Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det kræver en fælles indsats at bekæmpe hjerneflugt med det formål at forbedre livskvaliteten i alle EU's regioner  

Tabet af unge og en veluddannet arbejdsstyrke er en kæmpe udfordring for lokalsamfundene i hele EU. Det Europæiske Regionsudvalg (RU) advarer om, at hjerneflugt udgør en risiko for det europæiske projekts langsigtede bæredygtighed, hvis der ikke gøres noget ved de sociale og økonomiske skævheder mellem afsender- og modtagerregionerne. Den udtalelse , der blev udarbejdet og fremlagt af Emil Boc (RO/EPP), borgmester i Cluj-Napoca og Rumæniens tidligere premierminister, blev vedtaget på RU's plenarforsamling den 12. februar.

Ifølge det globale konkurrenceevneindeks er mange af EU's østlige og sydlige medlemsstater for øjeblikket blandt de lande i verden, som har sværest ved at holde på sine dygtigste medborgere. Eksempelvis bor næsten 3 millioner rumænere i øjeblikket i en anden medlemsstat, og dette fænomen vedrører især højtkvalificerede arbejdstagere. Det fører til en ond cirkel, som gør det vanskeligt at gennemføre en omstilling til en bæredygtig og konkurrencedygtig økonomisk model baseret på videnøkonomi og produkter med høj merværdi.

"Det er altafgørende at finde en balance mellem to af Den Europæiske Unions væsentlige principper: arbejdskraftens fri bevægelighed og økonomisk og social konvergens mellem regioner. Borgere og arbejdstagere skal kunne bevæge sig frit rundt i EU, men det skal være, fordi de ønsker det, og ikke fordi fattigdom og ringe økonomiske muligheder tvinger dem væk fra deres region", sagde ordfører Emil Boc.

Udvalget opfordrer derfor den nye Kommission til at øge indsatsen for at mindske de regionale forskelle gennem skræddersyede politikker og værktøjer, der kombinerer samhørighedspolitikken og andre finansieringskilder. Udvalget glæder sig over Kommissionens politiske tilsagn om en rimelig mindsteløn i Europa, da det ville løse problemet med levestandard og arbejdsforhold og få direkte indvirkning på livskvaliteten i afsenderregionerne.

I RU's udtalelse foreslås en mekanisme på EU-plan for at integrere og koordinere politiske foranstaltninger med hensyn til hjerneflugt, da alle aspekter heraf (hjernetilgang, hjernespild, hjernemobilitet, returmigration) skal tackles sammen med de lokale, regionale og nationale niveauer. Der bør lægges særlig vægt på at fjerne strukturelle faktorer, der forværrer hjerneflugt, såsom mangel på uddannelse, transport eller digital infrastruktur. De lokale og regionale myndigheder er bedst til at identificere deres særlige aktiver og de talenter og politikker, der er behov for.

"Det er byernes og regionernes opgave at udvikle innovative politikker til at fastholde og tiltrække talenter. En forbedring af livskvaliteten er et meget effektivt værktøj til at tiltrække og fastholde en veluddannet arbejdsstyrke", understreger ordfører Emil Boc og påpeger, at storbyområdet Cluj-Napoca i løbet af de seneste 20 år har formået at øge sin befolkning betydeligt. Byen har i de sidste ti år haft den højeste vækstrate i landet og rangerer ifølge det globale livskvalitetsindeks blandt de bedste rumænske byer. Borgmesteren forklarer, at dette har kunnet lade sig gøre takket være en deltagelsesbaseret styringsmodel, der omfatter universiteter, den private sektor, NGO'er, borgere og den offentlige forvaltning, og som har fokus på udvikling af videnbaserede økonomier og innovationsøkosystemer samt skabelse af kvalitetsjob, uddannelse og tjenesteydelser såsom kulturelle aktiviteter.

"Byer og regioner kan blive mere attraktive ved at fremme politikker og instrumenter til udvikling af lokalt iværksætteri, selvstændig virksomhed og alternative forretningsmodeller. Partnerskaber mellem lokale myndigheder, virksomheder og universiteter er vigtige drivkræfter for lokal vækst og udvikling. Det er afgørende at anerkende, at universiteter og erhvervsuddannelsesinstitutioner spiller en rolle for den lokale udvikling i den videnbaserede økonomi", siger Emil Boc afslutningsvis.

Yderligere oplysninger:

Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport afholder den 20. februar 2020 en orienterende debat om "hjernecirkulation - en drivkraft for det europæiske uddannelsesområde". Ordfører Emil Boc forelagde Regionsudvalgets forslag til udtalelse i Rådets Uddannelsesudvalg den 23. januar efter indbydelse fra det kroatiske EU-formandskab. Det kroatiske EU-formandskab har i sine prioriteter indført en afbalanceret mobilitet for videnskabsfolk og forskere, der fremmer livslang læring af høj kvalitet og udvikler færdigheder til fremtidens job.

I november 2018 offentliggjorde RU studien: "Addressing brain drain: The local and regional dimension" , som giver indblik i, hvordan regioner kan forbedre deres tiltrækningskraft for at holde på eller lokke unge, velkvalificerede mennesker hjem igen. I studien præsenteres 30 vellykkede initiativer, som er blevet gennemført af lokale og regionale myndigheder i 22 medlemsstater.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: