Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
"Covid-19-krisen har synliggjort ulighederne mellem kvinder og mænd"  

Interview med Concha Andreu (ES/PES), RU's ordfører for ligestilling

I dette interview taler Concha Andreu Rodríguez (ES/PES), som er leder af regionalregeringen i La Rioja, om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene og covid-19-pandemiens konsekvenser for kvinder. Concha Andreu er ordfører for den udtalelse, som RU's Underudvalg for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) vedtog i denne uge. Udtalelsen forventes vedtaget på RU's plenarforsamling i oktober.

Du er ordfører for RU's udtalelse om EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder. Hvad mener du om Kommissionens forslag, og hvad er de vigtigste anbefalinger i din udtalelse?

Meddelelsen om "Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" er et yderst værdifuldt redskab, når det handler om at skabe konkrete fremskridt på ligestillingsområdet i EU.

Kommissionens præsentation af strategien faldt sammen med 25-året for vedtagelsen af Beijingerklæringen og - handlingsprogrammet, som var den første universelle handlingsplan til fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd. På trods af den tid, der er gået, er de stadig relevante, for der er stadig meget arbejde at gøre på ligestillingsområdet. Kommissionens meddelelse vil også bidrage til, at vi kan nå målene for bæredygtig udvikling, eftersom ligestilling er en væsentlig forudsætning for en inklusiv og bæredygtig udvikling.

Strategien kan imidlertid forvaltes bedre. De lokale og regionale myndigheder er i vidt omfang blevet glemt. Som hovedaktører i forvaltningen af politikker, der direkte berører borgerne, er vi nødt til at spille en rolle heri. Vi opfordrer derfor Kommissionen til at se os som strategiske partnere i forbindelse med udformningen, gennemførelsen og overvågningen af strategien.

Hvordan vil du beskrive covid-19-pandemiens konsekvenser for kvinder?

Efter de seneste måneder med ansvar for håndteringen af covid-19 i min egen region, som var en af de første regioner i Spanien, der blev ramt af pandemien, og en af de hårdest ramte regioner, kan jeg sige, at følgerne af krisen har været meget forskelligartede. Der har ikke blot været tale om en sundhedsmæssig eller økonomisk krise. Vi har også været nødt til at løse sociale problemer som følge af ulighed.

Covid-19 har ikke skabt mere ulighed, men har synliggjort de eksisterende uligheder, og en af de vigtigste af disse er kønsskævheden. I alle dele af udtalelsen har vi indføjet afsnit om covid-19-krisen, og vi har behandlet den kønsbaserede vold, som er blevet forværret af nedlukningsforanstaltningerne, de vanskeligheder, som utallige kvinder i hele EU har oplevet i forbindelse med at skulle forene telearbejde med pleje- og pasningsopgaver, det forhold at det er kvinderne, der har arbejdet i frontlinjen under pandemien (sundhedspersonale, personale til pasning og pleje af børn og ældre, husarbejdere, ansatte i detailhandlen, osv.), samt den stigende sårbarhed for kvinder i udviklingslandene.

Strategien blev udviklet og offentliggjort inden udbruddet af covid-19 og den deraf følgende sundhedskrise, og det er derfor rimeligt at sige, at den nu er mangelfuld. Der bør kastes lys over, hvordan krisen blot har gjort den eksisterende ulighed mellem kvinder og mænd endnu mere tydelig. Vi bør lære lektien og udvikle værktøjer, der beskytter ligestillingen mod fremtidige kriser.

Du er den første kvindelige leder af regionen La Rioja. Hvad gør regionalregeringen for at fremme ligestilling mellem kønnene?

Vi har oprettet det første organ for ligestilling under regionalregeringen i form af generaldirektoratet for ligestilling. Det koordinerer ligestillingstiltag gennem det tværministerielle ligestillingsudvalg, hvori alle ministerier er repræsenteret, og fremmer ligestillingsindsatsen på tværs af de forskellige sektorer. Dette giver os mulighed for at tackle specifikke uligheder på områder som landdistrikter, beskæftigelse og balance mellem arbejde og privatliv samt kultur.

Ud over det vigtige arbejde med at integrere kønsaspektet i den daglige forvaltning, skubber vi på for en udvikling på lovgivningsområdet, som gør dette tværgående organ vedrørende kønsspørgsmål til en permanent del af forvaltningen og fremmer ligestilling blandt de øvrige sociale aktører. Desuden mener vi, at bevidstgørelse og oplysning om ligestilling er afgørende, hvis man vil fremme ligestillingen regionalt. Det retlige aspekt er både vigtigt og nødvendigt, men jeg tror, at det, der virkelig kan skabe forandring, er hvis samfundet tager idealerne og principperne om lighed og mangfoldighed til sig.

For at nå disse mål arbejder vi på ligestillingsloven og deltager i initiativer, som forsvarer dette princip, f.eks. manifestet " ¿Dónde están ellas? " ("Hvor er kvinderne?"). Det er et initiativ lanceret af Europa-Parlamentets kontor i Spanien, der udarbejder en årlig rapport med en analyse af, hvor mange kvinder, der deltager i offentlige arrangementer, hvor der er mere end én taler. Formålet er at forbedre tallene år for år. Mere end 150 institutioner, medier, virksomheder og andre organer har allerede tilsluttet sig initiativet.

Hvad kan Det Europæiske Regionsudvalg og andre EU-institutioner gøre på europæisk niveau?

Nu er der sat gang i drøftelserne om, hvilken strategi Rådet og Europa-Parlamentet bør vedtage. Regionsudvalget bidrager til processen med denne udtalelse , men ud over proceduren for vedtagelse af strategien, som vi deltager i, ønsker vi som regionale og lokale myndigheder, at man anerkender vores rolle som vigtige partnere i gennemførelsen af strategien.

I kraft af vores ansvar som ledende politikere tager vi højde for kønsdimensionen i forbindelse med udformningen af alle vores politikker. I udtalelsen fremsætter vi en række anmodninger til EU-institutionerne. Vi opfordrer til, at man inddrager os på en struktureret måde i EU-netværket om forebyggelse af kønsbaseret vold og i den kommende gennemførelse af oplysnings- og kommunikationskampagnen på europæisk plan med henblik på bekæmpelse af kønsbaserede stereotyper. Vi efterlyser også tilstrækkelig finansiering af ligestillingspolitikkerne gennem anvendelse af programmerne under den flerårige finansielle ramme.

Udvalget har en meget lav procentdel af kvinder blandt sine medlemmer, hvilket til en vis grad afspejler kvinders lave repræsentation på lokalt og regionalt niveau. Selvom dette er ved at ændre sig, er der i Europa som helhed stadig meget få kvinder med politisk ansvar. Regionsudvalget burde vedtage en ligestillingsstrategi, sådan som nogle af de politiske partier i udvalget allerede har gjort, hvilket ville være et klart signal om, at der er behov for forandring.

Vi er desuden et ideelt udstillingsvindue, hvor vi som europæiske lokale og regionale myndigheder kan fremlægge og udveksle bedste praksis på ligestillingsområdet, og vi må også fremover tilskynde til, at dette kan være et forum for debat og udveksling af erfaringer, så alle regioner og borgere kan lade sig inspirere af hinanden og få kendskab til aktiviteter, der kan anvendes i vores egne områder.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023