Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner skal føre en nultolerancepolitik over for vold mod kvinder og piger  

På den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder efterlyser lokale og regionale ledere lovgivningsmæssige foranstaltninger og tilstrækkelige ressourcer til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder.

Onsdag den 25. november er den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder . I den forbindelse har Det Europæiske Regionsudvalg (RU) gentaget sin opfordring til at vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger på EU-plan for at forebygge og bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger. Ifølge FN's database havde 48 lande i september 2020 integreret foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og piger i deres covid-19-beredskabsplaner, og 121 lande havde vedtaget foranstaltninger for at styrke tjenesterne for kvinder, der har været ofre for vold under denne globale krise.

I sin åbningstale til medlemmerne af RU's SEDEC-underudvalg sagde SEDEC's formand, Anne Karjalainen (FI/PES): "I dag er det den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, der er en af de mest udbredte, vedvarende og ødelæggende krænkelser af menneskerettighederne i hele verden. På denne helt specielle dag opfordrer jeg jer alle til i egenskab af lokale og regionale politikere at være meget årvågne, eftersom vold mod kvinder ofte ikke indberettes på grund af den straffrihed, tavshed, stigmatisering og skam, der knytter sig til den. Den eneste vej frem er at føre en nultolerancepolitik over for vold mod kvinder og piger."

En ud af tre kvinder og piger bliver udsat for fysisk eller seksuel vold i løbet af deres liv, 137 kvinder bliver dagligt dræbt af et familiemedlem, en ud af 10 kvinder i EU oplyser, at de har været udsat for chikane på nettet efter deres fyldte 15. år, og 71 % af alle ofre for menneskehandel på verdensplan er kvinder og piger.

Siden udbruddet af covid-19 har nye data og beretninger fra dem, der befinder sig i frontlinjen, vist, at alle former for vold mod kvinder og piger er blevet intensiveret. Anne Karjalainen understreger: "25 år efter vedtagelsen af Beijingerklæringen oplever vi, at kvinders rettigheder stadig er under angreb overalt i verden, også i Den Europæiske Union, lige fra seksuelle og reproduktive rettigheder til retten til at forene arbejdsliv og privatliv og fra retten til at protestere til retten til økonomisk og politisk indflydelse. Det Europæiske Regionsudvalg fordømmer kraftigt disse krænkelser af kvinders rettigheder, og det vil samarbejde med lokale og regionale myndigheder for at sikre, at disse rettigheder beskyttes og styrkes overalt i EU."

Covid-19- og nedlukningsforanstaltninger standser spredningen af coronavirus, men har intensiveret volden mod kvinder, navnlig vold i hjemmet – i nogle lande er antallet af opkald til hjælpetjenester femdoblet. RU's regionale og lokale barometer 2020 , som blev præsenteret den 12. oktober, viser en stigning i antallet af indberettede tilfælde af vold i hjemmet under nedlukningen, selvom der endnu ikke findes sammenlignelige datasæt fra hele EU. I visse lande som f.eks. Litauen blev der konstateret 20 % flere tilfælde af vold i hjemmet i løbet af nedlukningsperioden på tre uger. I Spanien modtog alarmnummeret for vold i hjemmet 18 % flere opkald i de to første uger af nedlukningen. De regionale myndigheder i Spanien udsendte en vejledning til kvinder, som udsættes for kønsbaseret vold i hjemmet . Amsterdam Kommune udviklede i samarbejde med den hollandske regering et system, hvor ofre for vold i hjemmet kunne række ud til deres lokale apotek ved hjælp af kodeordet "maske 19".

Concha Andreu (ES/PES), leder af regionen La Rioja og RU's ordfører for EU's strategi for ligestilling mellem kønnene , sagde: "Dette års internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder er dyster, da vi står over for grove tilfælde af kønsbaseret vold som følge af nedlukningen på grund af covid-19-krisen. De lokale og regionale myndigheder bør hurtigst muligt udstyres med tilstrækkelige ressourcer til effektivt at bistå ofrene gennem passende støttetjenester. Desuden skal de inddrages på en struktureret måde i det EU-netværk om forebyggelse af kønsbaseret vold og vold i hjemmet, der vil blive lanceret som led i strategien for ligestilling mellem kønnene. "

"I RU's udtalelse om strategien for ligestilling mellem kønnene opfordres Kommissionen til at vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger, der har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder, og som er konsekvente og supplerer såvel den internationale som medlemsstaternes lovgivning samt omfatter alle former for vold, herunder onlinevold og vold i forbindelse med æresspørgsmål. Udvalget opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage alle former for vold mod kvinder og piger i den såkaldte "eurokriminalitet", der er omhandlet i artikel 83 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tilføjede Concha Andreu.

Baggrund:

FN's Generalforsamling har udpeget den 25. november som international dag for afskaffelse af vold mod kvinder (resolution 54/134). Formålet med dagen er at øge bevidstheden om, at kvinder i hele verden udsættes for voldtægt, vold i hjemmet og andre former for vold. I 2014 var det officielle tema for FN's generalsekretærs UNiTE-kampagne for afskaffelse af vold mod kvinder "Orange your Neighbourhood". I 2018 var det officielle tema "Orange the World: #HearMeToo", og i 2019 var det "Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape" . Dette års tema for den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder er  "Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!". I lighed med de foregående år vil dette års internationale dag være udgangspunktet for kampagnen 16 dages aktivisme , der afsluttes den 10. december 2020, som er den internationale menneskerettighedsdag.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tlf. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023