Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavs-Forsamling (ARLEM)  

Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM) er en forsamling af lokale og regionale repræsentanter fra EU og Unionens partnerlande i Middelhavsområdet.

Den blev oprettet i 2010 af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i samarbejde med territoriale sammenslutninger, der er aktive på dette område og giver folkevalgte repræsentanter for de tre sider af Middelhavet mulighed for at:

 • repræsentere deres lokale og regionale myndigheder på politisk plan, herunder over for EU og Middelhavsunionen
 • opretholde den politiske dialog og
 • fremme det interregionale samarbejde

Hvilke lande deltager?

Egypten, Tyrkiet, Algeriet, Marokko, Syrien (medlemskabet er sat i bero for øjeblikket), Tunesien, Albanien, Bosnien og Hercegovina, Israel, Jordan, Libanon, Mauretanien, Palæstina, Monaco og Montenegro. Desuden deltager Libyen som observatør.

Hvad er formålet med ARLEM?

 ARLEM har til formål at:

 • give Middelhavsunionen en territorial dimension
 • fremme lokalt demokrati, flerniveaustyring og decentraliseret samarbejde i hele Middelhavsområdet
 • fremme en Nord-Syd- og Syd-Syd-dialog mellem lokale og regionale myndigheder
 • fremme udveksling af bedste praksis, viden og teknisk erfaring på de områder, som de lokale og regionale myndigheder har ansvaret for

fremme regional integration og samhørighed

Hvordan fungerer ARLEM?

På det politiske plan udgør ARLEM et forum for løbende politisk dialog. Forsamlingen bidrager til RU's rådgivende arbejde gennem tematiske rapporter. ARLEM repræsenterer også det lokale og regionale niveau på Middelhavsunionens topmøder.

I sit arbejde skaber ARLEM synergier med sine partnere, herunder Middelhavsunionen (hensigtserklæring underskrevet i 2013), de europæiske sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, som er repræsenteret i ARLEM, Europarådets Kongres af Lokale og Regionale Myndigheder (observatørstatus), Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen (observatørstatus), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (hensigtserklæring underskrevet i 2013) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (observatørstatus).

Forsamlingen samler ARLEM's medlemmer på sin årlige plenarforsamling, hvor de tematiske rapporter vedtages, og til udvalgs- og præsidiemøder. Derudover kan der tilrettelægges specifikke workshopper eller konferencer, og specifikke emner kan behandles mere indgående i undersøgelser.  

Hvordan er ARLEM sammensat?

ARLEM består af 80 medlemmer og 2 observatører fra EU og dets partnerlande i Middelhavsområdet. Medlemmerne er repræsentanter for regioner og lokale organer og har et mandat fra en regional eller lokal myndighed.

ARLEM har et fælles formandskab, der repræsenterer såvel partnerlandene i Middelhavsområdet som EU på ligeværdig basis. Medformanden fra Middelhavspartnernes gruppe bekræftes ved konsensus af denne gruppe for en periode på to og et halvt år. Medformanden fra EU er RU's formand. De nuværende medformænd er Apostolos Tzitzikostas, RU-formand, og Musa Hadid, borgmester i Ramallah, Palæstina.

ARLEM's præsidium fastlægger forsamlingens strategi og aktiviteter.

I Udvalget for Bæredygtig Territorial Udvikling udarbejder ARLEM's ordførere tematiske rapporter om emner, der vedrører følgende områder:

 • decentralisering
 • bymæssig og territorial udvikling
 • kulturelt samarbejde
 • informationssamfundet
 • migration og integration
 • små og mellemstore virksomheder
 • handel
 • bæredygtig udvikling
 • vandforvaltning
 • affaldshåndtering
 • energi, navnlig solenergi
 • transport
 • landbrug og turisme
 • osv.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: