (1 %) eller delvis involveret (9 %) i udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner.
 • 51 % af respondenterne angav, at det vigtigste mål for EU-finansiering bør være at støtte den grønne omstilling af økonomien.
 • 77 % af respondenterne angav, at de sociale og økonomiske konsekvenser af krigen kræver en tilpasning af EU's politikker og finansiering.
 • 89 % af respondenterne var enige i, at regioner og byer bør have større indflydelse på Den Europæiske Unions fremtid.
 • Mere end seks ud af ti respondenter (65 %) angav, at den mest effektive måde at inddrage regioner og byer i debatten om Europas fremtid på er at sikre en løbende debat om emnet på regionalt og lokalt plan.

Undersøgelsen blandt EU's lokale politikere om Europas fremtid blev gennemført af IPSOS.Mellem den 25. juli og den 11. september 2022 blev der gennemført 2698 interviews med lokale og regionale politikere i EU.De supplerer konklusionerne i den årlige EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand, som Det Europæiske Regionsudvalg har offentliggjort.

Dokumenter

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Del:
 
Back to top