Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU skal støtte alle regioner, byer og landsbyer i deres bestræbelser på at opnå transport uden emissioner inden 2050  

EU's indsats for at fremme alternative kulstoffattige brændstoffer er afgørende i kapløbet mod klimaforandringerne, men omstillingen skal være retfærdig

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har advaret om, at støtten fra EU's lokale og regionale ledere til den grønne pagt risikerer at svækkes, hvis vigtige sektorer i den lokale økonomi lades i stikken i forbindelse med omstillingen til en mere bæredygtig fremtid. I deres plenardebat om transportområdets fremtid og i udvalgets udtalelse om en skærpelse af CO 2 -emissionsstandarderne for biler og varevogne og udrulning af infrastruktur for alternative brændstoffer i EU's byer og regioner fremhævede RU's medlemmer navnlig behovet for at behandle byområder og landdistrikter lige.

Under plenardebatten med EU's kommissær for transport, Adina Vălean , understregede de lokale og regionale ledere, at det er vigtigt at støtte alle regioner og byer i at levere mere bæredygtig transport. Dette er nemlig et centralt element, hvis EU skal nå sit juridisk bindende 2050-mål om klimaneutralitet. Debatten fokuserede på, hvordan transport kan gøres mere bæredygtig i lyset af målet i EU's grønne pagt om at reducere udledningen fra transport med 90 % inden 2050. Regionerne og byerne støtter fuldt ud Kommissionens nedskæringer. De understregede dog, at der er behov for en retfærdig og ensartet strategi, navnlig mellem byområder og landdistrikter, i forbindelse med at Kommissionen foreslår betydelige investeringer i ladestandere og tankstationer for at opmuntre til et skift til elektrisk eller bæredygtig mobilitet.

Det Europæiske Regionsudvalgs formand og guvernør for regionen Centralmakedonien i Grækenland, Apostolos Tzitzikostas , sagde: "Det er nødvendigt at opnå en fuldstændig dekarbonisering af vores transportvilkår, og det er muligt, hvis man sørger for, at de specifikke behov i alle regioner, byer og landsbyer opfyldes. Det er nødvendigt, at alle forvaltningsniveauer samarbejder og i fællesskab investerer inden for rammerne af de nationale genopretningsplaner med særlig EU-medfinansiering til lokale og regionale myndigheder. Mange regioner er afhængige af bilindustrien, så en fremskyndelse af den grønne omstilling indebærer også, at der skal investeres i omskoling af den lokale arbejdsstyrke. Denne europæiske omstilling til grøn mobilitet bør ses som en mulighed, ikke som en byrde for hverken myndigheder, industri eller borgere."

Transportkommissær Adina Vălean sagde: "I 2030 forventer vi, at der er mindst 30 millioner elektriske biler på EU's veje – sammenlignet med ca. 1 million i dag. Men infrastrukturen skal matche efterspørgslen. Vores forslag til en forordning om infrastruktur for alternative brændstoffer er baseret på en markedstilgang, hvor det sikres, at vi har de ladestandere og tankstationer, vi har brug for – både for at imødekomme efterspørgslen og for at tilskynde endnu flere borgere og virksomheder til at skifte til elektriske køretøjer eller brintdrevne brændselscellekøretøjer. Vores afstandsbaserede mål vil gøre det muligt for billisterne at rejse rundt i hele EU uden at skulle bekymre sig om afstandene, mens flådebaserede mål vil sikre, at vi har tilstrækkeligt med ladestandere. Det vil være op til medlemsstaterne og regionerne at vælge, hvor disse skal placeres."

RU's udtalelse om en skærpelse af CO 2 -emissionsstandarderne for biler og varevogne og udrulning af infrastruktur for alternative brændstoffer efterlyser en europæisk medfinansieringsmekanisme, som sætter alle regioner i stand til at opgradere deres infrastruktur, så de kan tilbyde grønnere brændstoffer og fremme efterspørgslen efter mere bæredygtige køretøjer. Men – som RU understregede – der er brug for en mere integreret tilgang til planlægningen, ikke mindst for at kunne sammenkoble byområder og landdistrikter mere effektivt. At der er alternative brændstoffer til rådighed i hele EU er også et vigtigt punkt. Det gælder navnlig i mere landlige og fjerntliggende områder, som mangler den nødvendige infrastruktur. I 2020 var 70 % af alle ladestandere til elektriske biler at finde i blot tre europæiske lande , nemlig Holland, Frankrig og Tyskland – og dette kombineret med den relativt nemmere adgang til mere forurenende køretøjer i andre dele af Europa, navnlig i centrale og østlige dele af EU, skaber uligheder.

Adrian Teban (RO/EPP), borgmester i Cugir og ordfører for denne udtalelse, understregede: " Der er brug for en retfærdig omstillingsmekanisme på EU-niveau for regioner, som er afhængige af bilindustrien. Den skal hjælpe dem med at styre forandringerne i denne sektor for a sikre, at det nye bæredygtige mobilitetssystem baseret på alternative brændstoffer er til at betale, og at alle borgere har adgang til det. Der skal være sikkerhed for, at ingen region lades i stikken."

RU's medlemmer understregede behovet for at analysere de økonomiske konsekvenser af omstillingen til nulemissionskøretøjer for at sikre, at EU yder støtte til en retfærdig omstilling i alle regioner. RU er i øjeblikket i færd med at udvikle en alliance af regioner med henblik på at sikre en retfærdig og lige omstilling, navnlig i regioner, hvor bilindustrien udgør en vigtig del af den lokale økonomi.

Baggrund

For at sikre en retfærdig omstilling til klimaneutralitet for alle Europas byer og regioner har Det Europæiske Regionsudvalg oprettet Kampagnen for den grønne pagt – going local . Dette initiativ har til formål at sætte regioner og byer i centrum for den europæiske grønne pagt, så de lokale og regionale ledere sættes i stand til at træffe foranstaltninger mod klimaforandringerne og øge gennemførelsen af bæredygtige EU-finansierede projekter i lokalsamfund i hele EU.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tlf. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Del :